A) souvislosti

  1. Role investora je zde zcela zásadní, protože je to on, kdo nese celkovou zodpovědnosti za to, že vložené finanční prostředky přinesou předpokládaný efekt. To platí úplně stejně, zda jde o nákup nového osobního mobilu a televizoru v rodině či o rozhodování zastupitelstva k inovaci webových stránek města nebo vlády o novém systému elektronického výběru mýta na dálnicích.

  2. Ve všech uvedených příkladech nejsou ti, co mají rozhodnout, žádnými odborníky v oblasti IT - ti jsou součástí podsystému "program" --- , Investor to ale bude platit, takže by měl mít možnost přiměřené komunikace, aby mohl zkontrolovat, zda je to tak, jak by to potřeboval ???domluvyje mají povinnost požadovat kvalifikované vytvoření systematického modelu, který odpoví na výše uvedené kritické otázky, které vyplývají z vl

B) podrobnosti 

C) komentář

 

   nasazení IT "počítač & spol." je přímo ukázkový příklad, kdy by znalost mráce se systematickými modely mělá být povinnou kompetencí k vykonávání funkce, která o tom rozhoduje ... SM je totiž poměrně velice jednoduchý nástroj, s jehož pomocí lze ...

 

 

financuje "program" a "počítač" i potřebné inovace, definuje cíle i podmínky a kontroluje jejich dodržování

specifikuje, přebírá a financuje vytvoření nebo změnu "programu" a "počítače"

 

ROZPRACOVÁNO - ÚNOR 2021 

A) souvislosti

  1. Ceny mobilního telefonu se v současnosti pohybují v rozsahu 1:100, tj. mezi 6 stovkami až 60 tisíci Kč, takže jeho pořízení může být i velice nákladnou záležitostí. Proto je při nákupu potřeba velice zvažovat, zda vynaložené náklady odpovídají skutečnému přínosu pro konkretního uživatele.
       
  2. Telefony se zásadně liší nejen co do výkonu, ale především rozsahem a kvalitou nabízených funkcí. 

B) podorbnosti

C) komentář

 

Běžná situace, jako je nákup nového mobilu pro člena domácnosti názorně ilustruje nároky inovačního cyklu, kdy jsou role investora a uživatele v tomto případě sloučeny. Záležitost totiž nekončí tím, že se zaplatí za přístroj a účet u poskytovatele. Uživatel si musí do nového telefonu bezpečně přesunout data, tj. seznam svých kontaktů a v neposlední řadě spolehlivě zvládnout nový "program", tedy návod, jak nový přístroj ovládat. Podobná situace s přesunem dat nastane i při změně poskytovatele, kdy je potřeba vyměnit SIM kartu. I v takovém jednoduchém případě je proto třeba vzít na vědomí, že zde existuje jistá náročnost, která např. pro staršího člověka může být i velice vážným problémem k řešení.

   Dále uvedené příklady ze současnosti i z historie by měly ilustrovat praktický význam správného chápání rolí a inovačních procesů v systému počítač & spol.. Nároky inovačního cyklu totiž téměř nikdy nejsou jenom otázkou finanční, ale většinou vyžadují minimálně čas zúčastněných k získání nových dovedností, příp. další ...

Změny kolem mobilu

   Běžná situace, jako je nákup nového mobilu pro člena domácnosti názorně ilustruje nároky inovačního cyklu, kdy jsou role investora a uživatele v tomto případě sloučeny. Záležitost totiž nekončí tím, že se zaplatí za přístroj a účet u poskytovatele. Uživatel si musí do nového telefonu bezpečně přesunout data, tj. seznam svých kontaktů a v neposlední řadě spolehlivě zvládnout nový "program", tedy návod, jak nový přístroj ovládat. Podobná situace s přesunem dat nastane i při změně poskytovatele, kdy je potřeba vyměnit SIM kartu. 

   I v takovém jednoduchém případě je proto třeba vzít na vědomí, že zde existuje jistá náročnost, která např. pro staršího člověka může být i velice vážným problémem k řešení.  

 

Nová norma TV vysílání

   V roce 2020 byl realizován přechod vysílání televize na novou normu. Pro mnoho domácností, které vlastní TV přijímače starších typů to znamenalo buď nákup nového moderního přijímače nebo pořízení set-top boxu se samostatným druhým ovladačem. V obou případech to ale finanční investicí nekončilo, protože bylo potřeba nejen příslušné naladění ale také se naučit i nový způsob ovládání. 

 

xxx

 

 

počítače MINSK

"plánování" dodávek počítačů za socializmu

počítače Tesla 200

počítače M-4030

sálové počítače v n.p. TOS Kuřim

sálové počítače v n.p. Ingstav Brno

nákup nového mobilu

nová norma TV vysílání

problémy s registrací na očkování a se sčítáním lidu 2021

problémy velkých celostátních projektů

PŘEKONANÉ - v nejbližší době bude přepracováno - ČeV, duben 2021

    Výše v této rubrice je popsáno nasazení počítače jako proces, jehož hlavní vlastností je inovační cyklus. Dále si k tomu uvedeme některé vybrané souvislosti.

   Existence inovačního cyklu při nasazení počítače je objektivní skutečností, které se nelze prakticky vyhnout. Důvod je zřejmý - počítač pracuje v nějakých reálných podmínkách, které se průběžně s časem vždy více či méně mění. Změnou může být přechod na vyšší úroveň technického vybavení, nutnost přizpůsobit systém dle zkušeností z jeho provozování, změna zákona či předpisů, firemních pravidel nebo obchodního modelu anebo třeba i jen pořízení si novějšího notebooku nebo mobilu.

   Z uvedeného vyplývá, že je potřeba smluvně i nákladově počítat nejen s cyklem jako takovým, ale při každé změně i se všemi popsanými inovačními kroky, tj. uživatel - projekt - počítač - program - data. O důsledcích nedostatečného povědomí v tomto směru ze strany zodpovědných řídících pracovníků jsme mnohokrát slyšeli v kauzách kolabování rejstříků, dohadování kolem autorských práv a nákladů při následné udržbě programového vybavení systémů atd, atd, ...

   Možné důsledky inovace je třeba zkontrolovat a zvažovat i při nejběžnějších změnách, jako je třeba jiná verze operačního systému, přechod z PC na tablet nebo chytrý telefon a podobně. Výrobci sice zpravidla dodržují zavedené standardy či zvyklosti, ale běžně se stává, že převod dat do nového prostředí vyžaduje jisté úpravy, nebo že některé dosud využívané funkce nově fungují jinak a třeba i chybí. Při inovacích velkých informačních nebo řídících systémů vytvořených na zakázku dle specifických potřeb zadavatele má pak náročnost jednotlivých kroků v inovačním cyklu význam naprosto zásadní.    

   Také je na místě připomenout, že "vše souvisí se vším", takže kontrola možných důsledků každé inovace musí být zaměřena na všechny kombinace vzájemné interakce zainteresovaných prvků tj. (pomineme-li projekt), tak program-počítač, program-data, program-uživatel, počítač-data, uživatel-data,  uživatel-počítač.

    Největší inovační náročnost mají přechody na jinou platformu, v historii mezi sálovými počítači od různých výrobců, nově mezi různými operačními systémy a samozřejmě především při změně programovacích jazyků či jiných nástrojů pro tvorbu programového kódu, kterými byl aplikační systém vytvořen. Proto ve velkých programových systémech s poměrně stabilními algoritmy zpracování (např. finančnictví,  obecně dávkové nebo transakční zpracování, ...) zůstávají třeba i nějakou desítku let v provozu programy, napsané v jazyku COBOL (*1959). Dá se předpokládat, že důvodem jsou příliš velké náklady na přeprogramování do jiného jazyka s vazbou na velice dobré samodokumentující vlastnosti COBOLu, které stále přiměřeně umožňují potřebnou údržbu programů.  

malý .er rozcestník:

ČeV - únor 2016