SYSTEMATICKÉ MODELOVÁNÍ - (SM)

 • vytváření zjednodušeného, částečně formalizovaného
  textového popisu složitých záležitostí

 

praktické využití SM

 1. popis určitého jevu či hypotézy,
  jako srozumitelný výklad podstaty věci
    
 2. popis řešení změny stavu či tvorby něčeho nového,
  jako naplnění konkretního zadání nebo vyřešení určitého problému

 

ORIGINÁL - používaná synonyma: objekt, reálný systém, soustava, ...

 • reálně existující jev, který má být popsán
  nebo zadání konkretního úkolu či problému,
  pro který má být popsáno jeho řešení

 

SYSTEMATICKÝ MODEL - (MODEL) - synonyma: systém, abstraktní systém, ...

 • systematicky zjednodušený, částečně formalizovaný textový popis orginálu,
  účelově sestavený dle zvoleného úhlu pohledu na něj
    
 • zásadním zjednodušením je, že originál popisujeme pouze v souladu
  se zvoleným úhlem pohledu, avšak popis musí povinně zahrnovat
  jeho všechny vlastnosti a vazby, které ovlivňují účel našeho zájmu
    
 • pro různé pohledy na originál (různý účel), je nutno tvořit různé modely,
  stejně tak jako pro popisy na různé rozlišovací úrovni podrobnosti

 

... ROZPRACOVÁNO ...
ČeV - duben 2020

@@@  novinky & komentáře |  autor: Vlastimil Čevela

1/ Analýza:
         Chování v době koronavirové                                                                                    pdf verze pro tisk

2/ Vazby na okolí
         & dosud známé vlastnosti viru COVID-19
                - vysoká infekčnost i bez příznaků - člověk o nakažení nemusí vědět a už ho šíří dál (přenášejí i děti !)
                        Co stálo za pátkem s rekordními 8615 případy? - Aktuálně.cz
                        www.irozhlas.cz/nakazeni-covid-19-zamestnani-uzis-data - 15.10.2020
                        zpravy.aktualne.cz/nakazi-jeden-clovek-celou-tramvaj - 26.10.2020

                - primární šíření formou AEROSOLU a kapénkové infekce - záleží na trvání a intenzitě kontaktu 
                        (kýchání, kašel, intenzívní hovor, smích, zpěv, ...), tj. jak velká dávka se přenese 
                        zpravy.aktualne.cz/Virus_se_siri_JAKO_CIGARETOVÝ_KOUR - 20.10.2020 !!!
                - sekundární šíření přenosem rukama ze zasažených povrchů, na hladkém povrchu virus přežívá
                        řadu dnů - likvidace možná desinfekcí, na kůži přežívá několik hodin - likvidace umytím mýdlem
                - nemoc může probíhat s minimálními příznaky i bez nich, určité % vyžaduje nemocniční péči,
                        v ČR kolem 1% nakažených nepřežilo - jde o rizikové skupiny = věk a kombinace s chorobami
                - nemoc může pravděpodobně v mnoha případech zanechat i trvalé následky

         & oboustranný přenos, tj. zdravý člověk se nakazí od někoho z okolí a nemocný šíří virus na další lidi

         & závazná pravidla pro chování lidí
                - státní a zdravotní orgány vyhlašují a upravují podle aktuální situace - předem se nedá odhadnout vývoj

         & možnosti léčení a očkování
                - spolehlivé léky, ani preventivní očkování zatím nejsou k dispozici

         & riziko významného omezení nebo i úplného zhroucení zdravotní péče pro občany
                - pokud dojde k exponenciálnímu růstu nakažených, narostou i nároky na nemocnice a úmrtnost
                - péče o pacienty s virem je výrazně náročnější, než při jiných nemocech a nakazí se i zdravotníci
                - k takové situaci, kdy lidé hromadně umírali bez pomoci, došlo na jaře v severní Itálii a v New Yorku 

3/ Zásady zodpovědného chování
         @ dodržovat aktuálně platná závazná pravidla,
             při jejich nedodržování hrozí exponenciální šíření a ohrožení fungování zdravotního systému

         @ zvažovat nutnost setkávání s dalšími lidmi - dodržovat vzdálenost a pokud to jde, tak venku
             anebo v dobře větrané místnosti, maximálně omezit dobu a intenzitu rozhovorů při osobním styku,
             nepodávat si ruce, neobjímat se a nelíbat - platí i pro kontakty dětí s rodiči a prarodiči, co bydlí jinde
             www.novinky.cz/devet-rad-jak-snizit-riziko-tezkeho-prubehu-covidu - uvnitř bez roušek ...
             „Nasaď si roušku a mlč.“ Ticho jako nový nástroj pro boj s koronavirem - Seznam Zprávy

         @ NOSIT ROUŠKU (respirátor) pro ochranu sebe i ostatních a UMÝVAT SI RUCE
              www.idnes.cz/rousky-respiratory-ucinnost-covid-koronavirus-interaktivni-esej-grafy-kalkulacka
              POZOR - rouška i běžný respirátor zpravidla jsou pouze jednorázové a používáním ztrácejí funkčnost,
              řešením jsou nanoroušky jako pás, který se dá stříhat a vkládat jako vyměnitelná vložka do dvojité roušky,
              důležitý je i způsob uchovávání a praní roušky, aby se v ní zachycený virus kontaktně nešířil dál,
              umývání nebo desinfekce rukou snižuje riziko přenosu viru z povrchů, na které mimo domov saháme   

         @ posilovat vlastní imunitu
             v zásadě jde o známé věci - vitamín C, plnohodnotná strava, otužování a pohyb venku na slunci,   
             www.lidovky.cz/imunitni-zlepsovaky-vybudujte-si-ochranny-stit-nejen-proti-koronaviru
             POZOR - imunitu zhoršuje i stres, proto je nutno příliš nesledovat zprávy o viru, ale vyhledávat
             optimističtější témata, a věnovat se jinak zajímavým činnostem, čtení či aktivnímu studiu

         @ stáhnout a používat aplikaci eRouška - pokud to umožňuje chytrý mobilní telefon,
             ta anonymně pomocí wi-fi automaticky zjistí a upozorní, že se uživatel A v čase X po rizikovou dobu
             vyskytoval v rizikové blízkosti jiného uživatele B, který je aktuálně virem nakažen - pokud je uživatel A
             sám nakažen, aplikace mu recipročně dává možnost o tom anonymně informovat ostatní uživatele,
             kteří se v jeho blízkosti ocitli ... aktuálně: 6.10.2020 - 13.10.2020

4/ Účel:
         Shrnutí aktuálního stavu s upozorněním na souvislosti mezi vazbami na okolí a zásadami,
         které by měly pomoci ke zvládnutí současného šíření viru a zmenšit riziko ohrožení.

5/
    Předložená analýza vychází z aktuálního stavu informací a statistických údajů,
    které se však v průběhu času mohou i zásadně změnit.

ČeV - 13.10.2020

@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela

system 1981m   Máme-li úspěšně zkoumat nebo řešit nějakou složitou záležitost (systém, problém, projekt, dílo, ...), musíme si ji zjednodušit. Prakticky to znamená, že se nemůžeme hned zabývat jednotlivými detaily, ale vše podstatné, co ovlivňuje dosažení požadovaného cíle (účelu, výsledku, ...) musíme nejprve definovat jako několik "uchopitelných" dílčích částí (subsystémů, prvků, faktorů, ...). V tradiční terminologii se to rovná obecně známému doporučení, podívat se na věc "s nadhledem", tj. na vyšší rozlišovací úrovni a "vyhmátnout jádro problému". Teprve v dalším rozpracování postupně věci zkoumat (řešit, ..) na podrobnějších úrovních.

   Dalšími základními principy je, že žádná záležitost neexistuje sama o sobě, ale je ovlivňována nějakým okolím, které je na ní nezávislé (a taky na něj naopak může tak či jinak působit), že vše se v průběhu času mění a taky že vždy existuje menší nebo větší míra rizika jiného než předpokládaného výsledku (chování, odezvy, ...). Pokud jsou v rámci předmětu našeho zkoumání (projektu, ...) potřebné nějaké změny výchozího stavu, pak musíme vždy vzít v úvahu též skutečnost, že nic se nezmění samo od sebe, tj. že pro každou změnu musí být zajištěna i příslušná motivace (energie, příkaz, odměna, ...). Významnou motivací ke změně může být i negativní důsledek, pokud nebude realizována!

   Systémový přístup je důsledné účelový, tj. při definování záležitosti na nejvyšší úrovni musíme určit, k jakému účelu (cíli, ...) toto zkoumání (řešení, projekt, ...) má sloužit. Když totiž budeme jeden určitý jev (objekt, akci, ...) zkoumat z různých úhlů pohledu, podstatné věci, kterými bude potřeba se zabývat budou pokaždé jiné.   

   V dalších článcích jsou pro zájemce připraveny odkazy na podrobnější informační zdroje o metodě systémového přístupu různé odborné náročnosti. Zde pro přehled uvedeme zjednodušené shrnutí (systematický model).

Systémový přístup - Co je nutné brát v úvahu?

 • účel - především vždy nejprve definovat problém k řešení, cíl nebo čeho má být dosaženo, ...
 • okolí - tj. oboustranné vazby na předem dané podmínky a jaké budou vnější dopady našeho řešení, ...
 • čas - možné změny předpokladů nebo stavu systému či vnější působení v průběhu času, ...
 • rizika - řešení má vždy nějakou míru nejistoty, příp. důsledky při nerealizování navrhovaných opatření, ...
 • motivaci - jsou-li předmětem řešení změny, je potřebná nějaká síla k jejich realizaci ...

...

Systémový přístup - Jak je třeba postupovat?

 • pro účel významné prvky a vazby - shrnout vše podstatné, co ovlivňuje dosažení cíle, cílového chování, ...
 • zobecnění na zvládnutelný počet - podstatných prvků a vazeb by mělo být max 7
 • postup po úrovních podrobnosti - záležitost je nutno řešit postupně a tím problém zjednodušit
  • prvky = celky. tj. "černé skříňky" - na aktuální úrovni jen s vnějšími vazbami, bez zkoumání detailů
  • vazby = vnější vztahy mezi prvky/okolím - na aktuální úrovni
  • kontrola - průběžně je nutno ověřovat, zda nevznikla potřeba zajistit upřesnění na vyšší úrovni

...

Malý . er rozcestník:

Dále:

ČeV - únor 2019

   ... Řešení problému systémovým přístupem má v mnoha případech jedno zcela zásadní kritické místo, které často znemožní dosažení předpokládaného efektu. Z definice metody vyplývá, že musí být brány v potaz "všechny prvky a vazby mezi nimi i vzhledem k podstatnému okolí". Bohužel je však dost obvyklým opomenutím, že se nevezme v potaz nutnost ošetření zpětné vazby ze strany prostředí, do kterého má být konkretně řešený systém implementován. Podpora, nezájem nebo odpor lidí, kterých se to nějak dotýká, vždy tvoří velice významný systémový prvek a pokud není dostatečně zohledněn, nemá snaha o zavedení i toho "nejsytémovějšího" řešení šanci na reálné fungování ...

   ... Uvedená připomínka souvisí s jedním z obecných principů, které ovlivňují dosažení cíle, tj. "nic se nemění samo od sebe, ale vždy to vyžaduje nějakou energii". V popisovaném případě je tou nutnou energií vhodná a účinná motivace lidí, jejichž pracovní činnost či významnost mají uvažované změny ovlivnit ...

Informace, která inspirovala autora k napsání této faktické poznámky:

ČeV, březen 2018

ROZPRACOVÁNO - pokus o jednoduché a všeobecně srozumitelné formulace - ČeV - srpen 2020

Systematický přístup (SP)

znamená, že pro dosažení určitého konkretního cíle musíme najít a vyhodnotit vše podstatné, 
co by mohlo požadovaný výsledek ovlivnit. 

Technologie SP,

tj. praktický postup při takovém přístupu, vychází z "Metody systémového přístupu",
která se ve druhé polovině 20. století stala základním nástrojem vědeckého zkoumání.

Principy technologie SP

 • přesné, jasné a jednoznačně stanovení cíle, kterého má být dosaženo
 • rozlišení podstatného okolí
 • rozdělení na zvládnutelná počet dílčích částí
 • postup po různých úrovních podrobnosti
 • ,,, 

    

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Především je třeba vzít na vědomí, že:
• každá záležitost je relativní, tj. vždy záleží na úhlu pohledu, kterým se na ni díváme – jinými slovy: za jakým
účelem se jí zabýváme [ ÚČEL ]
• žádná záležitost neexistuje izolovaně, ale vždy v nějakých souvislostech, tedy je ovlivňována okolím – ten
vztah je oboustranný, každá záležitost zase tak či onak na okolí působí, třeba už i jen svojí existencí [ OKOLÍ ]
• nic není konstantní – vše se v průběhu času mění a tak ani žádná záležitost není statická, ale dochází ke
změnám jejího stavu i vzájemného působení s okolím [ ČAS ]
• věci se však nemění samy od sebe, vždy je k tomu nutný nějaký aktivující faktor, energie či motivace [
MOTIVACE ]
• v neposlední řadě také platí, že v průběhu času vždy existuje jistá míra rizika, že skutečnost nebude taková,
jak bylo předpokládáno [ RIZIKA ]
Cestou je systematický postup:
Svět je složitý a lidské schopnosti jsou omezené – máme-li se úspěšně zabývat složitou záležitostí, musíme si ji
nejprve přiměřeně zjednodušit tak, abychom dokázali správně pochopit její podstatu. V dalším si tři základní kroky pro
takové zjednodušení stručně popíšeme.
1. Účel a okolí
• Naší záležitostí se nezabýváme v celé její komplexní složitosti, ale účelově, tedy pouze v rámci konkretního
úhlu pohledu. To znamená, že si především musíme ujasnit ÚČEL, ke kterému má náš pohled na ni sloužit,
resp. jaký cíl je předmětem našeho zájmu.
• Základním úkolem pak je, najít vše podstatné, co by mohlo dosažení požadovaného cíle ovlivnit, včetně
vlivu nepominutelných faktorů, kterými jsou ČAS-MOTIVACE-RIZIKA.
• Současně však také musíme pro naši záležitost vymezit její hranice, tj. co v jejím rámci můžeme ovlivnit a co
spadá do OKOLÍ, které ovlivnit nemůžeme.
2. Celek, jeho vazby a prvky, úrovně podrobnosti
• Vše podstatné, co nás ve výše uvedené souvislosti na zkoumané záležitosti jako CELKU zajímá, můžeme
rozdělit do dvou hlavních kategorií – vazby a prvky.
• První z nich jsou zobecněné VAZBY celku na okolí, kterými mohou být např. zákonné předpisy, pravidla,
vstupy-výstupy, podklady-výsledky, příjmy-výdaje, náročnost-úspora, pozitivní-negativní ovlivňování, celkové
souvislosti (kontext), atd, atd …
• Druhou pak jsou PRVKY jako zobecněné dílčí části celku, které chápeme jako „černé skříňky“, tj. zatím, na
úrovni celku, nás nezajímají jejich detaily, ani vazby, ale pouze jejich dílčí účel.
• Zobecnění spočívá v tom, že prvků i vazeb musí být zvládnutelný počet, tj. max 5 až 7 v každé kategorii, takže
musíme pro jejich pojmenování správně vystihnout, co je podstatné tak, aby v jejich souhrnu bylo vše zahrnuto.
• Z uvedeného plyne, že musíme postupovat „shora-dolů“ k dalším ÚROVNÍM PODROBNOSTI, kdy se každý z
prvků stane celkem s příslušnými vazbami a podrobnějšími prvky nižšího řádu.
Prakticky to znamená, že nemůžeme začít jednotlivými detaily, ale musíme se zaměřit na vše podstatné, co ovlivňuje
dosažení požadovaného cíle, a toto definovat jako několik "uchopitelných" dílčích částí. V tradiční terminologii se to
rovná obecně známému doporučení, podívat se na věc "s nadhledem", tj. na vyšší rozlišovací úrovni a "vyhmátnout
jádro problému". Teprve pak můžeme postupně přejít k dalším podrobnostem.
Důsledně účelový přístup a fakt, že vše může být relativní pak vede k tomu, že pokud budeme určitou záležitost
systematicky zkoumat z jiného úhlu pohledu, vazby na okolí i prvky budou jiné. Např. v situaci, kdy z fyzikálního
pohledu je nádrž na vodu naplněna z 50%, tak v jiných pohledech tentýž jev může znamenat „už máme jen polovinu
zásoby vody“ anebo zcela opačně „ještě máme poloviční zásobu“. Analýzu možných souvislostí z podobného zjištění „ve
skříňce je láhev vína“ si může čtenář zkusit sám.
Ještě je potřeba poznamenat, že mohou nastat situace, kdy pro naši záležitost existuje nějaký kriticky důležitý detail,
který má zásadní význam. V takovém případě je nutný korekční pohled „zdola-nahoru“ a upozornění na něj musí být
jedním z prvků celku na nejvyšší úrovni.
3. Systematický popis jako textový model originální záležitosti
• Modelování je vytvoření zjednodušené reprezentace skutečnosti nebo určitého námětu. Jedná se o běžně
rozšířené postupy ve všech oborech lidské činnosti, od dětských modelů, přes výkresy a mapy až po
matematické simulace složitých jevů či procesů.
• Výsledky prvních dvou kroků zkoumání naší záležitosti je potřeba zdokumentovat, aby bylo možno je
prezentovat, oponovat i dále rozpracovávat. K tomu účelu je navržen tzv. „systematický popis“, který by měl
umožnit zhuštěně a srozumitelně textově popsat každou úroveň podrobnosti modelu originální záležitosti na
jedné stránce.
• Závazné členění popisu:
1
Stručný název, který vystihuje CELEK a ÚČEL popisu – 1 řádek
2
přehled VAZEB celku na OKOLÍ – max 5 až 7 odstavců
3
přehled PRVKŮ jako dílčích částí celku – max 5 až 7 odstavců
4
textové rozvedení účelu, ke kterému popis slouží – max 5 až 7 odstavců
5
doplňující komentář
Jak už bylo uvedeno výše, tato vize-SM je předkládána jako HYPOTÉZA, jejíž konkretní praktickou použitelnost je potřeba ověřit na
příkladech z reálného života – autor: Vlastimil Čevela - Modřice, 29. září 2020

1 celek
   Životní příběh člověka - pokus o systematický model

2 vazby
   >|  souhrn všech přímých i nepřímých působení (vlivů, zákonů, konvencí, ...) na člověka z okolního světa
   <|  souhrn všeho (práce, příkazy, chování, ...) čím člověk působí na své okolí

3 prvky
   dispozice, které jsou člověku dány a je obtížné je změnit (genetika, společenské prostředí, majetek ...)
   vědomí, které mu umožňuje vlastní rozhodování a reagování
   situace, které ho potkávají v průběhu života

4 cíle
   předkládaný systematický model je pokusem o širší pohled, ze kterého vyplývají některá praktická doporučení,
   která by pomohla pochopit a zvládnout situace, které se s průběhem času v životním příběhu člověka vyskytnou

5 komentáře