SYSTEMATICKÉ MODELOVÁNÍ - (SM)

 • vytváření zjednodušeného, částečně formalizovaného
  textového popisu složitých záležitostí

 

praktické využití SM

 1. popis určitého jevu či hypotézy,
  jako srozumitelný výklad podstaty věci
    
 2. popis řešení změny stavu či tvorby něčeho nového,
  jako naplnění konkretního zadání nebo vyřešení určitého problému

 

ORIGINÁL - používaná synonyma: objekt, reálný systém, soustava, ...

 • reálně existující jev, který má být popsán
  nebo zadání konkretního úkolu či problému,
  pro který má být popsáno jeho řešení

 

SYSTEMATICKÝ MODEL - (MODEL) - synonyma: systém, abstraktní systém, ...

 • systematicky zjednodušený, částečně formalizovaný textový popis orginálu,
  účelově sestavený dle zvoleného úhlu pohledu na něj
    
 • zásadním zjednodušením je, že originál popisujeme pouze v souladu
  se zvoleným úhlem pohledu, avšak popis musí povinně zahrnovat
  jeho všechny vlastnosti a vazby, které ovlivňují účel našeho zájmu
    
 • pro různé pohledy na originál (různý účel), je nutno tvořit různé modely,
  stejně tak jako pro popisy na různé rozlišovací úrovni podrobnosti

 

... ROZPRACOVÁNO ...
ČeV - duben 2020

@@@  novinky & komentáře |  autor: Vlastimil Čevela

1/ Analýza:
         Chování v době koronavirové                                                                                    pdf verze pro tisk

2/ Vazby na okolí
         & dosud známé vlastnosti viru COVID-19
                - vysoká infekčnost i bez příznaků - člověk o nakažení nemusí vědět a už ho šíří dál (přenášejí i děti !)
                        Co stálo za pátkem s rekordními 8615 případy? - Aktuálně.cz
                        www.irozhlas.cz/nakazeni-covid-19-zamestnani-uzis-data - 15.10.2020
                - primární šíření formou AEROSOLU a kapénkové infekce - záleží na trvání a intenzitě kontaktu 
                        (kýchání, kašel, intenzívní hovor, smích, zpěv, ...), tj. jak velká dávka se přenese 
                        zpravy.aktualne.cz/Virus_se_siri_JAKO_CIGARETOVÝ_KOUR - 20.10.2020 !!!
                - sekundární šíření přenosem rukama ze zasažených povrchů, na hladkém povrchu virus přežívá
                        řadu dnů - likvidace možná desinfekcí, na kůži přežívá několik hodin - likvidace umytím mýdlem
                - nemoc může probíhat s minimálními příznaky i bez nich, určité % vyžaduje nemocniční péči,
                        v ČR kolem 1% nakažených nepřežilo - jde o rizikové skupiny = věk a kombinace s chorobami
                - nemoc může pravděpodobně v mnoha případech zanechat i trvalé následky

         & oboustranný přenos, tj. zdravý člověk se nakazí od někoho z okolí a nemocný šíří virus na další lidi

         & závazná pravidla pro chování lidí
                - státní a zdravotní orgány vyhlašují a upravují podle aktuální situace - předem se nedá odhadnout vývoj

         & možnosti léčení a očkování
                - spolehlivé léky, ani preventivní očkování zatím nejsou k dispozici

         & riziko významného omezení nebo i úplného zhroucení zdravotní péče pro občany
                - pokud dojde k exponenciálnímu růstu nakažených, narostou i nároky na nemocnice a úmrtnost
                - péče o pacienty s virem je výrazně náročnější, než při jiných nemocech a nakazí se i zdravotníci
                - k takové situaci, kdy lidé hromadně umírali bez pomoci, došlo na jaře v severní Itálii a v New Yorku 

3/ Zásady zodpovědného chování
         @ dodržovat aktuálně platná závazná pravidla,
             při jejich nedodržování hrozí exponenciální šíření a ohrožení fungování zdravotního systému

         @ zvažovat nutnost setkávání s dalšími lidmi - dodržovat vzdálenost a pokud to jde, tak venku
             anebo v dobře větrané místnosti, maximálně omezit dobu a intenzitu rozhovorů při osobním styku,
             nepodávat si ruce, neobjímat se a nelíbat - platí i pro kontakty dětí s rodiči a prarodiči, co bydlí jinde
             www.novinky.cz/devet-rad-jak-snizit-riziko-tezkeho-prubehu-covidu - uvnitř bez roušek ...
             „Nasaď si roušku a mlč.“ Ticho jako nový nástroj pro boj s koronavirem - Seznam Zprávy

         @ NOSIT ROUŠKU (respirátor) pro ochranu sebe i ostatních a UMÝVAT SI RUCE
              www.idnes.cz/rousky-respiratory-ucinnost-covid-koronavirus-interaktivni-esej-grafy-kalkulacka
              POZOR - rouška i běžný respirátor zpravidla jsou pouze jednorázové a používáním ztrácejí funkčnost,
              řešením jsou nanoroušky jako pás, který se dá stříhat a vkládat jako vyměnitelná vložka do dvojité roušky,
              důležitý je i způsob uchovávání a praní roušky, aby se v ní zachycený virus kontaktně nešířil dál,
              umývání nebo desinfekce rukou snižuje riziko přenosu viru z povrchů, na které mimo domov saháme   

         @ posilovat vlastní imunitu
             v zásadě jde o známé věci - vitamín C, plnohodnotná strava, otužování a pohyb venku na slunci,   
             www.lidovky.cz/imunitni-zlepsovaky-vybudujte-si-ochranny-stit-nejen-proti-koronaviru
             POZOR - imunitu zhoršuje i stres, proto je nutno příliš nesledovat zprávy o viru, ale vyhledávat
             optimističtější témata, a věnovat se jinak zajímavým činnostem, čtení či aktivnímu studiu

         @ stáhnout a používat aplikaci eRouška - pokud to umožňuje chytrý mobilní telefon,
             ta anonymně pomocí wi-fi automaticky zjistí a upozorní, že se uživatel A v čase X po rizikovou dobu
             vyskytoval v rizikové blízkosti jiného uživatele B, který je aktuálně virem nakažen - pokud je uživatel A
             sám nakažen, aplikace mu recipročně dává možnost o tom anonymně informovat ostatní uživatele,
             kteří se v jeho blízkosti ocitli ... aktuálně: 6.10.2020 - 13.10.2020

4/ Účel:
         Shrnutí aktuálního stavu s upozorněním na souvislosti mezi vazbami na okolí a zásadami,
         které by měly pomoci ke zvládnutí současného šíření viru a zmenšit riziko ohrožení.

5/
    Předložená analýza vychází z aktuálního stavu informací a statistických údajů,
    které se však v průběhu času mohou i zásadně změnit.

ČeV - 13.10.2020

ROZPRACOVÁNO - pokus o jednoduché a všeobecně srozumitelné formulace - ČeV - srpen 2020

Systematický přístup (SP)

znamená, že pro dosažení určitého konkretního cíle musíme najít a vyhodnotit vše podstatné, 
co by mohlo požadovaný výsledek ovlivnit. 

Technologie SP,

tj. praktický postup při takovém přístupu, vychází z "Metody systémového přístupu",
která se ve druhé polovině 20. století stala základním nástrojem vědeckého zkoumání.

Principy technologie SP

 • přesné, jasné a jednoznačně stanovení cíle, kterého má být dosaženo
 • rozlišení podstatného okolí
 • rozdělení na zvládnutelná počet dílčích částí
 • postup po různých úrovních podrobnosti
 • ,,, 

    

1 celek
   Životní příběh člověka - pokus o systematický model

2 vazby
   >|  souhrn všech přímých i nepřímých působení (vlivů, zákonů, konvencí, ...) na člověka z okolního světa
   <|  souhrn všeho (práce, příkazy, chování, ...) čím člověk působí na své okolí

3 prvky
   dispozice, které jsou člověku dány a je obtížné je změnit (genetika, společenské prostředí, majetek ...)
   vědomí, které mu umožňuje vlastní rozhodování a reagování
   situace, které ho potkávají v průběhu života

4 cíle
   předkládaný systematický model je pokusem o širší pohled, ze kterého vyplývají některá praktická doporučení,
   která by pomohla pochopit a zvládnout situace, které se s průběhem času v životním příběhu člověka vyskytnou

5 komentáře