@@@ novinky & komentáře | autor: Vlastimil Čevela - ROZPRACOVANÁ Revize rubriky

varianta únor 2020, ČeV

Nasazení IT - systematický model

slouží k základní orientaci investora a k upozornění na kritická místa ...

Nasazení IT - prvky systému

investor
   - zadává, schvaluje k realizaci a financuje projekt nasazení IT i jeho změny,
     definuje cíle i podmínky realizace dále popsaných procesů systému a kontroluje jejich dodržování

uživatelé
   - využívají služby IT k práci s daty dle projektu

projekt
   - v souladu se zadáním definuje řešení nasazení IT, tj. pravidla pro dále popsané procesy systému,
     (personální zajištění, technické a programové vybavení, časová a finanční náročnost, ...)

data
   - jsou předmětem zpracování pro potřeby uživatelů dle projektu

provozovatel
   - zajišťuje realizaci projektu technickými prostředky IT

...

Nasazení IT - procesy systému  

 • vytvoření, spuštění a změnový cyklus (VZ) - opakování s každou potřebou změny
  • investor - zadává, kontroluje a financuje projekt nebo jeho změnu
  • projekt - obsahuje pokyny, pravidla a příkazy pro:
   • uživatele - k realizaci příslušných opatření
   • data - k prvnímu vytvoření nebo k realizaci změn
   • provozovatele - k realizaci příslušných opatření

 

 • průběžný pracovní cyklus (PP) - rutinně opakovaná činnost, dokud nevznikne potřeba změny
  • uživatelé - vyberou IT službu dle aktuální potřeby a vkládají/využívají data
  • data - jsou ukládána, zpracovávána a nabízena dle pravidel v projektu
  • provozovatel - provozuje IT služby s daty dle pravidel v projektu

...

Nasazení IT - kriticky riziková místa

motivace uživatelů
   - žádnou změnu ani činnost nelze realizovat bez vložení nějaké "energie", tj. přiměřené motivace,
     resp. regulující zpětné vazby, zpravidla nějakou formou vnější či vnitřní "odměny" nebo "sankce"

   - jako povinná náležitost projektu proto kromě odhadu předpokládaných přínosů musí být též definováno,
     jakou formou budou uživatelé motivováni k aktivní spolupráci, ale také odhad negativních důsledků
     v případě, že jejich práce s daty v rámci procesů systému nebude řádně realizována

   - zajištění motivace dle projektu je pak součástí podmínek realizace nasazení IT,
     které spadá do kompetence Investora jako zadavatele

 

licence pro know-how
   - využívají služby IT k práci s daty dle projektu

finanční a časová náročnost
   - řešení nasazení IT, tj. pravidla pro dále popsané procesy systému,
     (personální zajištění, technické a programové vybavení, časová a finanční náročnost, ...)

varianta únor 2019, ČeV

Počítač & spol - celková charakteristika problému

ÚČEL
   pokus o shrnutí a zobecnění nároků při nasazení počítače a IT/ICT

OKOLÍ
   v závislosti na typu aplikace se okolí i jeho potřeby a forma dat liší případ od případu,
   mělo by ale být možné rámcově vymezit určité zásadně odlišné kategorie,
   v historických dobách to byla "hromadná data", "vědecko-technické výpočty" a "řízení v reálném čase",
   nyní systémy pro řízení firem, cloudové aplikace ale i jen pořízení webu nebo nového mobilního telefonu ...

ČAS
   nasazení počítače nikdy není jednorázová statická záležitost, ale opakující se proces, který se mění v čase,
   změny mo
hou být velké či malé, rychlé či pomalé, více či méně významné, ale vždycky se budou vyskytovat,
   v zásadě můžeme rozlišovat dva průběžně se opakující životní cykly - inovační a pracovní

RIZIKA
   běžným rizikem je nesprávný odhad finančních nákladů a časové náročnosti projektu nebo jeho inovace,
   horším pak je nepřesná neho neúplná definice požadovaného cíle a potřebných vazeb na okolí,
   největším rizikem však je nepochopení nutnosti systémového přístupu ze strany zadavatele

MOTIVACE
   motivace pro nasazení počítače se liší v závislosti na typu aplikace

...

Počítač & spol - podsystémy a jejich účel

rozpracovaná obecnější varianta:

investor
   - financuje program (projekt služeb IT) i jeho změny, definuje cíle i podmínky a kontroluje jejich dodržování

uživatel
   - využívá program (projekt služeb IT) a počítač k práci s daty

data
   - předmět zpracování pro potřeby uživatele

program
   - příkazy v počítači, v širším pojetí "projekt služeb IT", tj. celé řešení nasazení počítače

počítač
   - zajištění realizace programu (projektu služeb IT) technickými prostředky, v širším pojetí VS, web, cloud, ...

********************************************************************************************************************

původní širší varianta:

zadavatel - řídící posystém - hlavní investor finančního zajištění projektu, ...

 • zodpovídá za stanovení cílů a podmínek projektu
 • vybírá projektanta a schvaluje jím vytvořený projekt
 • zodpovídá za dodržování podmínek a realizaci dle projektu

projektant - integrační podsystém - tvůrce projektu, programátor v širším slova smyslu, servisní organizace, ...

 • zodpovídá za zpracování kvalitního projektu (viz dále)
 • zodpovídá za fungování programů dle projektu
 • autorsky kontroluje činnost uživatele a počítače

projekt - informační podsystém

 • definuje prostředky k dosažení zadaných cílů,
  vč. finančních, časových i organizačních nároků a motivace
 • upozorňuje na rizika a důsledky zadaných podmínek
 • definuje využívaná data a postup jejich zpracování
 • definuje počítač (technické vybavení - hardware, HW)
 • definuje programy (programové vybavení - software, SW)
 • definuje realizační pokyny pro uživatele a počítač

uživatel - organizační podysystém

 • zodpovídá za dodržování realizačních pokynů dle projektu (organizace, práce s daty, ...)

data - technický podsystém

 • předmět zpracování dle definice vprojektu

počítač - technický podsystém - realizátor IT služeb, výpočetní středisko, servisní organizace, cloud, ...

 • zodpovídá za dodržování realizačních pokynů dle projektu (organizace, práce s daty, počítač, programy, ...)

program - technický podsystém

 • automaticky realizuje algoritmy, definované v projektu

...

Počítač & spol - životní cykly a související funkce podsystémů

 • inovační cyklus - první vytvoření a opakování s každou potřebou změny
  • investor - specifikuje, přebírá a financuje program (projekt) nebo jeho změnu
  • program (projekt) - obsahuje pokyny, pravidla a příkazy pro:
   • uživatele - realizace příslušných změn
   • data - první vytvoření nebo realizace příslušných změn
   • počítač - realizace příslušných změn
       
 • pracovní cyklus - opakovaná činnost, dokud se nevyskytne potřeba změny
  • uživatel - vybere aktuálně potřebný program a vkládá/využívá příslušná data
  • počítač - vykonává svoji práci s daty dle programu a souvisejících realizačních pokynů

**********************************************************************

původní širší verze:

 • inovační cyklus (první vytvoření a opakování s každou změnou potřeby):
  • zadavatel - specifikace zadání nebo jeho změny 
  • projektant vytvoří nebo upraví projekt - ve kterém dle prvního zadání nebo následné změny definuje:
   • data - stanovení nebo změna pravidel pro jejich vstup, výstup a trvalé uložení
   • uživatel - stanovení nebo změna pokynů k práci s daty
   • počítač - výběr nebo změna hardware 
   • program - výběr, vytvoření nebo změna software 
  • pracovní cyklus (opakovaná činnost, dokud se nezmění potřeba):
   • uživatel - dle pokynů v projektu realizuje výběr programu z nabídky a vkládá/využívá data
   • počítač - vykonává svoji práci dle programu a realizačních pokynů v projektu
    • I   - přijímá/čte/importuje vstupní data
    • O - zobrazuje/zapisuje/expeduje výstupní data

  

   Popsané principy pro nasazení počítačů obecně platily před mnoha desítkami let pro sálové počítače, ve svých zásadách se uplatňovaly při užívání malých domácích počítačů a pozdějších PC i ve firemních sítích a prakticky jsou realizovány i na současném internetu a při užívání mobilních zařízení. Proto je zde uvádíme jako souhrn základních pojmů, jejichž konkretním obsahem se budeme postupně zabývat dále.

   ... je potřeba jednoznačně definovat pojmy "kompetence" (schopnost) a "pravomoc" (zodpovědnost), k tomu, aby někdo nesl zodpovědnost, musí mít související kompetence, tj. schopnost vnímat, o co jde - pokud takové kompetence nemá, neměl by mít oprávnění k rozhodování ... tento problém je do jisté míry možno řešit tím, že je pro rozhodování vytvořen "kvalifikovaný systematický podklad", který by měl srozumitelně zdůvodnit nejen doporučení k rozhodnutí, ale i popsat důsledky situace, kdy doporučené rozhodnutí nebude učiněno ...

červenec 2016, úprava 07/2017 a 02/2019