obálka

 

Grada a.s. Praha 1993 | autoři: Karl Best, Kathleen Burnham | 192 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19906 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled