<<<  zadání - - - compile_ada_online

-- vypis zpravy z programu 
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Hello is
begin
  Put_Line("hlasi se program Ada"); -- vypisovana data jsou ve formatu "literal"
end Hello;

standardní výstup:
      hlasi se program Ada

komentář

  • název programu "Hello" navazuje na jméno zdroje v on-line prostředí "codingground"
  • komentář řádkový - vymezený od dvou pomlček -- do konce řádku - Ada-comment-wiki
  • zdrojový kód jazyka NENÍ case sensitivní, tj. velká a malá písmena jsou rovnocenná
  • příkazy MUSÍ být ukončeny středníkem ;
  • xxx - povinné náležitosti with, use, begin, end, ... ???