ROZPRACOVÁNO - - - !!!

 

   Počítač je stroj na zpracování dat, řízený programem, který obsahuje přesné a jednoznačné pokyny pro jeho práci.

   Data, která jsou vstupem a výstupem zpracování jsou většinou zaznamenávána na nějaký nosič dat - záznamové médium. Historicky byla data zaznamenávána mechanicky - děrné štítky, děrné pásky a na výstupu též tiskem na papír. Postupně s technickým vývojem se staly hlavním médiem záznamy dat formou elektromagnetickou, elektronickou a optickou - magnetické pásky, disky, diskety, CD, DVD, flash, a různé typy pevných pamětí, které se mimořádným tempem dále rozvíjejí.

   Vstupy dat jsou pak realizovány různými čidly, snímači, čtení čárového kódu, skenováním dokumentu, ... a manuálním zápisem z klávesnice, nebo snímáním z dotykové obrazovky a podobně. Výstupy používají obdobné formy záznamu a grafické zobrazování na obrazovkách (displejích).

   Společnou vlastností všech nejrůznějších forem záznamu dat je, že jsou pro vlastní zpracování programem v počítači uloženy v tzv. binárním kódu, tj. ve formě posloupnosti číslic 0 a 1 - tedy digitálně. Z uvedeného důvodu se počítače tohoto typu historicky označovaly jako "číslicové počítače", na rozdíl od "analogových počítačů", které pracojí se spojitými fyzikálními veličinami. Díky zásadnímu zvýšení rychlosti a výkonosti současných procesorů a pamětí se však nyní i spojité veličiny většinou před vlastním počítačovým zpracováním digitalizují.

xxx

princip práce programu (schema von Neumanovo)