samostatné téma - shrnout vizitky na autorské články

- - -

     dekadická     binární  osmičková    šestnáctková
Dec (decimální) Bin Oct (oktalová) Hex (hexadecimální)
číslice 0 až 9 0 a 1 0 až 7 0 až 9, a/A až f/F

příklady 9 1 7 9 f
+1 +1 +1 +1 +1
--- --- --- --- ---
10 10 10 a 10

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
4 100 4 4
8 1000 10 8
15 1111 17 a
16 1 0000 20 10
32 10 0000 40 20
64 100 0000 100 40
128 1000 0000 200 80
255 1111 1111 377 ff
256 1 0000 0000 400 100
...

ČeV - leden 2016

Samostatné rejstříkové téma - související články po kliknutí na odpovídající tlačítko

http://skomam.vsb.cz/archiv/2011/files/prednasky/D_Horak.pdf - číselné soustavy,

Číslicové binární počítání - (Vérosta)

definice prog-story

 • technický záznam určitých informací nebo jednotlivých údajů, definovaných projektem
 • v souvislosti s počítačovým zpracováním jde téměř výhradně o digitalizovaný (číselný - prakticky binární) záznam

rocestník

ČeV - květen 2016

< data - technický podsystém >

Kódování dat a instrukcí
   rozdělení - taky ještě řídící kombinace (oddělovače, x"0D0A"
      - textové znaky - kódování znaků
      - instrukce procesoru - sada instrukcí
      - netextová data - formáty netextových dat

   způsoby záznamu dat souvisí s technologií - rychlost, velikost pamět,
      (porovnání obrázku (?), velikost textu v různých formátech
   ASCI, bitové mapy, EBCDIC atd

 

Další případné panely (jde o definice nějakých základních pojmů - minimální slovník)
   - - - Děrné štítky a děrné pásky (program ve strojovémkódu pro URAL - video)
   - - - Obrázky, videa a další - nebude se zasahovat do podrobností
            vše je to ale pořád 0 a 1 (přesvědčit se Total CMD - možná to jde i na webu ???

 

Znakové sady a kódování znaků

Ostatní formy záznamu dat (?)

 

Kódování textu

 

ROZPRACOVÁNO - !!!

Pro počítačové zpracování dat je nezbytnou podmínkou, aby byla data i program vhodným způsobem fyzicky zaznamenány na nějakém datovém médiu (nosiči dat). Na historických i současných nosičích dat je tento záznam v tzv. binární formě - posloupnosti různých kombinací číslic 0 a 1.

Tento záznam je srozumitelný pro stroj, ale ne pro člověka. Proto se postupně stabilizovaa zásada,

co pojem "slovo" ??? - zde, anebo někde dál - (?)

pojmy
   - datové médium (nosič dat, paměťové médium)
   - binární kód, bit
   - dvojková soustava, bajt, hexadecimální soustava
   - notepad, wordpad (?)
   - Total Commander - příklady na všechny typy souborů (!)

 

technet.idnes.cz/odebrat-usb-disk-flesku-z-pocitace - podrobné vysvětlené - - -

casopis.fit.cvut.cz/tema/1-2016-historie-it/jak-jsme-uchovavali-data-v-minulem-stoleti/ - - -

 

Ve vztahu k programu, který s nimi v počítači pracuje pak data rozlišujeme na vstupní, výstupní a pracovní.

Historicky byla data zaznamenávána mechanicky

Děrné štítky - Děrné pásky - Tisk na papír

Postupně s vývojem souvisejících technologií se staly hlavními médii záznamy formou elektromagnetickou, elektronickou, optickou, atd, atd, ...

Magnetické pásky - Magnetické disky - Magnetopáskové kazety - Diskety - CD, DVD, flash, pevné disky, ...

Vstupy dat jsou v současnosti realizovány čtecími mechanizmy diskových a pevných pamětí, různými snímači, čidly, čtením čárového kódu, skenováním dokumentů atd, ... i manuálním vkládáním z klávesnice nebo z dotykové obrazovky. Výstupem pak jsou obdobné formy záznamů a grafické zobrazování na obrazovkách (displejích) a pracovní data jsou dočasně ukládána na různé druhy přepisovatelných pamětí. Nosičem datového záznamu může být i elektrický či jiný signál.

Zásadní společnou vlastností naprosté většiny historických i současných nosičů dat je, že data jsou na nich zaznamenávána v tzv. binární formě, tj. jako posloupnost různých kombinací číslic 0 a 1. Proto se počítače, pracující na tomto principu v polovině minulého století označovaly jako "číslicové". na rozdíl od "analogových", které pracovaly se spojitými fyzikálními veličinami. V návaznosti na zvyšování rychlosti a výkonu současných počítačů se ale dnes už digitializují i téměř všechny spojité veličiny.

 

Všechna data v počítači jsou uchovávána ve formě skupin bitů. Bit je v počítači (na záznamovém médiu) uložen elektricky, magneticky nebo opticky a může být přenášen telekomunikačními linkami jako zvukový, magnetický nebo optický signál

Multipurpose Internet Mail Extensions. Standard TCP/IP, definující způsob přenosu netextových příloh elektronickou poštou. Umožňuje také používání znaků národních abeced v rámci jednotlivých zpráv přenosu (ve vlastním textu zpráv).

základní stavební jednotka textových dat:
jakýkoli symbol reprezentující písmeno abecedy, číslici nebo jiný znak, včetně interpunkce, mezer a diakritických znamének 

datové médium 
v širším slova smyslu nosič dat, používající k jejich zaznamenání a uchování nějaký fyzikální princip,
obecně je tedy datovým médiem nejen třeba disk, ale i paměť procesoru, nebo datový signál z nějakého čidla, a pod.
synonyma - datový nosič, paměťové médium, paměť, záznamové médium, ...

 

poznámky

   - číselné soustavy - desítková, dvojková, hexadecimální

   - princip práce počítače, jak se vyvinul - program, instrukce, paměť, operační jednotka (registry)

   - číselné kódy - štítek, děrná páska ISO, ASCII, EBCDIC Unicode, ...