S rozsahem zpracovávaných dat narůstaly neúměrně požadavky na jejich centrální pořizování. Byla proto rozpracovaná koncepce decentralizovaného pořizování vstupních dat (prakticky děrné pásky) přímo na místě, kde vznikaly prvotní doklady. Významnou pomocí bylo zřizování tzv. výpočetních kanceláří většinou pro několik místně blízkých podniků. Postupně byly vybavovány potřebnou technikou a některé z nich se časem měnily na výpočetní střediska vybavená malými počítači [redakční poznámka *1/]. V roce 1973 bylo už 30 % vstupních dat pořízeno mimo centrální pořízení a tento podíl stále narůstal.

   Zpracování dat bylo ale stále přísně centralizované a z tohoto pohledu byly zmiňované kanceláře pouze zdrojem dat pro počítač IBM. Data se přenášela "kabelově" tj. revírní pošta, která každodenně objížděla všechny podniky a sloužila hlavně oborovému ředitelství, byla navíc vybavena koženkovými kabelami s logem závodu výpočetní techniky a svážela děrné pásky ke zpracování v centru.

   I když nosným systémem byla pro OKD vždy technika firmy IBM, jejíž výpočetní kapacita byla dlouho omezena tehdy platným západním embargem především na použitou diskovou kapacitu a velikost vnitřní paměti systému, muselo se v polovině sedmdesátých let přikročit k posílení výpočetní techniky již dříve zmíněným EC 1040 z NDR. Jeho celková spolehlivost a tím i praktická využitelnost však byla oproti technice IBM daleko nižší [*2/]. 

 

Karel Metzl - Opava, duben 2015
<<<   Srovnání instalace IBM a Robotron EC 1040 z NDR v OKD

Redakční poznámky

*1/ - decentralizovaná výpočetní technika v OKR sestávala především z počítačů výroby RVHP a její přehled ke konci roku 1988 je uveden v DB počítačů v ČSSR - (v rámci prohlížeče je nutno zadat "Najít / OKR ") - bližší podrobnosti o jejím využívání na jednotlivých podnicích nejsou k dispozici

*2/ - drobnou poznámkou zde autor článku, pracující dlouhá léta s výpočetní technikou vyspělé západní provenince, zmiňuje velký a zásadní problém, který průběžně musela řešit naprostá většina programátorů i provozních a technických pracovníků výpočetních středisek v ČSSR, tj. poruchovost výpočetní techniky, vyráběné v RVHP - možná trochu obrazně, ale pamětníci potvrdí, že věcně správně řečeno byl ten rozdíl v tom, že zatímco "kapitalistické" počítače měly střední dobu mezi poruchami 2 až 3 roky, tak ty "socialistické" běžně dny a někdy taky 2 až 3 hodiny

ČeV - říjen 2015