Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-tm  tm E-J  tm Ms-O  ** Tématický rejstřík K-Mo

klient_server_aplikace 1994 (nástroj axiant firmy Cognos ),  1994 (SW podpora pro jazyk Cobol ),  1994 (podpora Informix a MS Windows ),  1995 (! poznámky k architektuře k/s ),  1995 (! mainframe, UNIX a DOS/Windows ),  1995 (! různé přístupy k vývoji ),  1996 (nástroje LANSA v IS pojišťovny ),  1997 ( ! události a transakční zpracování),  1998 (třívrstvový model IS, Lotus ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

komunikace_kolem_SW 1977 ( ! uživatel/počítač, programátor/počítač),  1977 (! programátor a operátor ),  1977 ( předávání práce analytik/programátor),  1977 ( ! problém rozhraní analýza/programování),  1978 (! výhody RT pro komunikaci ),  1978 ( ! charakteristika informačních přenosů),  1979 (! vztahy uživatel/programátor ),  1979 (ovládání experimentální DB ),  1980 (! zadávání úloh uživatelem ),  1980 ( ! číselníky jako informační rozhraní),  1988 (! potřeby uživatele v dialogu ),  1991 (! problémy při návrhu interakce ),  1995 (koncové stanice frontware ),  1996 (grafická a uživatelská rozhraní ),  1996 (! jazyková prostředí uživatele ),  1997 (dálková spolupráce týmu ),  1999 ( ! uživatelské rozhraní, metodiky, GUI),  2003 ( ! zásady bezbariérové přístupnosti webu),  *řízení-normy-legislativa 

konfigurační_řízení 1983 (dynamické "generační" číselníky ),  1987 (! kompletace a distribuce DOS-4 ),  1989 (! jazyky k propojení modulů ),  1994 (nástroj PVCS a řízení konfigurace ),  1994 (! správa konfigurace SW ),  1997 (změnové řízení SW),  2004 (požadavky ISO),  *řízení-normy-legislativa 

kvalita_SW 1976 (! kriteria kvality, formalizace ),  1977 ( ! spolehlivost programů, hodnocení),  1978 (! chybovost a kvalita komunikace ),  1978 ( možnosti ovlivnění spolehlivosti PG),  1979 (verifikace programů),  1979 (! nároky z hlediska uživatele ),  1980 (testování programů),  1980 (! číselníky jako algoritmy ),  1982 (! systematické testování PG ),  1982 (! hodnocení udržovatelnosti PG ),  1988 ( ! hodnocení a zkušenosti SW Slušovice),  1991 (! zajištění kvality interakce ),  1993 (modelování spolehlivosti PG ),  1994 (řízení konfigurace SW),  1994 (vliv řízení konfigurace SW ),  1995 (! model zrání tvorby IS ),  1995 (řízení jakosti SW),  1996 ( business proces a kriteria kvality IS),  1997 (! metoda FMEA pro řízení jakosti ),  1997 (! význam ergonomie a peopleware ),  1998 (! jakost procesu tvorby IS ),  1998 ( teorie kauzality - příčina a důsledek),  1998 (! jakost SW a vztah k bezpečnosti ),  2000 (! charakteristiky jakosti SW ),  2000 (význam používání vhodných metodik ),  2001 (! požadavky na jakost SW balíků ),  2001 ( rizika a činnosti, podporující jakost),  2002 (modelování a měření jakosti SW ),  2003 (konzistence IS pomocí CASE ),  2003 (srovnání "předem" a "potom" ),  2004 ( hodnocení hypermediálních dokumentů),  2004 (! statistické modelování jakosti ),  2004 (! požadavky na SW JE Dukovany ),  2004 (! trend ke zvyšování nároků v EU ),  2004 (nástroje pro jazyk JAVA ),  2004 (sociální myšlení a SW praxe ),  2004 ( abstrakt o podpůrném testovacím SW),  2004 (! certifikace jakosti dle ISO ),  2004 (! přímé hodnocení SW v systému ),  *řízení-normy-legislativa 

legislativa 1981 (! magnetická média v účetnictví ),  1999 (! státní informační politika ),  2001 ( osobní údaje, utajované skutečnosti),  2001 ( shodnost programů dle autorského zákona),  2002 (e-podpis),  2002 (atestace IS veřejné správy ),  2002 (! správa a ochrana osobních údajů ),  2002 (IS a registry veřejné správy ),  2003 (e-podpis),  2003 (správa osobních údajů v IS ),  2004 (e_podpis),  2004 (! webové domény .cz a .eu ),  2004 (! novela zákona o e_podpisu ),  2004 (požadavky jaderné energetiky ),  *řízení-normy-legislativa 

lidé_kolem_SW 1975 (tvůrčí myšlení a kvalifikace ),  1976 ( snaha o profesionální přístup k řemeslu),  1976 (náměty k programátorskému myšlení ),  1977 (názory z diskuze),  1977 (! přístupy laiků a specialistů ),  1977 (programátor a operátor ),  1977 (! problémy metodiky výuky PG ),  1979 (! pohled uživatele na PG ),  1980 (! cesta MP k profesionalitě PG ),  1981 (! úloha programátora v ASŘ ),  1982 (! uživatel a řešitel IS ),  1984 (! lidský činitel při tvorbě PG ),  1984 (! různé nároky na interakci ),  1984 (! psychologické aspekty interakce ),  1985 (úvahy kolem PG profese ),  1986 (! rozpor SW inženýrství ),  1986 ( ! PG a okolí, 0/1 klasifikace šéfů),  1986 ( ! psychologické aspekty vizualizace),  1986 (! VŠ výchova budoucích uživatelů ),  1986 ( postoj PG k domácím mukropočítačům),  1986 ( kdo mezi uživatelem a programátorem),  1988 (! Bébrův zákon a úroveň PG ),  1989 ( dialektika vztahu řešitel-uživatel),  1989 ( ! amatéři, profesionálové, výhledy),  1989 (! fyziologie práce u obrazovky ),  1990 (! psychologie a profesionalita PG ),  1990 (! estetika programování ),  1990 (! amatérizmus a profesionalita ),  1991 ( ! lidský faktor při tvorbě programů),  1992 (! nároky na programátory v týmu ),  1992 (! typy a jejich duševní nástroje ),  1992 (! potřeba praktické kvalifikace ),  1992 ( ! čtenáři a počítačová publicistika),  1993 (! etika profese programování ),  1994 (! změny v postoji lidí kolem IS ),  1994 (! analýza a rozdělení tvůrců SW ),  1995 (! důležitost praktického myšlení ),  1995 (! programátoři a VS po roce 1989 ),  1995 (lidský přístup k informacím ),  1996 (! vzdělání a formování osobnosti ),  1997 (! znalost prostředí uživatele ),  1997 (! výběr lidí ke spolupráci ),  1997 (! peopleware kolem SW a IS ),  1998 (nároky na profese),  1998 (! sociální aspekty IS),  1999 (nároky kolem GUI),  1999 (lidé - kritický faktor projektu ),  2002 (! různé přístupy k řemeslu ),  2002 (! stav a transformace vzdělávání ),  2003 (bariéry zrakově postižených ),  2004 ( ! osobnosti kolem SW na MFF KU Praha),  2004 ( ! osobnosti kolem PG a TSW Ostrava),  2004 (osobnosti - prof. Svoboda ),  *lidé-výuka-historie 

Linux 2004 (možnosti .NET),  *druh_aplikace_a_prostředí 

Lisp 1990 (funkcionální PG, příklady ),  1990 (! charakteristika jazyka ),  1990 (! použití Autolisp pro AutoCAD ),  *programovací_jazyky 

logické_programování 1987 (! jazyk Prolog),  1990 (úvod),  1990 (! principy, Prolog),  *algoritmy_a_prog-techniky 

metasystém 1976 ( ! popis datových komponent, katalog),  1976 (katalog programů),  1979 (! knihovny, zdroje a DŠ popisu-PG ),  1981 (! Metoda systémového popisu ),  1981 (automatizovaná evidence dat ),  1982 (! katalog dat s vazbami ),  1982 (! vertikální a horizonzální vazby ),  1983 (DB řízení dávkových a VTV úloh ),  1983 (vlastní systémový adresář dat ),  1983 (slovník dat pomocí COPY modulů ),  1983 (projekční DB, systém SAD ),  1984 (katalog dat pro DB),  1985 (slovník dat o aplikaci ),  1985 (DYHA pro plánování v provozu VS ),  1985 (katalog údajů a ukazatelů ),  1986 ( dokumentace_a_standardy koncernového VS),  1986 ( dokumentace_a_standardy podnikového VS),  1987 ( ! různé jednoduché prostředky popisu IS),  1987 (! metabáze datových struktur ),  1988 ( využití editoru a textových souborů),  1988 ( analýza a realizace na mikropočítači),  1990 (dokumentační systém VS ),  1990 (vlastní řešení pro Fortran ),  1991 ( dekompozice projektu, prvky, vazby),  1991 (cesta k CASE),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

metodiky_projektování 1977 (příprava semináře v sekci ),  1979 (! zdokonalené techniky IPT IBM ),  1979 (metodika programování AIS NV ),  1979 (! úplný programový popis analýzy ),  1979 (teorie kolem úsilí a produktivity ),  1980 (logická konstrukce projektu ),  1981 (! technické řešení v projektu IS ),  1981 (! závazná předprogramová příprava ),  1982 (! metodika testování programů ),  1982 (! pseudokód OS v návrhu projektu ),  1982 (! funkční kontra ER přístup ),  1983 (! metoda datových toků, funkce ),  1984 (! minimální slovník PG ),  1984 ( ! prostředky, podporující programování),  1984 (! předprojektová příprava inovace ),  1984 ( ! konverze vstupních dat v servisním VS),  1984 (! využívání parametrických PG ),  1984 (! nároky interaktivní komunikace ),  1985 (degradace dobré myšlenky ASŘ ),  1985 (! komplex standardů pro ASŘ ),  1986 (! problém speciálního a obecného ),  1986 (! projekty dávkového zpracování ),  1987 (! stabilita PG v proměnném okolí ),  1987 ( ! pojem ASŘ a přístupy k jeho budování),  1987 ( ! datová analýza a syntéza v tvorbě IS),  1988 (! centralizace a decentralizace ),  1988 (prováděcí projekty PVT ),  1990 (! postup vlastního budování IS ),  1992 (BSP a koincidenční matice ),  1992 (zkušenosti s CASE Excelerator ),  1992 (! metody systému Case/4/0 ),  1993 ( metodologie 4front Deloitte Touche),  1993 ( ! tvorba logických datových modelů),  1993 (zmínka o způsobu použití SSADM ),  1993 (! stručně o SSADM - LBMS ),  1994 (! analogie stvby domu a tvorby IS ),  1994 (! příklady SSADM v CASE LBMS ),  1994 (metodologie 4FRONT),  1995 ( ! potřeba nejen teorie, ale i praxe),  1995 ( událostní přístup v prostředí CASE),  1995 (úloha metodologií při vývoji IS ),  1996 (! americká modelovací metoda IDEF ),  1996 ( ! porovnání metod analýzy a návrhu),  1997 (! systémová integrace),  1997 ( procesy a knihovna nejlepších praktik),  1997 (! metodika SA+SD v návrhu IS ),  1998 ( ! Euromethod pro plánování dodávky IS),  1998 (! Ishikawovy diagramy pro jakost ),  1998 (StraDiWare EU programu Copernicus ),  1998 (klíčový význam prototypování ),  1999 (výhody a nevýhody předsudků ),  1999 (komponentová stavba IS ),  2000 (vliv na jakost SW),  2000 (! metamodel podniku, výrobní data ),  2001 ( systematický pohled na OO metodiky),  2001 (tvorba webových sídel),  2002 ( srovnání s extrémním programováním),  2002 ( ! metodika zavedení a realizace IS),  2002 (! extrémní programování XP ),  2003 (! hodnocení různých popisů ),  2003 (vlastní metodika ASDM, úkoly týmů ),  2004 (! metodický rámec MEFIS ),  2004 (! tvorba webových sídel ),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

modelování 1979 (ukazatele systému člověk - stroj ),  1982 ( ! teorie typů v datovém modelu ASŘ),  1985 (! základní pojmy),  1985 (SPR a propojovací diagramy ),  1991 (ER datový model),  1993 (predikce spolehlivosti PG ),  1995 (simulace SW procesu),  1995 (! modelování znalostí o systému ),  1995 (modelování tvorby IS a ŘS ),  1996 ( techniky dynamického modelování BP),  1998 ( multidimenzionalita v relačních DB),  2000 (objektový model dat, OO algebra ),  2000 (druhy modelování při návrhu IS ),  2003 ( procesní model, mocenský trojúhelník),  2003 (analýza a návrh webových sídel ),  2003 ( jazyk Telos pro modelování znalostí),  2004 ( ! statistické modelování jakosti OO-PG),  2004 (! vizualizační modelovací SW ),  2004 (! Model Driven Architecture ),  2004 (! paradigma Model View Controller ),  2004 (! modely a objekty FirstStep ),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

Modula 1978 (použití v rámci Bratislavského PS ),  1979 (odvozený systémový jazyk BPS/L ),  1989 (velký příklad, Pascal),  1995 (! ADT zásobník),  1997 ( ! historie a charakteristika jazyka),  1997 (výhody a nevýhody OO přístupu ),  1997 (! souběžně pracující úlohy ),  *programovací_jazyky 

modulární_programování 1975 (! souhrn zásad),  1978 (! vymezení a zadávání modulů ),  1978 (využití jazyka Modula),  1980 (! podrobný popis technologie ),  1981 (! dokumentace vývojovými bloky ),  1981 (! typy úsudku),  1982 (! formy volání modulů),  1983 (PG systém SNAP),  1984 (Jackson, MP a programování DB ),  1985 (! příklady Fortran k SP/MP ),  1987 (! princip modularity v tvorbě DB ),  1991 (M-technologie projektování ),  1995 (prof. Wirth),  1997 (příklady v jazyku Modula ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

hlavní  tm K-Mo 
29/04/2004-06:44 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š