Systémový přístup - projekt elektrárny/teplárny

turbina oradea  

   Vlastimil Čevela na příkladu projektu a montáže velké parní elektrárny/teplárny popisuje konkretní využití systémového přístupu - tj. úrovně podrobnosti řešení problému, dílčí technologické celky jako "černé skříňky" a vazby mezi nimi i vzhledem k podstatnému okolí ...

ČeV - srpen 2017

Komentáře   

0 #3 Vlastimil Čevela 2017-08-06 05:43
Příklad lze doplnit o dynamiku, tj. změny výchozích podmínek v čase a důsledky pro fungování systému.

Popisovaná "CET Oradea I" byla postavena těsně na západním okraji města v 60-tých letech minulého století. Kromě výroby elektrické energie zásobovala technologickou parou sousední hliníkárnu a vytápěla přilehlá sídliště. Palivem bylo méně hodnotné hnědé uhlí z nedalekých dolů. První dva bloky byly dodány z Maďarska, k bloku III. později přibyl ještě asi jeden nebo dva další. Kromě toho pak byla na vzdálenějším východním okraji města postupně postavena modernější "CET Oradea II", mimochodem taky s několika turbinami z IBZKG.

V době plánování stavby CET I bylo toto uhlí vítanou energetickou surovinou a zájem o vlivy na životní prostředí, technologie čištění spalin i možnosti variantního řešení paliva byly poplatné tehdejším poměrům. Ty znamenaly direktivní centrální řízení socialistického státu, bez možnosti dosáhnout na vyspělé zahraniční technologie a uplatňovat důsledná ekonomická nebo ekologická hlediska či kritické názory občanů.

Tyto vnější podmínky se podobně jako u nás a jinde i v Rumunsku po roce 1989 zásadně změnily. Také počet obyvatel města se z původních něco přes sto tisíc zvedl na téměř dvojnásobek. Nové ekonomické prostředí se zvýšenými nároky na kvalitu životního prostředí si nejprve vynutilo zrušení hliníkarný. Po ztrátě hlavního odběratele a více než 50 letech provozu už se modernizace CET I nevyplatila a tak byla odstavena a na jaře v roce 2017 demontována. Její vytápěcí funkci převzala nová plynová kotelna, umožňující zásobovat teplem až 145 tisíc domácností.
www.bihon.ro/oradenii-au-vizitat-centralele-cet/1840010
Citovat
0 #2 Vlastimil Čevela 2017-08-06 04:58
Poznámka k pojmu "okolí" (O), který může označovat fyzicky velice různorodé věci ...

Součásti okolí mohou být prostorově umístěny skutečně jinde (např. stávající výrobní bloky I a II), ale v případě stavební části, jsou do tohoto okolí prvky našeho systému, tj. technologické části, přímo zabudovány. Totéž platí pro dílčí dodávky např. výfukového a dalšího potrubí z Rumunské strany.

V rámci systémového přístupu lze tedy pojem "okolí" trochu zjednodušeně také chápát jako "vše, co sice není v kompetenci řešitele systému, ale je pro jeho fungování nezbytné".
Citovat
0 #1 Branislav Lacko 2017-08-03 12:00
Uvedený příklad dobře ukazuje základní kroky při aplikaci systémového přístupu, kdy se nejprve celá soustava rozdělí na prvky a mezi takto vyčleněnými prvky se pak sledují jednotlivé vzájemné vazby (propojení).

Nestačí jen tyto vazby najít, ale pro každou z nich je nutno vyřešit vzájemné spojení obou prvků tím, že realizujeme rozhraní, které tyto dva prvky vzájemně systematicky integruje v rámci celé reálné soustavy. Samozřejmě je totéž nutno kromě vnitřních vazeb prvků uvnitř systému, zajistit i pro vstupní a výstupní vazby systému na jeho okolí.

Nenechme se mýlit skutečností, že příklad je z oblasti energetiky, a že je umístěn na portálu, zaměřeném na využívání počítačů – tedy v oblasti informačních technologií!

Příklad dokazuje, že systémový přístup je natolik obecný, že ho lze s úspěchem použít i pro poměrně rozdílné oblasti, jakými jsou např. energetika a informatika.

Příhoda také prezentuje další významné atributy systémového přístupu: systematičnost, komplexnost a osobní zodpovědnost při řešení složitých problémů.
Citovat