Při hledání koncepce pro virtuální expozici bylo třeba najít vhodnou formu pro zachycení systematického přehledu, ale současně také různých názorů a vzpomínek pamětníků. Po konzultacích s kolegy Branislavem Lackem, Vladimírem Vérostou a Jaroslavem Pipotou bylo k tomu účelu zvoleno základní členění na autorské a redakční texty. 

Autorské texty by měly bez redakční úpravy prezentovat témata, která jejich tvůrce vnímá jako významná, anebo přímá, či zprostředkovaná svědectví o čemkoliv, co autor považuje za vhodné veřejně sdělit. Obecně se vychází z úvahy, že užitečnost a kvalitu autorských textů zhodnotí jejich čtenáři. Redaktor si však současně vyhrazuje možnost, některé texty odmítnout, vyžádat si jejich úpravy a doplnit k nim komentář nebo odkaz na další souvislosti.

Forma autorských i redakčních textů bude stanovena po získání prvních praktických zkušeností z ověřovacího provozu této virtuální expozice. Obsahově by ale v každém případě bylo užitečné, aby byly (pokud je to možné) v rámci příspěvku nebo v doprovodném sdělení pro redaktora uvedeny odkazy na zdroje, které mohou prezentované informace doložit. Samozřejmostí by pak mělo být datum napsání textu a jméno autora - s anonymními příspěvky se nepočítá.

Autorské texty mají v rámci virtuální expozice dvojí účel. Především by měly nabídnout  různé úhly autentického pamětnického pohledu i míry podrobnosti k probíraným tématům, ale také popisy individuálních osobních zážitků, zajímavostí a zkušeností. V tomto směru by tak měly oživovat a v detailu doplňovat redakční texty, které budou spíše věcné.

Kromě toho pak by měly sloužit, jako jeden z důležitých podkladů pro souhrnné redakční texty, ve kterých budou též příslušně citovány. Z výše uvedených důvodů by se autoři měli přednostně zaměřit na méně rozsáhlá témata a dílčí svědectví. Takový přístup umožní přesnější začlenění do odpovídajících částí virtuální expozice. Souhrnné příspěvky sice mohou přinést nový celkový pohled, ale v příslušné tématické oblasti budou soutěžit o zájem čtenářů s případnými dalšími autory a s redakčním přehledem.

Redakční texty pak budou souhrnem informací z autorských textů a dalších zdrojů do přehledných a obsahově vyvážených bloků v rámci navržené struktury . Ta by měla zahrnovat tři základní pohledy - historii oboru v čase,  charakteristiku tématických okruhů a stručnou encyklopedii. 

Neformální podklady ve formě stručných konstatování nebo upozornění na detaily témat a na další informační zdroje přes formulář na webu či sdělení při osobních rozhovorech by měly být dalším zdrojem pro redakční i autorské texty. Předpokládá se, že by měly být inspirací a podkladem k dalšímu rozpracování jak v redakčních, tak i v autorských textech.

Vlastimil Čevela, Modřice - říjen 2014