dále  [...] ^^^ menu

   Předkládaná rubrika je pokusem o pohled na řešení různých životních situací s využitím systématického přístupu, verbálních popisů modelovaných technologií a minimem odborné terminologie. Autor si je vědom odlišnosti od matematického modelování, ale nenašel vhodnější výstižnou a dostatečně atraktivní fromu. Uvedený pohled na popisovaná temata si neklade ambice být jedině možným - další varianty jsou vítány, stejně tak jako komentáře.

Vlastimil Čevela - Modřice, únor 2017 a červenec 2018

pokus o systematický popis

charakteristika

 • trvalé soužití dvou partnerů, zpravidla spojené s dětmi nebo s jinými členy rodiny či společné domácnosti
 • vzniká na základě dobrovolného rozhodnutí obou partnerů
 • v průběhu času se mění vnitřní podmínky i z vnějšku působící vlivy okolí

prvky a vazby

 • partneři A a B
 • souhrn všeho, co každý z partnerů považuje v soužití za důležité (+)
 • souhrn všeho, co každému z partnerů na soužití vadí (-)
 • souhrn všeho, co každému z partnerů na soužití chybí (-)
 • individuální vyhodnocení výše uvedených souhrnů ze strany partnerů - faktory XA a XB (skóre + a -)

faktory XA a XB jako kritická podmínka pro fungování

 • nikdy nic není dokonalé a tak "šťastné a spokojené manželství" lze považovat pouze za ideální cíl, protože v reálném životě má určitě každý z partnerů svoje vlastní položky "důležité - vadí - chybí"
    
 • každý člověk a tedy i oba partneři mají svoje individuální vlastnosti, které sice nejsou stále stejné, ale možnost, že by se jednomu z partnerů podařilo toho druhého úspěšně změnit "k obrazu svému" není moc reálná - proto je nutno ho přijmout takového, jaký je a tak získat základnu pro vyhodnocení svého faktoru-X
    
 • "štěstí, spokojenost, motivace a pod." nejsou objektivní jevy, ale vnitřní pocity, které každý vnímá, resp. si sám tvoří naprosto individuálně - k tomu určitě také platí, že zvenku viděné "spokojené manželství" může z pohledu jeho účastníků mít řadu problémů - proto je potřeba se oprostit od zmíněných pocitů i srovnávání a pokusit se vyhodnotit svůj faktor-X pouze dle výše uvedených souhrnů    
    
 • vyhodnocení faktoru-X je zvážení skóre kladných a záporných jevů ve vztahu - každý ovšem jinak vnímá míru toho, co mu vadí nebo chybí i důležitost možnosti uplatňování vlastních pracovních či jiných ambicí a představ, zodpovědnosti za klidné rodinné prostředí pro malé děti, za podporu partnera nebo rodičů ve stáří či nemoci a pod.
    
 • kladný faktor-X signalizuje fungující vztah, ale záporná hodnota nemusí vždy hned znamenat důvod pro jeho opuštění - podstatné totiž je, že položky "důležité - vadí - chybí" rovněž nejsou objektivní jevy, ale také pouze vnitřní pocity, takže záleží jen na tom, jakou váhu jim člověk sám přizná - některé věci, co vadí nebo chybí lze brát s jistým nadhledem, řada podmínek se mění v čase (ambice či volnočasové zájmy, zaměstnání, bydliště, děti rostou, atd ...) a v neposlední řadě je možné místo neúspěšných přímých pokusů o změnu chování partnera zkusit vhodně volenou nepřímou vlastní iniciativu, příp. dílčí náhradní řešení (nikoliv "náhradním partnerem", ale např. nějakou alternativní smysluplnou aktivitou a pod.)

ČeV - červenec 2018

 

Konkretní příklad z vastní zkušenosti:
   Manželka dělí ženy v zásadě na dvě skupiny - jedna prý je od přírody víc orientovaná na potomstvo a druhá na partnera. Sama se řadí k té první a řekl bych, že na tom něco bude. Občas mě to potrápilo, ale pak jsem si zvykl, takže máme tři generace potomstva a spolu přiměřeně fungujeme bez asi 2 měsíců už 60 let. 

ČeV - doplněno v červnu 2020

 

výchozí principy *1

 • nic není konstantní - vše se s časem mění
 • nic se nemění samo *2 - vždy to vyžaduje energii
 • nic není tak významné, aby to nebylo relativní

předpoklad "poctivé hry" a reálnost

 • každé modelování znamená určité zjednodušení oproti realitě a to platí i pro tuto rubriku
 • modely proto neuvažují s demagogií, s podvodným jednáním či s emotivním nebo intuitivním rozhodováním
 • většinou byly vícekrát reálně ověřeny a snaží se ukázat potřebnou logiku, bez které zpravidla věci nefungují

nástrojem modelování je systematický postup:

 1. definování cíle, kterého má být dosaženo / problému, který má být řešen
 2. zkoumání všech podstatných vlivů (prvků a vazeb), které nyní i v časovém výhledu dosažení cíle ovlivní
 3. zobecňování na různých úrovních podrobnosti bez zacházení do detailů - nutné pro srozumitelnost

 

Poznámky:
   *1) pokud se čtenáři výše uvedené principy zdají příliš stručné a odtažité, doporučuji si je nezaujatě srovnat
        s konkretně prožitými životními situacemi - možná, že nějakou souvislost najde - - -

   *2) shodně platí:
           - žádný výsledek nevznikne sám od sebe
           - žádný proces nefunguje sám od sebe

   *3) v návaznosti na tento obecný souhrn je dále popsána "Technologie pro stanovení cíle",
        rozpracovaná je "Technologie pro dosažení změny" a některé další - - -

ČeV - únor 2017

  

V tomto článku jde o pokus zjednodušeně popsat jednu z vícekrát vyzkoušených možností, jak lze od obecné "vize" dospět k definování konkretnějšího "cíle" určitého snažení.

      www.databazeknih.cz/od-nuly-k-jednicce ... na webu je řada komentářů !

      www.databazeknih.cz/knihy/tajemstvi-inovaci-steva-jobse ...

ČeV - únor 2017