SYSTEMATICKÉ MODELOVÁNÍ - (SM)

 • vytváření zjednodušeného, částečně formalizovaného
  textového popisu složitých záležitostí

 

praktické využití SM

 1. popis určitého jevu či hypotézy,
  jako srozumitelný výklad podstaty věci
    
 2. popis řešení změny stavu či tvorby něčeho nového,
  jako naplnění konkretního zadání nebo vyřešení určitého problému

 

ORIGINÁL - používaná synonyma: objekt, reálný systém, soustava, ...

 • reálně existující jev, který má být popsán
  nebo zadání konkretního úkolu či problému,
  pro který má být popsáno jeho řešení

 

SYSTEMATICKÝ MODEL - (MODEL) - synonyma: systém, abstraktní systém, ...

 • systematicky zjednodušený, částečně formalizovaný textový popis orginálu,
  účelově sestavený dle zvoleného úhlu pohledu na něj
    
 • zásadním zjednodušením je, že originál popisujeme pouze v souladu
  se zvoleným úhlem pohledu, avšak popis musí povinně zahrnovat
  jeho všechny vlastnosti a vazby, které ovlivňují účel našeho zájmu
    
 • pro různé pohledy na originál (různý účel), je nutno tvořit různé modely,
  stejně tak jako pro popisy na různé rozlišovací úrovni podrobnosti

 

... ROZPRACOVÁNO ...
ČeV - duben 2020

1 celek
   Životní příběh člověka - pokus o systematický model

2 vazby
   >|  souhrn všech přímých i nepřímých působení (vlivů, zákonů, konvencí, ...) na člověka z okolního světa
   <|  souhrn všeho (práce, příkazy, chování, ...) čím člověk působí na své okolí

3 prvky
   dispozice, které jsou člověku dány a je obtížné je změnit (genetika, společenské prostředí, majetek ...)
   vědomí, které mu umožňuje vlastní rozhodování a reagování
   situace, které ho potkávají v průběhu života

4 cíle
   předkládaný systematický model je pokusem o širší pohled, ze kterého vyplývají některá praktická doporučení,
   která by pomohla pochopit a zvládnout situace, které se s průběhem času v životním příběhu člověka vyskytnou

5 komentáře