Tvorba softwaru a Programování Ostrava
hlavní-tm  tm K-Mo  tm P-Ř  ** Tématický rejstřík Ms-O

národní_prostředí 1983 (! komunikace s počítači v čestině ),  1988 (čeština v textových editorech ),  1993 (řešení MAGIC - samostatný soubor ),  1996 (! čeština a další SW problémy ),  1998 (! lokalizace a překlad dat ),  1999 (význam pro globální web ),  2003 ( multilinguální adaptibilita v ISO Cobol),  *algoritmy_a_prog-techniky 

nástroje_projektování 1982 (! PG podpora Jacksonovy metody SP ),  1984 ( ! SW prostředí rutinního programátora),  1989 (prototypové programy),  1990 (TESYS, DOGA, R-technologie ),  1990 (R-technologie, zápis PG ),  1990 (prostředí Fortran),  1992 (zavedení CASE Excelerátor ),  1993 (MAGIC jako Front-End DB ),  1997 ( ! nástroje Compuware pro vývoj aplikací),  1998 ( vývoj aplikací pomocí Oracle Designer),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

normované_programování 1975 (! podrobný popis principů ),  1976 (generátor pro PL/I a Cobol ),  1976 (generátor pro PL/I a Cobol ),  1976 (zkušenosti z praxe),  1977 (příprava semináře v sekci ),  1977 (názory z diskuze),  1978 (využití SP, moduly, vrstvy ),  1978 (souhrn a příklady PL/I ),  1981 (! tisky, Cobol RW, param-PG ),  1981 (! typy úsudku),  1984 (příklady použití v PL/I ),  *algoritmy_a_prog-techniky 

.NET_technologie 2001 (začlenění jazyka Cobol ),  2001 (jazyk C#),  2004 (! Framework pro Windows a Linux ),  2004 (využití pro CAD aplikace ),  *druh_aplikace_a_prostředí 

normy 1978 (kanadský standard zápisu RT ),  1991 ( ! standardizace programování, ISO, ČSN),  1992 (! ANSI/IEEE k tvorbě programů ),  1992 (! návrh studijního plánu IEEE/ACM ),  1993 (bezpečnost IS v USA a v Evropě ),  1993 ( ! autorita a užitečnost norem pro IS),  1994 ( ISO 9000, jakost, konfigurační řízení),  1995 ( ISO 9000 řízení a zabezpečení jakosti),  1999 (ISO 9241 - ergonomie SW ),  2000 ( ISO/IEC 9126 pro jakost SW, metriky),  2000 (ISO 10303 STEP pro výrobní data ),  2001 ( ISO/IEC 12119:1994, jakost a zkoušení SW),  2001 (W3C doporučení pro XML ),  2002 (ISO/IEC 9075-2:1999 SQL ),  2002 (ISO/IEC 9126 jakost SW ),  2003 (ISO/IEC 1989:2002 Cobol ),  2003 (ISO 10303 STEP, výrobní data, CAD ),  2004 (revize ISO 9000:2000),  2004 (! ISO 9001:2001 pro vývoj SW ),  2004 (! SQuaSE a příprava řady 250xxx ),  *řízení-normy-legislativa 

Oberon 1994 (! programovací systém a jazyk ),  1995 (! jazyk a jeho OO vlastnosti ),  1995 (historie vzniku),  *programovací_jazyky 

objektové_programování 1990 (úvod),  1990 (! principy),  1990 (jazyk Simula),  1990 (jazyk Smalltalk),  1990 (jazyk Pascal, příklady ),  1991 ( ! základy OOP, příklad hry s míčem),  1993 (! úvod),  1993 (! nástroje Borland C++ ),  1993 (nástroje MF Cobol/Smalltalk ),  1993 (abstraktní data, analýza, návrh ),  1993 (! perzistence objektů),  1993 ( OO skládání zdrojových programů Cobol),  1993 (příklady Pascal a Smalltalk ),  1994 (! shrnutí k OO přístupu ),  1994 (! návrh v jazyku Smalltalk ),  1994 (! perzistentní objekty ),  1994 (stavebnice zdrojových PG Cobol ),  1995 (! zásady návrhu OO PG systému ),  1995 (! vzory, abstraktní továrna ),  1995 (! jazyk Oberon),  1995 (prof. Wirth),  1996 (! základní principy OO přístupu ),  1996 (! příklady vazeb mezi objekty ),  1996 (! problematika dědičnosti ),  1996 (převod OO schematu relačního ),  1997 (vývoj z komponent),  1997 (příklady v jazyku Modula ),  1997 ( ! srovnání s agentovým programováním),  1997 (! návrhové vzory, iterátor ),  1998 (dědičnost a znovupoužívání SW ),  1998 (porovnání s technikou SP ),  1998 (! vliv na bezpečnost a kvalitu SW ),  1999 (Component Pascal, vzory ),  1999 (komponentová architektura BCF ),  1999 (BlackBox Component Builder ),  1999 (typová kontrola v jazyku BETA ),  1999 (příklady OO rozšíření relační DB ),  1999 (OO databáze POET),  2000 (OO datové typy, komponenty ),  2000 (možnosti Smalltalk, srovnání s C ),  2001 (příklady v Cobolu),  2001 (nové třídy a dědičnost ),  2001 (! algebra značek a jazyk WebL ),  2002 (jazyk Lua a metodika OOHDM ),  2002 ( extrémní programování pomocí OO-nástrojů),  2002 (návrhové vzory),  2003 (návrhové vzory),  2003 (princip Model View Controller ),  2003 (jazyk Express pro popis výrobků ),  2004 (diskuze k objektovému paradigmatu ),  2004 (prezentace - aplikace - data, MVC ),  2004 ( ! perzistence objektů pomocí JDO Sun),  *algoritmy_a_prog-techniky 

objektové_projektování 1993 (úvod k bloku referátů),  1993 (! historie, cíle, pojmy ),  1993 (! principy OO přístupu ),  1993 ( srovnání se strukturovaným přístupem),  1993 (řešení perzistence objektů ),  1993 ( ! funkční analýza a modelování dat),  1994 (! OO analýza a návrh),  1995 (! SW metriky v OO prostředí ),  1995 (OO databázové technologie ),  1995 (! metody návrhu OO DB stroje ),  1995 (! jazyky pro modelování a OO ),  1995 (OO databáze),  1995 (distribuované zpracování v OO DB ),  1996 ( ! charakteristika objektových metodik),  1997 (! objektový databázový model ),  1997 (cyklus vývoje OO aplikací ),  1997 (analýza a návrh metodikou BORM ),  1997 (! analýza a návrh pomocí OOMT ),  1997 (nástroje IBM),  1998 (příklad modelování procesů ),  1998 (! "business" analýza a BORM ),  1998 (příklad metodiky na bázi UML ),  1999 (! popis UML),  1999 (metodika BORM, příklady ),  2000 (modely pro analýzu zadání ),  2000  2000 (MetaCASE nástroje a OO metodiky ),  2001 (klasifikace pomocí pojmu ARTEFAKT ),  2001 ( ! zdůvodnění a příklad užití nástrojů),  2001 (přechod od analýzy k programování ),  2001 (příklad objektové databáze ),  2002 (elastický nástroj - systém QI ),  2002 (hodnocení UML a metodika BORM ),  2003 (mýty a realizace),  2003 (diskuze k metodikám a UML ),  2003 (vlastní jazyk, odvozený od UML ),  2004 (! využití nástroje QI Builder ),  *metodiky-nástroje-dokumentace 

operační_systémy 1975 (! IBM 370, aplikační programování ),  1977 (DOS na EC 1O30),  1978 ( ! virtuální operační systém DOS 3/EC),  1978 ( paralelní systémy a multiprocesory),  1979 (řešení interakce v DOS-3/EC ),  1979 (virtuální IBM OS/VS1 a VM/370 ),  1981 (! vlastnosti DOS-3, programování ),  1981 (! DOS-3 na EC 1025),  1982 (! jazyk řízení systému a PG ),  1987 (! popis a historie CP/M a MS Dos ),  1988 (! distribuovanost a trendy ICL ),  1991 ( ! paralelní programování, transputer),  1997 (OO platformy IBM),  *druh_aplikace_a_prostředí 

organizace_programování 1976 (hlavní programátor, knihovník ),  1976 (dělba práce a specializace ),  1976 (úspora strojového času ),  1977 (příprava semináře v sekci ),  1977 (systém údržby zdrojových programů ),  1977 (útvary, jazyky, agendy ),  1977 (uzavřený provoz VS),  1978 (diskuze k uzavřenému provozu VS ),  1979 ( ! týmy pro zdokonalené technologie),  1979 ( ! interaktivní uživatelské programování),  1980 (! uživatelské programování VTV ),  1980 ( ! technologické/problémové uspořádání),  1981 (programování VTV a SP),  1981 (! evidenční listy projektu ),  1983 (! inf-rozhraní a dělba práce ),  1985 ( plánování ladění a předávání PG provozu),  1989 (! organizace vývoje v SWS ),  1989 (! zakázkové a týmové PG v NSR ),  1991 (! lidé v programátorském týmu ),  1992 (! různé struktury týmů ),  1992 (! využívání potenciálu lidí ),  1997 ( ! spolupráce vzdálených členů týmu),  1997 (týmová práce dle metody FMEA ),  *řízení-normy-legislativa 

hlavní  tm Ms-O 
29/04/2004-06:44 * projekt XWEB a rejstříky: © Čevela-V 2003 * web FI MU Brno: Ráček-J * spolupráce: Ocelková-Š