@@@ novinky  |

Modelové příklady systémů - vnitřní členění

 • účel, příp. cíle projektu (s uvedením okruhu uživatelů)
 • charakteristika významných prvků a vazeb
 • podmínky, rizika a konkretní realizace

   Předkládané popisované modely vycházejí z víceletých zkušeností redaktora s konkretní přípravou a realizací různých systémů - v žádném případě si nečiní nárok na úplnost, ani na jedině správné vystižení problematiky, ale jsou cílevědomým pokusem o popis vybraných problémů v duchu systémového přístupu. Proto jsou velice vítány jakékoliv komentáře - - -

<<<  modelové příklady
Vlastimil Čevela - Modřice, březen 2016

příklad informačního systému

charakteristika

 • zastupitelé jsou zvoleni občany proto, aby je zastupovali při jednáních s vedením obce,
  radnice (obecní či městský úřad) ze zákona poskytuje pro jednání zastupitelstva servis
  a tedy je zodpovědná i za objektivní a srozumitelné poskytování informací občanům o tom,
  jak jejich zájmy jednotliví zastupitelé skutečně případ od případu zastupují
 • z jednání zastupitelstva by měl být zvukový záznam dle kterého radnice sepíše zápis,
  který by měl poskytnout úplné a nezkreslené svědectví o tom, co kdo na jednání řekl
  a jak na to bylo v diskuzi reagováno - úplnost je důležitá proto, aby byly zaznamenány
  skutečně všechny argumenty pro a proti od jednotlivých diskutujících

 • zápis z jednání zastupitelstva, spolu s případným navazujícím stručnějším výtahem
  pro zveřejnění v místním tisku není už ze své podstaty vůbec jednoduchou záležitostí
  a navíc může být záměrně, z nedbalosti či neznalosti zkreslený nebo neúplný,
  proto je potřeba pro jeho vytvoření, publikování i archivaci/mazání stanovit jednoznačná pravidla

 
prvky a vazby

 • radnice definuje pravidla, např. informační řád, zveřejněný v seznamu závazných předpisů,
  pro jednoznačný postup při zpracování souvisejících informací a jejich publikaci v místním tisku

 • každý zastupitel musí mít právo v případě potřeby zkontrolovat podle zvukového záznamu,
  zda jeho vystoupení i odpověď, kterou obdržel byly v zápise uvedeny ve smyslu, jak byly řečeny,
  to znamená, musí mít možnost nahlédnout do textu zápisu ještě před jeho předáním k ověření

 • bez vypořádání všech případných námitek ze strany zastupitelů k citaci jejich vlastních vystoupení
  společným jednáním se zapisovatelem a ověřovateli zápisu, není možné zvukový záznam smazat

 • bez schválení ze strany pověřených ověřovatelů není možné zápis z jednání zastupitelstva zveřejnit

 • v souladu s platnou zákonnou úpravou nemůže být zastupitelům odepřeno právo, zveřejnit svoje
  doplňující komentáře v místním tisku, společně se zveřejněným zápisem nebo výtahem z jednání

 • při zveřejňování názorů zastupitelů je možné v informačním řádu z důvodu zajištění přehlednosti
  omezit rozsah jednotlivých příspěvků, ale nikoliv jejich počet, ani formulace

 • demokratická společnost už ze svého principu umožňuje různé názory a je pouze na tom kdo je říká,
  zda je dokáže formulovat tak, aby pro ně získal podporu těch, co je slyší nebo čtou


záverečná poznámka

 • uvedená charakteristika s popisem prvků a vazeb sice není žádným právním předpisem,
  ale snad dostatečně souhrnně, logicky a srozumitelně definuje vše co je potřeba k tomu,
  aby informační systém o jednáních obecního zastupitelstva plnil svůj účel

 • pokud by měl někdo ze čtenářů dojem, že se v něm něco podstatného opomenulo,
  autor popisu rád přivítá jakoukoliv připomínku, uplatněnou přes komentáře

<<<  modelové příklady
ČeV - březen 2015

příklad realizovaných informačních systémů na webu
charakteristika prvků a vazeb

 • akce je událost, identifikovaná termínem konání, místem a pořadatelem
  (koncert, veřejné vystoupení, sportovní zápas nebo turnaj, pracovní soustředění, výlet, dovolená, ...)
 • akce se připravuje i avizuje v časovém předstihu,
  aby s ní aktivní i pasivní účastníci mohli předem počítat
 • svědectví o akci a jejím konání je uchováváno v uložených dokumentech
  (papír, foto, audio, video, ...)
 • na akci může spolupracovat více partnerů
  (organizátorů, účinkujících, sponzorů, ...)
 • akce může mít různou náplň, zajímavou z různých pohledů
  (téma, navštívená či popisovaná lokalita, repertoár, ...)


příklad konkretních projektů, navržených autorem tohoto článku,
které jsou ve spolupráci s dalšími zúčastněnými v různém stavu realizace - - -

   1 - Modřické koncerty na radnici - úplná historie od roku 2002, postupně jsou doplňovány detaily
   2 - Folklorní kroužek města Modřice - cílem je podrobně zpracovat historii od roku 2011 - postupně dopracováváno
   3 - Pěvecký sbor Modřice - úplný seznam akcí od roku 1998, postupně jsou doplňovány detaily

<<<  modelové příklady
ČeV - listopad 2015

příklad návrhu informačního systému
charakteristika prvků a vazeb

 • téma je předmět zájmu, který se vyvíjí v čase
  (technický obor, prakticky každý rozvojový projekt, řešení určitého problému, námět na opatření, kauza diskuze či sporu, ...)
 • téma lze sice lze pojmenovat stručným názvem. ale v souvislosti s časovým vývojem se případně může sledovaný jev méně či více měnit - proto je vhodná jednoznačná identifikace pořadovým číslem
 • téma je vhodné sledovat po etapách, tj. časových úsecích, které se dále mohou členit do postupně návaznych kroků - událostí
  (např. v etapě-a je námět předložen, pak posouzen a je rozhodnuto o jeho dalším osudu - v etapě-b, která může následovat za delší čas je pak k námětu zpracován příslušný projekt, atd, ...)
 • událostí může být třeba i uvedení argumentů z určitého konkretního pohledu pro nebo proti sledovanému námětu, nebo rekapitulace dosavadního průběhu k určitému datu
 • podmínky, ve kterých je téma sledováno se mohou časem změnit, takže souhrnné uchovávání informací po etapách a událostech je je důležité pro celkový pohled na téma

návrh byl částečně realizován zveřejňováním dílčích informací o tématu v tištěném měsíčním zpravodaji obce, ale k realizaci na webu nakonec nedošlo - - -

 

<<<  modelové příklady
ČeV - březen 2015

příklad realizovaného redakčního sytému na webu obce
charakteristika prvků a vazeb

 • model popisuje tradičně vydávaný obecní měsíčník, který kromě materiálů z radnice publikuje příspěvky od poměrně stabilního okruhu několika desítek různých přispěvatelů
 • všichni přispěvatelé, včetně zastupitelů, členů vedení města a úředníků radnice zadávají svoje příspěvky on-line přes formulář na webových stránkách
 • přispěvatelé nejsou registrovaní, ale na formulářích jsou povinně uváděny kontakty (vždy jméno, mail a telefon), takže autora příspěvku je v případě potřeby možno ověřit
 • příspěvky jsou na serveru ukládány v interní složce příslušného měsíce, ke které mají pod heslem přístup všichni členové redakční rady a pracovnice externí tiskárny, která si jednotlivé příspěvky postupně stahuje a po uzávěrce zalomí příslušné vydání do formátu PDF - ten pak on-line předloží redakční radě pro první korekturu
 • souhrn připomínek a doplňků ke korektuře ve formě on-lin komentářů koordinuje editor vydání, tj. jeden ze členů redakční rady, který je pro dané vydání také partnerem pro tiskárnu, vydavatele (radnici) i přispěvatele - ve funkci editora vydání se všichni členové redakční rady pravidelně střídají
 • editor vydání také rozhoduje o ukončení připomínek k provedení opakovaných korektur i o závěrečném povolení k tisku - kromě odborné spolupracovnice tiskárny se na přípravě vydání nepodílí žádný profesionální redaktor
 • po uvolnění vydání k tisku je příslušné vydání ihned zveřejněno na webu radnice a zpravidla během 1 až dvou týdnů vytištěno a expedováno v papírové formě do všech domácností ve městě

 
jedná se o konkretní realizaci projektu, který vytvořil autor tohoto článku, ve spolupráci s programátorem poskytovatele ReWeb s.r.o. a členy Redakční rady Zpravodaje Modřice v roce 2011 v systému Drupal a v době publikování tohoto popisu (2015) byl systém stále dle uvedených principů úspěšně v provozu
     http://www.mesto-modrice.cz/obcan-urad/zpravodaj/archiv 
     www.mesto-modrice.cz/urad/zpravodaj - zadávání příspěvků

<<<  modelové příklady
ČeV - březen 2015

 

příklad úspěšně realizovaného informačního systému
účel

 • informace pro cílové skupiny uživatelů
  • rodiče a žáci
  • vedení a personál školy, zřizovatel a nadřízené orgány
  • veřejnost

charakteristika prvků a vazeb

 • struktura informací o škole se dynamicky mění každý školní rok - kolektivy žáků určité věkové kategorie nově přicházejí a odcházejí nebo se posouvají do vyššího ročníku
 • v návaznosti na počty dětí i různé možnosti pro doplňující aktivity se každý školní rok mění struktura tříd i zájmových kroužků, kolektiv vyučujících i jejich přiřazení jako třídních učitelů
 • dění ve škole charakterizují různé akce i zajímavosti v rámci výuky - probíhají v časovém sledu a jejich dokumentování by mělo umožňovat sledování života dětí ve škole nejen v rámci jednoho školního roku, ale v průběhu celého období, kdy navštěvují školu
 • z hlediska zpracování se vyskytují tři typy informací
     A - trvalé dokumenty školy (mění se minimálně a jen čas od času)
     B - operativní informace v souvislosti s provozem školy (plány akcí, jídelníček, termíny volna, ...)
     C - dokumenty o životě ve škole v časovém sledu (náměty k výuce, zprávy o akcích, fotografie, ...)
 • děti v základní škole a zvláště na nižším stupni, ještě většinou nejsou schopny samostatně tvořit dokumenty o životě ve škole, takže tato práce zůstává na pedagogickém sboru


podmínky, rizika a konkretní realizace

 • projekt je navržen pro jednosměrnou prezentaci informací ze školy směrem do jejího okolí
 • informační toky z okolí do systému školy se předpokládají individuálně mailem, telefonicky, osobně
 • klíčovou záležitostí pro aktuálnost a úplnost akcí v kalendáři událostí je rozhodnutí vedení školy,
  že prezentování těchto informací na webu považuje za jediný oficiální plánovací kanál ze strany pedagogů
 • ve škol. roce 2015/2016 byla jako externí subsystém doplněna "Schránka důvěry" - viz odkaz dále

 • riziko - při přechodu na systém Drupal v r. 2011 bylo povolena ukládat příliš velké foto (4 MB), což do r. 2014 vedlo k rychlému zaplnění paměti, takže byl limit nadále snížen na 2 MB
 • riziko - příspěvky do systémů volně vkládá řada lidí (pedagogové, jídelna, sdružení rodičů, ...), kteří mají jako autoři stejná práva - důležité je, aby dodržovali nějaká jasně stanovená pravidla (např. žádné .DOC, ale PDF - nezadali nevhodné zařazení do kategoriií a pod.)

 • jedná se o konkretní realizaci projektu www.zsmodrice.org, který vytvořil autor tohoto článku,
  ve spolupráci s vedením a pedagogy ZŠ Modřice
        1. verze s vlastním programovým vybavením Text Builder 3 - ČeV funguje od šk. roku 2008/2009
        2. verze v Drupalu ve spolupráci s programátorem poskytovatele RedWeb s.r.o. od škol. roku 2011/2012


<<<  modelové příklady
ČeV - září 2015    

@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela
zjednodušený příklad systému

účel

 • předložený model popisuje dospělého absolventa studií z pohledu nároků, které na něj klade praktický život

cíle

 • osvojit si a udržet přiměřené pracovní návyky
 • prakticky prokázat nezbytnou samostatnost, spolu s finanční a právní gramotností
 • prakticky uplatnit svoje znalosti, schopnosti a dovednosti k zajištění přiměřeného výdělku

prvky

 • vize a motivace
 • pracovní návyky
 • zákonné povinnosti
 • finanční bilance
 • profesní kvalifikace
 • osobní rozvoj
 • volnočasové aktivity
   

prvky a jejich souvislosti podrobně

 • vize a motivace - mladý člověk by se měl především pokusit samostatně formulovat, čeho chce v dohledné době dosáhnout a proč si vybral zrovna takový "úkol" či "poslání"
    
 • pracovní návyky - pravidelný pracovní režim s přiměřenou dobou věnovanou cílevědomé práci je základním návykem, bez kterého nelze uspět ani v zaměstnání, ani při samostatném podnikání - dalšími pak jsou především dochvilnost, spolehlivost v plnění úkolů i slibů a převzetí zodpovědnosti za svoje konání
    
  občasné brigády, neformální pracovní výpomoc, ani dohody o pracovní činnosti většinou nenutí k pravidelnému pracovnímu režimu a zaměstnavatelé se už z principu budou vyhýbat většímu rozsahu, aby jim nevznikaly náklady na platby pojištění, takže pro získání a upevnění pracovních návyků zpravidla nejsou vhodné
    
 • zákonné povinnosti - vstupem do praktického života vznikají 3 nové, zákonem vyžadované povinnosti - daně, sociální pojištění a zdravotní pojištění - zatímco první dvě se nemusí platit vždy, zdravotní pojištění, které slouží k úhradě základní zdravotní péče musí povinně platit všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné i osoby bez zdanitelných příjmů, které trvale žijí v Česku
  Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho platí všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které trvale žijí v Česku.

  Zdroj: https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni


    
 • finanční bilance - k základním podmínkám samostatnosti patří správné zacházení s financemi v různých životních situacích - nástrojem k tomu je finanční bilance (tok peněz, cash flow), tj. průběžné porovnávání hotovosti a stavu účtu se současnými i budoucími závazky a pohledávkami
    
 • profesní kvalifikace - někteří lidé mají vyhraněný zájem o určitý obor a dle možností se mu věnují už v průběhu studia - jiní se teprve po absolvování rozhodují, co by vlastně chtěli dělat - určitě není nutné pracovat v oboru, který člověk vystudoval, ale přináší to 2 důležité výhody - především si tak může v praxi ověřit, prohloubit a doplnit znalosti, které studiem získal dřív, než je zapomene - kromě toho uchazeč o zaměstní s přiměřenou kvalifikací získá určitě vyšší nástupní plat, než bez ní - získání alespoň minimální praxe ve vystudovaném oboru pak nejen studium praktickým ověřením završuje, ale svědčí o zodpovědném přístupu - takový člověk totiž ukazuje, že si váží své práce a energie, které mu věnoval
    
 • osobní rozvoj - jedním z důležitých nároků na absolventa je, aby uvažoval i o svém dalším osobním rozvoji a publikované informace ukazují, že zvláště ve vysoce kvalifikačně náročných oborech patří možnosti osobního rozvoje někdy dokonce k více preferovaným požadavkům ze strany uchazečů o zaměstnání, než platové ohodnocení
    
 • volnočasové aktivity - přiměřenou míru volnočasových aktivit, především formou rekreace, relaxace nebo sportu je vhodné považovat nejen za nezbytnou součást kvalitního života, ale i jako důležitou podmínku sociálního začlenění, navázání vtahů k budoucímu založení rodiny a ochranu před škodlivými vlivy závislosti na izolaci v pouze virtuální komunikaci či workoholizmu
    

další návaznosti a komentáře autora modelu

 • prezentovaný model popisuje pouze obecné nároky, které praktický život klade na každého člověka
 • v návaznosti na definování "vize" je pak třeba v dalším kroku podobným způsobem vytipovat všechny prvky (faktory), které podstatným způsobem mohou ovlivnit její realizaci
 • přitom je nutno rozlišovat, co lze svojí aktivitou nebo svým rozhodnutím ovlivnit (vnitřní prvky a vazby) a co je dáno z vnějšku a tedy to ovlivnit nelze (vazby na okolí)


ČeV, srpen 2017

@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela
zjednodušený příklad systému

účel

 • předložený model popisuje obec z pohledu občana, resp. společenství obyvatel, kteří v obci bydlí
 • vlivy okolí jsou zahrnuty v rámci prvků, které s nimi souvisí (radnice, infrastruktura, ...)

cíle

 • spokojený a přiměřeně kvalitní život obyvatel
 • dobré hospodaření radnice a důvěra občanů ve vedení obce
 • průběžné odstraňování problémů a perspektiva rozvoje

prvky

 • infrastruktura
 • radnice
 • občané
 • problémy
 • rozvoj
 • inf-kanál RO (radnice-občané)
 • inf-kanál OR (občané-radnice)
   

vazby

 • veřejné hodnocení průběžného stavu infrastruktury
 • veřejně průhledné a kontrolovatelné hospodaření radnice
 • veřejně zdůvodňované řídící rozhodování radnice
 • veřejné vnímání a odstraňování problémů 
 • veřejně jasná perspektiva rozvoje

pojmy

 • infrastruktura (vybavenost) - zde v nejširším pojetí vše, co staticky ovlivňuje popisované systémové funkce.
  konkretně technická (sítě), dopravní, informační (vzdělávací), služeb (obchodních, sociálních, zdravotních, ...),
  pracovních příležitostí, volnočasová (relaxační a rekreační), památková, přírodní, ale i zátěžová z okolí (!)
    
 • radnice - zde řídící orgán obce, který kromě toho též zprostředkovává vazby s okolím,
  konkretně vedení obce, zastupitelstvo a zaměstnanci obecního (městského) úřadu
    
 • občané - model je popsán z hlediska zájmů občanů, kteří v obci bydlí,
  cíle podnikatelů, lidí dojíždějících za prací, návštěvníků či projíždějících nebo okolních obcí mohou být jiné (!)
    
 • problémy - život běžně přináší řadu větších či menších předpokládaných či nečekaných problémů, které tak nebo jinak ovlivňují život v obci - proto je třeba definovat mechanizmus pro jejich aktivní vyhledávání (prevenci)
  a sledování postupu řešení
    
 • rozvoj - nikdy nic není statické a vše se neustále mění - proto je jednou ze základních potřeb občanů, znát perspektivu rozvoje obce, včetně příp. finančích či jiných omezení, proč to či ono zatím nelze realizovat,
  nástrojem k tomu by měl být srozumitelný a reálný výhledový plán, doplněný zásobníkem rozvojových úkolů
     
 • informační kanál RO - představuje technické a organizační řešení pro poskytování informací ze strany radnice směrem k občanům - s jeho pomocí by měly být realizovany všechny informační výstupy (popisované vazby), lze na něj nahlížet jako na velice důležitou veřejnou službu, která by měla být kvalitně poskytována zdarma

 • informační kanál OR - by měl nabídnout technické a organizační řešení pro realizaci zpětné vazby i aktivních námětů, upozornění nebo připomínek ze strany občanů - nejde přitom jen o získání a zaznamenání informací,
  ale i o vytvoření mechanizmu. který zajistí jejich patřičné využití v rámci řízení obce směrem k dosažení cílů

 

ČeV - březen 2015, uprav. červenec a srpen 2017


Veřejná pracovní diskuze s kolegou Branislavem Lackem - srpen 2017
(ilustruje, že každý model systému se tvoří postupně v diskuzi stran, zainteresovaných na jeho tvorbě)

Lacko - Nedostatky příkladu / ČeV - komentáře k připomínkám

 • Není uveden účel, pro který model obce, vytváříme jako systém. To je ale důležité, protože mnohé věci budou nebo nebudou proti realitě modelovány systémem při jeho návrhu.

  ano - pro lepší srozumitelnost jsem doplnil účel modelu - v odstavci "cíle" je formulace obecných věcí, které by měly v rámci obce fungovat, určitě to lze formulovat i jinak, ale ty tři body zahrnují vše podstatné - nebo něco důležitého chybí?

 • Není definováno okolí systému, přitom je jasné, že tento systém není uzavřen sám do sebe.

  ano - opomněl jsem definovat - bylo rámcově doplněno

 • Je nutno prvky: „inf-kanál RO (radnice-občané)“ a „inf-kanál RO (občané. radnice)“ opravdu chápat jako prvky a ne jako vazby: občané – radnice, radnice -občané?

  informační kanály jsou prvky, jejichž účelem je zajištění komunikace - mohou mít různou formu realizace

 • Obecně jsou problémy, když je více cílů definováno s využitím spojky A. Každý cíl má být definován samostatně. Problémy – hospodaření obce, vztahů mezi občany, problémy s hrozícími záplavami nebo povodněmi atd.

  formulace, které definují cíle byly zvoleny tak, aby srozumitelně a co nejméně slovy zahrnuly vše podstatné,
  co se může vyskytnout - povodně a jakákoliv jiná rizika jsou zahrnuty ve třetím bodě  rámcových cílů
  a v na ně navazujících prvcích (infrastruktura, problémy, rozvoj)


 • Vymezení prvků je příliš obecné: např. infrastruktura – Která?  Obchodní síť, silniční síť, rozvod vody, rozvod elektřiny, atd. 

  pro názornost jsem doplnil definice pojmů - jejich definice je záměrně co nejobecnější, ale měly by zahrnovat vše podstatné - pro účely pohledu na této nejvyšší úrovni je obecné označení "infrastruktura" dostatečné
    

  uvedu příklad:
     - radnice by měla mít a přes informační kanál RO prezentovat aktuální stav infrastruktury (viz vazba)
     - toto je rámcová povinnost, kterou lze obecně vyžadovat a kontrolovat - o jakou konkretní infrastrukturu
       v té které obci půjde už je předmětem řešení na podrobnější rozlišovací úrovni
     - konkretně se pak může jednat třeba o adresář škol, zdravotnických zařízení, služeb, volnočasových
       možností, památek, atd, atd ... - pokud jsou takové průběžně aktualizované informace o obci k dispozici,
       určitě to významně přispívá ke kvalitě života jejich obyvatel (a vede radnici k zájmu o ně !!!)
     - taky by měla být veřejně prezentována "zátěžová infrastruktura z okolí", např. že ulicemi města projíždí
       denně x-tisíc vozidel, že jsou y-dnů v roce překročeny limity emisí či hluku, atd, atd, ...
     - podstatné ale na této nejvyšší úrovni je, aby si radnice vůbec uvědomila, že nějaká taková vazba
       je pro kvalitu života v obci důležitá a věnovala jejímu vytvoření a údržbě patřičnou pozornost !!!

      
 • Radnice jedná se o prvek, obsahující volené zástupce obce a zaměstnance obce, nebo prostory Radnice jako takové, ve kterých probíhá práce lidí a občanů. atd. Do obce patří školy (v Modřicích jsou tři), místní firmy, apod. (např. farní úřad (v Modřicích naštěstí jen římskokatolický nebo městské muzeum či městská knihovna, které mají dost velkou samostatnost). Zajímavým prvkem mohou být i návštěvníci obce – turisté.

  radnice je chápána jako řídící prvek pro dění v obci, její budova patří do technické infrastruktury

  muzeum, knihovna, školy patří do informační a vzdělávací infrastruktury - církve by tam mohly patřit taky,
  ale lze je chápat i jako volnočasové, podobně jako turistiku, sport, spolky, ...


 • Chybí vstupy z okolí do systému a výstupy systému do okolí (logicky, když okolí nebylo definováno)

  ano - opomněl jsem okolí definovat - bylo rámcově doplněno

 • Je vhodné finální model systému prezentovat graficky jednoduchým schématem oválů a šipek.

  editor, který je na portále prog-story k dispozici neumožňuje vhodné grafické zobrazení,
  proto byla zvolena textová forma

 • Samostatným problémem je, že není zmínka o stavech systému, tudíž ani o stavech prvků. Takže chybí informace i chování systému.

  otázkou je, jak vlastně v tomto případě chápat stav systému - přiznám se, že nevím :o(

 
Souhrnný komentář:

 • předložený model je pokusem formulovat vše podstatné ve formě jakési osnovy, která by mohla být základem pro hodnocení té či oné obce (města, městské části, ...) - viz jednotlivé body v odstavci "vazby" - to je hlavní důvod pro celkovou stručnost a maximální zobecnění pojmů - velice přivítám každé upozornění, že v tom něco důležitého chybí - zmíněnou nedokonalost definice infrastruktury či definování okolí jsem upravil
     
 • pojem "infrastruktura" by měl být vodítkem pro popis konkretně existující (nebo neexistující) vybavenosti,
  atd, atd, ...

 • v odstavci "vazby" jde o víceméně obecné pojmenování vztahů mezi občany a radnicí a návaznosti na související prvky - tedy o abstrakci za účelem vytypování těch nejpodstatnějších věcí - prosím o sdělení,
  zda tam něco důležitého chybí
    
 • v rámci tohoto modelu jsou "občané" chápáni jako "černá skřínka" a modelují se jejich vztahy s radnicí,
  takže vztahy občanů mezi sebou jsou považovány za její vnitřní detail - pravdou ale je, že dobrá informovanost je velice důležitou podmínkou pro pěstování vzájemné komunitní sounáležitosti a spolupráce občanů s vedením města i mezi sebou ...
     
 • od počátku jsem měl problém, jak to celé pojmenovat - ono to totiž souvisí hlavně s řízením obce, ale nenašel jsem zatím nic lepšího, než co jsem uvedl - dá se diskutovat i o něčem vhodnějším ...