@@@ novinky & komentáře  |  1973 - dobový dokument ...

2017 ... redakční komentář k podmínkám práce v letech 1970 až 1973

 • střední počítač 2,5-té generace Tesla 200 představoval nejmodernější zařízení, které se dalo v tehdejším Československu bez (normálně nedostupného) plného devizového krytí pořídit - byl sice v řadě vlastností kompatibilní se současnou západní úrovní (IBM 360, Siemens 4004), ale v té době ještě neměl disky ...
    
 • knihovny programů i veškerá data byly tedy pouze na magnetickýh páskách s poměrně malou hustotou a vše se proto četlo nebo zapisovalo sekvenčně, což bylo časově velice náročné ...
    
 • na počítači mohl být spuštěn vždy pouze jeden program, systémové technické ani programové vybavení pro vstupní a výstupní fronty či disky s přímým přístupem zatím nebylo k dispozici, stejně tak jako možnost současně zpracovávat více programů ve sdílení času ...
    
 • Ingstav Brno byl prvním podnikem v rámci rezortů stavebnictví České a Slovenské republiky s vlastním podnikovým počítačem, který díky včasné a kvalitní přípravě ve VS, byl pro potřeby podniku prakticky hned od instalace v létě roku 1971 využíván ve třísměnném provozu - tedy vlastně na hranici svých možností ...
    
 • důsledkem uvedených podmínek byla nutnost od počátku průběžně hledat zdroje pro potřebné rezervy i další rozvoj, což se tehdy v analyticko-programátorské i provozní oblasti dělo prakticky výhradně vlastními silami VS - dosažený výsledek, na tehdejší dobu dost mimořádné "průmyslové zpracování dat", je bez terminologických či stylistických úprav popsán v následujícím dobovém textu ...

ČeV - březen 2017

  

1973 ... :

    Moderní výpočetní středisko s počítačem TESLA 200, zpracovávající hromadná data, je složitý komplex různých pracovišť s několika desítkami pracovníků. Jak příprava, tak realizace vlastního zpracování představuje značné finanční náklady. Je proto žádoucí aby v duchu socialistické racionalizace bylo jeho řízení prováděno s maximální efektivností.

   Běžná praxe je často taková, že se sice více, či méně systémově řeší zpracování určité oblasti informací, avšak většinou se zapomíná na systémový přístup ke své vlastní práci. Při budování VS Ingstav jsme zaměřili značné úsilí právě na tuto oblast, protože se dá považovat za jednu ze základních podmínek úspěchu při budoucím rozvoji integorvaného zpracování dat.

   Naše výchozí podmínky lze stručně charakterizovat takto:

 • kompletace dávek dokladů v různých útvarech 10 závodů a decentralizované děrování do 8 stopé děrné pásky na org. Automatech Consul 253 ve značně  vzdálených místech (Hradec Králové, Opava, Ostrava, Kojetín, Uherské Hradiště,  Dalešice a Brno).
 • přenos dat poštovními vlakovými spoji
 • centrální zpracování ve výpočetním středisku Tesla 200 (65 kB, 8 magnetopáskových jednotek) na podnikovém ředitelství v Brně
 • decentralizované opravy chyb a využívání sestav na závodech.

   Na přiloženém obrázku je uvedeno celkové schema realizovaného systému zpracování informací přímo ve výpočetním středisku a dále jsou stručně popsány jeho základní úseky.

 vs ingstav 1973

 

A) Vstupy:

   Množství naděrovaných položek s použitím děrné pásky nás vedlo k zavedení vět různé struktury na jedné děrné pásce tj. informace, které jsou společné pro celou dávku (např. číslo závodu, datum platnosti apod.) nebo příslušný doklad (údaje ze záhlaví) jsou děrovány pouze jedenkrát. Strukturu děrné pásky a příslušnost k agendě určuje evidenční číslo, soubor se skládá z vět a slov s příslušnými oddělovacími znaky. V případě překlepu má děrovačka možnost jedním znakem stornovat celé slovo, případně větu.

   Podmínka decentralizovaného pořizování děrných pásek s denním kontinuálním přísunem vlakovými spoji organizačně vyžadovala, aby byla veškerá data co nejrychleji zavedena do počítače s minimální lidskou kontrolou.

   Ke splnění výše uvedených požadavků jsme vyvinuli a realizovali tzv. systém "DATABANKA", kdy veškeré děrné pásky došlé do VS jsou po odsouhlasení na počet a případně termínovaný závěr bez dalšího rozlišení nahrávány a postupně v průběhu měsíce ukládány do souboru "DATABANKA" na magnetické pásce (MGP). Při výpočtech jsou nejprve univerzálním programem konverze vytvořeny dle volitelně zadaných klíčů věty v potřebné struktuře a ty jsou vstupem do jednotlivých agend. Oba standardní programy současně provádí kontroly formální správnosti a indikují chyby do výstupní věty. Systém je úspěšně rutinně využíván od začátku roku 1971 a v současné době jím prochází až 2.500 děrných pásek měsíčně pro všechny agendy zpacovávané ve VS.

 

B) Technologie výpočtu:

   Rutinní výpočty jednotlivých agend, stejně jako celý třísměnný provoz počítače TESLA 200 ve VS INGSTAV, probíhají systémem zavřených dveří, tj. bez osobní účasti programátorů.

   Byl vytvořen přehledný systém návodů pro vedení výpočtu se značnou univerzálností možných požadavků na osazení mechanizmů. Operátor je na jednotném formuláři spolehlivě veden přes jednotlivé programy a požadavky na výměnu kotoučů MGP. Obecná možnost libovolného vývojového vztahu mezi generacemi souborů dat, předepsaná operogramy, je realizována a kontrolována na evidenčních listech kotoučů.

   Návod pro spuštění programu, resp. většinou programového chodu, je doplněn zadávacím listem, který slouží pro přípravu a evidenci, s návodem na řešení incidentů, kde je na formuláři stručně a přehledně popsán postup operátora obecně ve všech eventualitách. Je zde možno jednoznačně předepsat operace a případné opravné úlohy i při závadách, vyplývajících z technického stavu počítače.

   K provozu systémem zavřených dveří jsme přistoupili v roce 1971 po naprosto vyčerpávajících programátorských zkušenostech, vzhledem ke značnému rozsahu využívaného strojového času. Plně se osvědčil, protože šetří čas programátorů a umožňuje provozu pružnou organizaci výpočtů.

 

C) Výstupy:

   Těžištěm výpočtů jsou zatím evidenční agendy, značně náročné na tisk rozsáhlých sestav. Tuto oblast bylo nutno řešit z hlediska bezpečnosti dlouhých tisků s možností opakovatelnosti, i z důvodu celkové organizace provozu. Proto jsme navrhli a od roku 1971 realizovali centrální obecný systém programového řešení tisku s částečně automatizovaným zpracováním programových funkcí - "TISKOVÁ BANKA".

   Podstatou je, že tiskové výstupy z jednotlivých programů nejdou přímo na tiskárnu, ale zapisují se systémem řízeného záznamu na MGP "TISKOVÁ BANKA". Vlastní tisk veškerých sestav VS je potom řešen jedním standardním programem, který může přebírat z aplikačních programů též některé funkce řízení tisku (naplnění stránky, ošetření záhlaví a pod.).

   Výstup je tedy naprosto nezávislý a lze jej snadno realizovat i na jiném systému TESLA 200. Tisky je možno sdružovat do bloků a jsou libovolně opakovatelné od požadované stránky. Tyto výhody jsou někdy zvlášť cenné, poněvadž v případě poruchy je celý tisk nebo jeho část přemístitelný na jiný počítač. Rovněž při expedici sestav poštou, kdy občas dojde ke ztrátě nebo zdržení důležitých podkladů, je možné na telefonické požádání okamžitě tisknout příslušný duplikát. Další podstatné výhody přinese toto řešení při perspektivním výhledáu přechodu na využití tisku ve sdílení času.

 

   Popsaný systém zpracování informací, který je spolu s jednotnou metodikou projektové dokumentace organizačně zahrnut v "NORMĚ ŘÍZENÍ VS" se podařilo úspěšně realizovat díky pochopení všech pracovníků VS a důslednému nekompromisnímu postoji vedení střediska při jeho prosazování.

 

Vlastimil Čevela - 19. února 1973
   příspěvek představuje souhrnný pohled, který byl prezentován na několika odborných akcích v roce 1973 i později ...
doplnění 2017:
   Norma řízení VS Ingstav se stala v oblasti projektové dokumentace metodickým vzorem, převzatým ze strany nadřízené VHJ-ISGR a následně též pro ostatní podniky ministerstev stavebnictví ČSS i SSR - po článku v MAA (1975)  pak též předmětem konzultací (1975-1987), vyžádaných ze strany mnoha desítek organizací napříč rezorty z celé ČSSR - viz štítky ^^^.