@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela

system 1981m   Máme-li úspěšně zkoumat nebo řešit nějakou složitou záležitost (systém, problém, projekt, dílo, ...), musíme si ji zjednodušit. Prakticky to znamená, že se nemůžeme hned zabývat jednotlivými detaily, ale vše podstatné, co ovlivňuje dosažení požadovaného cíle (účelu, výsledku, ...) musíme nejprve definovat jako několik "uchopitelných" dílčích částí (subsystémů, prvků, faktorů, ...). V tradiční terminologii se to rovná obecně známému doporučení, podívat se na věc "s nadhledem", tj. na vyšší rozlišovací úrovni a "vyhmátnout jádro problému". Teprve v dalším rozpracování postupně věci zkoumat (řešit, ..) na podrobnějších úrovních.

   Dalšími základními principy je, že žádná záležitost neexistuje sama o sobě, ale je ovlivňována nějakým okolím, které je na ní nezávislé (a taky na něj naopak může tak či jinak působit), že vše se v průběhu času mění a taky že vždy existuje menší nebo větší míra rizika jiného než předpokládaného výsledku (chování, odezvy, ...). Pokud jsou v rámci předmětu našeho zkoumání (projektu, ...) potřebné nějaké změny výchozího stavu, pak musíme vždy vzít v úvahu též skutečnost, že nic se nezmění samo od sebe, tj. že pro každou změnu musí být zajištěna i příslušná motivace (energie, příkaz, odměna, ...). Významnou motivací ke změně může být i negativní důsledek, pokud nebude realizována!

   Systémový přístup je důsledné účelový, tj. při definování záležitosti na nejvyšší úrovni musíme určit, k jakému účelu (cíli, ...) toto zkoumání (řešení, projekt, ...) má sloužit. Když totiž budeme jeden určitý jev (objekt, akci, ...) zkoumat z různých úhlů pohledu, podstatné věci, kterými bude potřeba se zabývat budou pokaždé jiné.   

   V dalších článcích jsou pro zájemce připraveny odkazy na podrobnější informační zdroje o metodě systémového přístupu různé odborné náročnosti. Zde pro přehled uvedeme zjednodušené shrnutí (systematický model).

Systémový přístup - Co je nutné brát v úvahu?

 • účel - především vždy nejprve definovat problém k řešení, cíl nebo čeho má být dosaženo, ...
 • okolí - tj. oboustranné vazby na předem dané podmínky a jaké budou vnější dopady našeho řešení, ...
 • čas - možné změny předpokladů nebo stavu systému či vnější působení v průběhu času, ...
 • rizika - řešení má vždy nějakou míru nejistoty, příp. důsledky při nerealizování navrhovaných opatření, ...
 • motivaci - jsou-li předmětem řešení změny, je potřebná nějaká síla k jejich realizaci ...

...

Systémový přístup - Jak je třeba postupovat?

 • pro účel významné prvky a vazby - shrnout vše podstatné, co ovlivňuje dosažení cíle, cílového chování, ...
 • zobecnění na zvládnutelný počet - podstatných prvků a vazeb by mělo být max 7
 • postup po úrovních podrobnosti - záležitost je nutno řešit postupně a tím problém zjednodušit
  • prvky = celky. tj. "černé skříňky" - na aktuální úrovni jen s vnějšími vazbami, bez zkoumání detailů
  • vazby = vnější vztahy mezi prvky/okolím - na aktuální úrovni
  • kontrola - průběžně je nutno ověřovat, zda nevznikla potřeba zajistit upřesnění na vyšší úrovni

...

Malý . er rozcestník:

Dále:

ČeV - únor 2019