celá rubrika je v dlouhodobější revizi - jde o zjednodušení terminologie - březen 2021 ČeV

   Osobně jsem se poprvé se "systémovým přístupem" setkal někdy na začátku 70-tých let minulého století a v následujících několika desetiletích analyticko-programátorské praxe jsem měl nespočet příležitostí si ověřit užitečnost této metody. Bohužel však také možnost zaznamenat dlouhou řadu negativních důsledků absence tohoto přístupu při rozhodování od nejnižších až po na vládní úrovni rozhodujících institucí - od chybějící či nedomyšlené nebezpečné dopravní infrastruktury v obci až po nefungující či nepropojené celostátní IT projekty a nevyužívané databáze ...

   Teorie a vědecké metody kolem systémů a modelování jsou v detailech značně složitou záležitostí, ale na druhé straně základ systémového přístupu vlastně odpovídá pravidlu, že při hledání cesty k určitému cíli musíme nejprve vidět věci z nadhledu a vyhmátnout jádro problému, tj. v podstatných souvislostech a teprve pak se můžeme zabývat podrobnostmi ...

   Rovněž odborná terminologie jako "systém, podsystém, prvek, vazba, úroveň abstrakce, okolí, chování, atd ...",  není všeobecně srozumitelná a už samotný pojem "systémový přístup" většině lidí nic neříká. Možná i to je jeden z důvodů, proč tato metoda není využívána v takové míře, jak by ku prospěchu věcí využívána být mohla.

   Jsem přesvědčen, že jde o mimořádně silné nástroje nejen pro popis konkretních reálných systémů a námětů, ale i pro modelování různých životních situací. V zájmu odstranění pojmové bariéry proto zavádím název "systematické modelování (SM)", který není sice vědecky přesný, ale v obecném chápání běžně srozumitelný.

   Současně předkládám k úvaze a ověření představu s názvem vize-SM, která předpokládá, že by se v jejím rámci popisovaná metodika mohla stát univerzálním nástrojem nejen k řešení různých problémů a situací, ale i ke kritickému hodnocení stavu věcí, činností či projektů nebo námětů. Myslím, že v době naplno se rozvíjející informační a dezinformační války by to mohla být "užitečná pomůcka".

důležité poznámky !!!:
... pravidla navrhovaného SM jsou uvedena v článcích SM0 až SM3, rubriky "Podkategorie" jsou dřívější, zatím nedotažené pokusy, takže není třeba je číst ...

... texty v článcích SM0 až SM3 jsou první prezentovanou verzí, která třeba nemusí být úplně srozumitelně a přesně napsaná, ale pokouší se vyložit celkový smysl, jakékoliv připomínky především k celkovému záměru, ale i k formě jsou proto velice vítány ...

Vlastimil Čevela - 07/2016, 07/2018 a 03/2019

Komentáře   

0 #2 Vlastimil Čevela 2019-03-31 04:38
stručné shrnutí SM:

... modelování se běžně v mnoha oborech používá, jsou o tom napsané i hodně tlusté knihy anebo se to jmenuje jinak (třeba "turistické značení" ...), zrovna tak systémový přístup jako účinná vědecká metoda je známý už mnoho desítek let ...

... na citovaných příkladech v článku SM3 ("Používání SM ...") je ukázáno, že se tyto metody v běžném životě ani zdaleka neuplatňují tak, jak by bylo potřeba, což má za následek zmiňované negativní důsledky ...

... dospěl jsem k závěru, že hlavní důvod, proč tomu tak je, spočívá ve složitosti jejich výkladu a výuky s tím související, takže uvědomělá obecná znalost těchto metod a tím i jejich praktické využívání je minimální ...

... proto se formou pravidel SM pokouším navrhnout a ověřit jednoduchý, snadno zapamatovatelný "systematický postup", který by možná mohl k pochopení užitečnosti těchto metod i k jejich běžnému využívání přispět - nic víc a nic míň ...

... nevím, zda teoreticky má být napřed "obecný vzor" a pak "konkretní instance" či obráceně, ale praktická zkušenost ukazuje, že si novou představu musím reálně vyzkoušet a teprve pak se můžu pokusit ji zobecnit, což musím víckrát opakovat - proto návrh SM rozeznává "referenční model" a "konkretní model" a v užším týmu pracujeme na příkladech obou typů ...
Citovat
0 #1 Vlastimil Čevela 2018-07-06 06:35
Ve všech případech v této rubrice a na ni navazujících podkategoriích platí, že jde o názory redaktora prog-story jako autora, které mohou být ze strany jiných autorů diskutabilní - účelem je hledání nejvhodnějšího způsobu ilustrace problémů, které sebou popisovaná témata přinášejí - - -
Citovat