pokus o shrnutí a zobecnění nároků při nasazení "počítače", tj. obecně VT (včetně IT, resp. ICT)
(VT = výpočetní technika, IT = informační technologie, ICT = informační a komunikační technologie)

verze listopad 2020 - ČeV

hlavní role v systému POČÍTAČ & spol.

investor
   - financuje "program" a "počítač" i potřebné inovace, definuje cíle i podmínky a kontroluje jejich dodržování

uživatel
   - využívá "program" a "počítač" k práci s daty

data
   - předmět zpracování "počítačem" pro potřeby uživatele dle "programu"

"program"
   - v širším pojetí "projekt služeb VT", tj. celé řešení nasazení "počítače" pro potřeby uživatele

"počítač"
   - v širším pojetí zajištění realizace "programu" technickými prostředky

...

systém POČÍTAČ & spol. - procesy a související náplň rolí
  

 • inovační cyklus - první vytvoření a opakování s každou potřebou změny
  • investor - specifikuje, přebírá a financuje vytvoření nebo změnu "programu" a "počítače"
  • "program" - obsahuje pokyny, pravidla a příkazy pro:
   • uživatele = realizaci zahájení zpracování nebo příslušných změn
   • data = první vytvoření nebo realizaci příslušných změn
   • "počítač" = realizaci zahájení zpracování nabo příslušných změn
       
 • pracovní cyklus - opakovaná činnost, dokud se nevyskytne potřeba změny
  • uživatel - vybere aktuálně potřebný "program" (službu VT) a vkládá/využívá příslušná data
  • "počítač" - vykonává realizační práci s daty dle "programu"

...

"programování" - vymezení pojmu
  

 • úplný název virtuální expozice prog-story je "Historie programovvání a nasazení výpočetní techniky u nás" a jejím cílem je dokumentovat vznik a vývoj nového inženýrského oboru "programování", který pomocí VT vytváří konkretní aplikace

 • tento pojem zde tedy zahrnuje nikoliv pouze tvorbu programů, ale v širším slova smyslu souhrn všeho, co je "z myšlenkového hlediska" třeba k nasazení počítačů, a proto je role "program" v modelu uváděna v uvozovkách - ve stejném rozšířeném smyslu je v tomto modelu také chápána role "programátor", jako ten, kdo vytvoření a údržbu "programu" realizuje ...
    
 • skutečností je, že v počátcích pro nasazení VT v polovině minulého století i dost dlouho potom, bylo skutečně potřeba pouze programování, tj. napsání programu ve strojovém kódu či ve vyšším programovacím jazyku, jeho vyděrování do děrné pásky nebo sady štítku a zavedení do počítače - širší celková složitost pak vedla ke vzniku systémové analýzy a teprve potom nastoupily operační systémy a různé metodiky pro tvorbu softwaru, životní cykly v rámci SW inženýrství a další nyní používané metody a nástroje ...

...

systém POČÍTAČ & spol. - specifické kritické vlastnosti (čas, rizika, motivace)
  

 • především je to velká frekvence a náročnost inovačních cyklů při využívání VT, která nemá obdobu v žádném jiném inženýrském oboru - náročnost není dána jen složitostí programů, ale zásadně ji zvyšuje faktor času - pokud totiž nějakou oblast zpracování dat převezme "počítač", tak již není cesty zpět a vždy, když okolí vyžaduje změnu (např. legislativa, aktuální pandemie, ...), systém ji musí přiměřeně pružně dokázat realizovat - tak to platilo už při dávkovém zpracování účetních závěrek či mezd před 50 lety a samozřejmě daleko důrazněji to platí v současných podmínkách, kdy počítače, mobily a internet jsou hlavním a všesměrným informačním médiem ...
    
 • nasazení počítače nikdy není jednorázová statická záležitost, ale opakující se proces (inovační cyklus), který se mění v čase - změny mohou být velké či malé, rychlé či pomalé, různě významné, ale vždycky se budou vyskytovat - změny se vždycky se mohou týkat nejen "programu" a "počítače", ale též uživatele a dat - tato obecná vlastnost platí nejen pro velké projekty, jako je výběr mýta na dálnicích, ale třeba i pro koupi nového tabletu či mobilu, kdy je především nutné se naučit nové prostředí používat a zajistit do něj přesun dat, např. ve formě archivu foto a mailových či telefonních kontaktů ...
    
 • zásadním rizikem především u velkých projektů je opomenutí faktu, že žádná změna se neuskuteční sama od sebe a tedy i nasazení počítače a první vytvoření potřebných dat, vyžaduje na straně uživatele nějakou motivaci, která může býta kladná ve formě nějaké formy "odměny" nebo záporná ve formě "sankce" ...

...

   Tento model je sestaven jako zobecněný nadhled na desítky let probíhající vývoj programování a nasazení VT u nás, kterým se zabývá expozice prog-story. Z popsaných procesů a vlastností systému Počítač & spol. vyplývají důsledky, kterými se budeme zabývat na další úrovni podrobnosti.

   Účelem modelu je osvětlit často nejasný celkový pohled na souvislosti, které nasazení počítačového zpracování obejktivně provázejí. Jeho znalost a pochopení by proto měla patřit k příslušnému tématu při výuce "informační gramotnosti" na SŠ a k základním kompetencím pro zastávání role "Investor" a "programátor".

...

Vlastimil Čevela - Modřice, 29.11.2020