ROZPRACOVÁNO - !!!

Pro počítačové zpracování dat je nezbytnou podmínkou, aby byla data i program vhodným způsobem fyzicky zaznamenány na nějakém datovém médiu (nosiči dat). Na historických i současných nosičích dat je tento záznam v tzv. binární formě - posloupnosti různých kombinací číslic 0 a 1.

Tento záznam je srozumitelný pro stroj, ale ne pro člověka. Proto se postupně stabilizovaa zásada,

co pojem "slovo" ??? - zde, anebo někde dál - (?)

pojmy
   - datové médium (nosič dat, paměťové médium)
   - binární kód, bit
   - dvojková soustava, bajt, hexadecimální soustava
   - notepad, wordpad (?)
   - Total Commander - příklady na všechny typy souborů (!)

 

technet.idnes.cz/odebrat-usb-disk-flesku-z-pocitace - podrobné vysvětlené - - -

casopis.fit.cvut.cz/tema/1-2016-historie-it/jak-jsme-uchovavali-data-v-minulem-stoleti/ - - -

 

Ve vztahu k programu, který s nimi v počítači pracuje pak data rozlišujeme na vstupní, výstupní a pracovní.

Historicky byla data zaznamenávána mechanicky

Děrné štítky - Děrné pásky - Tisk na papír

Postupně s vývojem souvisejících technologií se staly hlavními médii záznamy formou elektromagnetickou, elektronickou, optickou, atd, atd, ...

Magnetické pásky - Magnetické disky - Magnetopáskové kazety - Diskety - CD, DVD, flash, pevné disky, ...

Vstupy dat jsou v současnosti realizovány čtecími mechanizmy diskových a pevných pamětí, různými snímači, čidly, čtením čárového kódu, skenováním dokumentů atd, ... i manuálním vkládáním z klávesnice nebo z dotykové obrazovky. Výstupem pak jsou obdobné formy záznamů a grafické zobrazování na obrazovkách (displejích) a pracovní data jsou dočasně ukládána na různé druhy přepisovatelných pamětí. Nosičem datového záznamu může být i elektrický či jiný signál.

Zásadní společnou vlastností naprosté většiny historických i současných nosičů dat je, že data jsou na nich zaznamenávána v tzv. binární formě, tj. jako posloupnost různých kombinací číslic 0 a 1. Proto se počítače, pracující na tomto principu v polovině minulého století označovaly jako "číslicové". na rozdíl od "analogových", které pracovaly se spojitými fyzikálními veličinami. V návaznosti na zvyšování rychlosti a výkonu současných počítačů se ale dnes už digitializují i téměř všechny spojité veličiny.

 

Všechna data v počítači jsou uchovávána ve formě skupin bitů. Bit je v počítači (na záznamovém médiu) uložen elektricky, magneticky nebo opticky a může být přenášen telekomunikačními linkami jako zvukový, magnetický nebo optický signál

Multipurpose Internet Mail Extensions. Standard TCP/IP, definující způsob přenosu netextových příloh elektronickou poštou. Umožňuje také používání znaků národních abeced v rámci jednotlivých zpráv přenosu (ve vlastním textu zpráv).

základní stavební jednotka textových dat:
jakýkoli symbol reprezentující písmeno abecedy, číslici nebo jiný znak, včetně interpunkce, mezer a diakritických znamének 

datové médium 
v širším slova smyslu nosič dat, používající k jejich zaznamenání a uchování nějaký fyzikální princip,
obecně je tedy datovým médiem nejen třeba disk, ale i paměť procesoru, nebo datový signál z nějakého čidla, a pod.
synonyma - datový nosič, paměťové médium, paměť, záznamové médium, ...

 

poznámky

   - číselné soustavy - desítková, dvojková, hexadecimální

   - princip práce počítače, jak se vyvinul - program, instrukce, paměť, operační jednotka (registry)

   - číselné kódy - štítek, děrná páska ISO, ASCII, EBCDIC Unicode, ...