... příběh PROG-STORY ... / kapitola 4.

   Původně jsem velice váhal, zda pro představení virtuální expozice odborné veřejnosti využít už konferenci Ada 200*, kterou vymyslel kolega Branislav Lacko, nebo ještě vyčkat. Jako redaktor a tím pádem autor celého řešení expozice i redakčních článků jsem si totiž velice dobře vědom všech jejích současných nedokonalostí a neúplností.

   Shodou okolností jsem ale nedávno začal pracovat na informačním panelu o agilních metodikách* a přitom jsem si uvědomil, že nejvhodnější oblast jejich využití je v situacích, kdy zadání nelze předem přesně vymezit a definovat. A to je přece náš případ - vize, popsaná na stránce "Cíle expozice" je jasná, ale způsob jak dosáhnout její realizace se musí teprve hledat. Navíc, jestliže je prvním cílem získat vzpomínky pamětníků, tak čas běží a pamětnící, ke kterým patří i redaktor, je musí začít zaznamenávat co nejdříve, dokud na to vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu ještě mají.

   Aktuální stav po roce práce je popsán v rubrice "Průvodce expozicí" ^^^ menu a struktura hlavních prohlídkových okruhů A, B, C, D, E na nejvyšší úrovni už vypadá, že zůstane stabilní. Také principy ukládání a zpřístupnění informací včetně formátů příkladů popsaných v "Průvodci ..." už prokázaly svoji praktickou použitelnost. Na stránce "Kontakty" jsou popsána pravidla komunikace pro oslovení redaktora i zpětnou vazbu ze strany návštěvníků. Rovněž Pamětnické vzpomínky* několika nejbližších kolegů už ukázaly reálnost spolupráce.

  Výsledkem úvah je rozhodnutí, že do té vody skáču a v duchu agilních metodik* návštěvníkům i poteciálním autorům předkládám expozici "tak jak je a jak se průběžně dále vyvíjí". Dle dohody mezi redaktorem a muzeem není proces vývoje expozice vzhledem k výchozím podmínkám nijak termínován. Zveřejněním se však nyní otevírá prostor k širší aktivní spolupráci jak pro další pamětnické vzpomínky, tak pro náměty či připomínky i samostatné populární nebo odborné autorské příspěvky. Každé rozhodnutí sebou nese nějaké důsledky a nejinak je tomu i v případě prog-story - zásadním důsledkem rozhodnutí o zveřejnění stránek je, že existují některé dílčí otázky v redakční koncepci, ke kterým jako redaktor zatím nemám ujednocený vlastní názor, takže na ně nyní ještě neumím odpovědět - - -

   Se zázemím renomované nezávislé veřejné instituce, kterou Technické muzeum v Brně je, se tímto nabízí možnost spolupráce pro všechny, kdo jsou ochotni přispět k zaznamenání, uchování a zpřístupnění informací, týkajících se historie programování (možná přesněji softwarového inženýrství) a nasazení počítačů. Bylo nás u toho v minulém století v ČSSR a nástupnických státech tehdy už pěkných pár tisíc, tak bychom o své práci měli zanechat svědectví - - -


doplňující poznámky:

   Pro vytváření virtuální expozice byl zvolen přístup, blízký agilním metodikám, tj. co nejdříve vytvořit a zpřístupnit její provozuschopnou strukturu. Ta je následně postupnými iteracemi upřesňována a doplňována datovým obsahem - viz AKTUÁLNÍ NOVINKY. V prosinci 2015, kdy byla expozice oficiálně představována odborné veřejnosti, bylo zpřístupněno více než 1000 vlastních online textů z virtuálních sbírek Technického muzea [*záznamy].

   Budování expozice na portále TM v Brně je koncipováno jako nízkonákladová záležitost, prakticky jako "one-man proces", realizovaný externím redaktorem s dílčí studentskou výpomocí. V první etapě (9/2014-12/2015) přitom zásadně významnou roli sehrála morální a konzultační podpora ze strany generačně blízkých kolegů redaktora a jejich pamětnické příspěvky. Po zveřejnění, se počítá s aktivním zapojením širšího okruhu autorů-pamětníků i dalších spolupracovníků.

  Z uvedených podmínek vyplývá, že za prioritní je nutno považovat zaznamenání, uchování a online zpřístupnění věcného obsahu se zvládnutelnou redakční pracností. Proto byla zvolena tématická katalogizace článků v expozici pomocí zvýrazněných štítků u jejich názvu. Abecedně řazené odkazovací seznamy článků (s), týkajících se určitého tématu pak redakční systém tvoří automaticky. Tím je nejen významně snížena pracnost, ale především trvale zajištěna 100% spolehlivost propojení. Návštěvník expozice pak má možnost libovolné změny směru putování po tématech a článcích dle svého okamžitého zájmu. 

   Zásadní podmínkou také je, že si redaktor při tvorbě datového obsahu portálu musí vystačit s běžnými nástroji, které nabízí redakční systém, tedy bez možností individuálního přizpůsobování ze strany jeho správce. Z toho mj. vyplývá, že návštěvníci se v rámci již poměrně stabilní struktury stránek běžně dostanou i na ty, které jsou teprve méně či více rozpracovány. Zveřejnění je totiž podmínkou pro zařazení do zmíněných automatických seznamů (s), bez kterých se nelze v redakční práci obejít.

Modřice, 30. listopadu 2015, upřesnění prosinec 2018 a duben 2019 - Vlastimil Čevela

[Agilní programování a metodiky] ^(prac)
[Pamětnické vzpomínky] ^(s)
[TMB konference Ada 200
] ^(rubrika)