celá rubrika je v dlouhodobější revizi - jde o zjednodušení terminologie - březen 2021 ČeV

@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela, 13. března 2021  |  Osnova pro systematické plánování - 1 s. (SP)

 Motto: "... člověče přičiň se a pámbu ti pomůže ..."

   Předkládaná "Osnova pro systematické plánování" je pokusem o návod, jak tuto starou lidovou moudrost rozvést do konkretních doporučení pro plánování osobního rozvoje. Podobně může sloužit i jako metodický podklad pro úvahy a písemné zaznamenání představ o vlastní životní náplni v daných konkretních podmínkách.

ČeV - březen 2021

   

@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela, 15. března 2021  |  verze pro tisk (SP)
Systematický přehled pravidel, tj. potřebných souvislostí a doporučení:

Souvislosti:

 1. Velký příspěvek je rozsáhlejší text (desítky až stovky stránek), členěný do více kapitol, obsahující též obrázky.
 2. Velký příspěvek nemůže ukládat na portál jeho autor samostatně, ale pouze prostřednictvím redaktora.
 3. Povinnou náležitostí velkého příspěvku je autonomní navigace s odkazy na jednotlivé kapitoly/soubory.
 4. Tematickou katalogizaci kapitol příspěvku do rejstříků prog-story zajišťuje redaktor formou vizitek se štítky.
 5. Hlavní zásadou je, aby autor příspěvku i redaktor portálu mohli pracovat samostatně a nezávisle.

Doporučení:

 1. Formát detailních souborů HTM a JPG  je sice možný, ale vhodnější jsou ucelenější větší soubory PDF.
 2. Základním kriteriem pro PDF není počet stran, ale velikost souboru, maximálně v řádu vyšších jednotek MB.
 3. Důvodem pro omezení velikosti není prostor pro ukládání, ale rychlost načítání ze strany návštěvníka webu.

Komentář:

 • Menší počet větších souborů PDF usnadňuje komunikaci autora s redaktorem, posiluje jejich vzájemnou nezávislost a celkově snižuje pracnost případné budoucí aktualizace.
 • Velikost souboru PDF je zásadně ovlivněna rozsahem vložených obrázků, u kterých je vhodné použít kvalitu pro web, která je výrazně méně náročná, než kvalita pro jejich tisk na papíře.  
 • Pokud se příspěvek skládá z více souborů PDF, pro souhrnnou autonomní navigaci je potřeba, aby autor vytvořil též jeho hlavní stránku HTM s relativními odkazy a předem redaktorovi předal funkční vzorek k ověření, aby se omezilo riziko problémů a víceprací.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Především je třeba vzít na vědomí, že:
• každá záležitost je relativní, tj. vždy záleží na úhlu pohledu, kterým se na ni díváme – jinými slovy: za jakým
účelem se jí zabýváme [ ÚČEL ]
• žádná záležitost neexistuje izolovaně, ale vždy v nějakých souvislostech, tedy je ovlivňována okolím – ten
vztah je oboustranný, každá záležitost zase tak či onak na okolí působí, třeba už i jen svojí existencí [ OKOLÍ ]
• nic není konstantní – vše se v průběhu času mění a tak ani žádná záležitost není statická, ale dochází ke
změnám jejího stavu i vzájemného působení s okolím [ ČAS ]
• věci se však nemění samy od sebe, vždy je k tomu nutný nějaký aktivující faktor, energie či motivace [
MOTIVACE ]
• v neposlední řadě také platí, že v průběhu času vždy existuje jistá míra rizika, že skutečnost nebude taková,
jak bylo předpokládáno [ RIZIKA ]
Cestou je systematický postup:
Svět je složitý a lidské schopnosti jsou omezené – máme-li se úspěšně zabývat složitou záležitostí, musíme si ji
nejprve přiměřeně zjednodušit tak, abychom dokázali správně pochopit její podstatu. V dalším si tři základní kroky pro
takové zjednodušení stručně popíšeme.
1. Účel a okolí
• Naší záležitostí se nezabýváme v celé její komplexní složitosti, ale účelově, tedy pouze v rámci konkretního
úhlu pohledu. To znamená, že si především musíme ujasnit ÚČEL, ke kterému má náš pohled na ni sloužit,
resp. jaký cíl je předmětem našeho zájmu.
• Základním úkolem pak je, najít vše podstatné, co by mohlo dosažení požadovaného cíle ovlivnit, včetně
vlivu nepominutelných faktorů, kterými jsou ČAS-MOTIVACE-RIZIKA.
• Současně však také musíme pro naši záležitost vymezit její hranice, tj. co v jejím rámci můžeme ovlivnit a co
spadá do OKOLÍ, které ovlivnit nemůžeme.
2. Celek, jeho vazby a prvky, úrovně podrobnosti
• Vše podstatné, co nás ve výše uvedené souvislosti na zkoumané záležitosti jako CELKU zajímá, můžeme
rozdělit do dvou hlavních kategorií – vazby a prvky.
• První z nich jsou zobecněné VAZBY celku na okolí, kterými mohou být např. zákonné předpisy, pravidla,
vstupy-výstupy, podklady-výsledky, příjmy-výdaje, náročnost-úspora, pozitivní-negativní ovlivňování, celkové
souvislosti (kontext), atd, atd …
• Druhou pak jsou PRVKY jako zobecněné dílčí části celku, které chápeme jako „černé skříňky“, tj. zatím, na
úrovni celku, nás nezajímají jejich detaily, ani vazby, ale pouze jejich dílčí účel.
• Zobecnění spočívá v tom, že prvků i vazeb musí být zvládnutelný počet, tj. max 5 až 7 v každé kategorii, takže
musíme pro jejich pojmenování správně vystihnout, co je podstatné tak, aby v jejich souhrnu bylo vše zahrnuto.
• Z uvedeného plyne, že musíme postupovat „shora-dolů“ k dalším ÚROVNÍM PODROBNOSTI, kdy se každý z
prvků stane celkem s příslušnými vazbami a podrobnějšími prvky nižšího řádu.
Prakticky to znamená, že nemůžeme začít jednotlivými detaily, ale musíme se zaměřit na vše podstatné, co ovlivňuje
dosažení požadovaného cíle, a toto definovat jako několik "uchopitelných" dílčích částí. V tradiční terminologii se to
rovná obecně známému doporučení, podívat se na věc "s nadhledem", tj. na vyšší rozlišovací úrovni a "vyhmátnout
jádro problému". Teprve pak můžeme postupně přejít k dalším podrobnostem.
Důsledně účelový přístup a fakt, že vše může být relativní pak vede k tomu, že pokud budeme určitou záležitost
systematicky zkoumat z jiného úhlu pohledu, vazby na okolí i prvky budou jiné. Např. v situaci, kdy z fyzikálního
pohledu je nádrž na vodu naplněna z 50%, tak v jiných pohledech tentýž jev může znamenat „už máme jen polovinu
zásoby vody“ anebo zcela opačně „ještě máme poloviční zásobu“. Analýzu možných souvislostí z podobného zjištění „ve
skříňce je láhev vína“ si může čtenář zkusit sám.
Ještě je potřeba poznamenat, že mohou nastat situace, kdy pro naši záležitost existuje nějaký kriticky důležitý detail,
který má zásadní význam. V takovém případě je nutný korekční pohled „zdola-nahoru“ a upozornění na něj musí být
jedním z prvků celku na nejvyšší úrovni.
3. Systematický popis jako textový model originální záležitosti
• Modelování je vytvoření zjednodušené reprezentace skutečnosti nebo určitého námětu. Jedná se o běžně
rozšířené postupy ve všech oborech lidské činnosti, od dětských modelů, přes výkresy a mapy až po
matematické simulace složitých jevů či procesů.
• Výsledky prvních dvou kroků zkoumání naší záležitosti je potřeba zdokumentovat, aby bylo možno je
prezentovat, oponovat i dále rozpracovávat. K tomu účelu je navržen tzv. „systematický popis“, který by měl
umožnit zhuštěně a srozumitelně textově popsat každou úroveň podrobnosti modelu originální záležitosti na
jedné stránce.
• Závazné členění popisu:
1
Stručný název, který vystihuje CELEK a ÚČEL popisu – 1 řádek
2
přehled VAZEB celku na OKOLÍ – max 5 až 7 odstavců
3
přehled PRVKŮ jako dílčích částí celku – max 5 až 7 odstavců
4
textové rozvedení účelu, ke kterému popis slouží – max 5 až 7 odstavců
5
doplňující komentář
Jak už bylo uvedeno výše, tato vize-SM je předkládána jako HYPOTÉZA, jejíž konkretní praktickou použitelnost je potřeba ověřit na
příkladech z reálného života – autor: Vlastimil Čevela - Modřice, 29. září 2020

@@@  novinky & komentáře |  autor: Vlastimil Čevela  |  text nahrazen novou verzí - 2021-únor

@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela

system 1981m   Máme-li úspěšně zkoumat nebo řešit nějakou složitou záležitost (systém, problém, projekt, dílo, ...), musíme si ji zjednodušit. Prakticky to znamená, že se nemůžeme hned zabývat jednotlivými detaily, ale vše podstatné, co ovlivňuje dosažení požadovaného cíle (účelu, výsledku, ...) musíme nejprve definovat jako několik "uchopitelných" dílčích částí (subsystémů, prvků, faktorů, ...). V tradiční terminologii se to rovná obecně známému doporučení, podívat se na věc "s nadhledem", tj. na vyšší rozlišovací úrovni a "vyhmátnout jádro problému". Teprve v dalším rozpracování postupně věci zkoumat (řešit, ..) na podrobnějších úrovních.

   ... Řešení problému systémovým přístupem má v mnoha případech jedno zcela zásadní kritické místo, které často znemožní dosažení předpokládaného efektu. Z definice metody vyplývá, že musí být brány v potaz "všechny prvky a vazby mezi nimi i vzhledem k podstatnému okolí". Bohužel je však dost obvyklým opomenutím, že se nevezme v potaz nutnost ošetření zpětné vazby ze strany prostředí, do kterého má být konkretně řešený systém implementován. Podpora, nezájem nebo odpor lidí, kterých se to nějak dotýká, vždy tvoří velice významný systémový prvek a pokud není dostatečně zohledněn, nemá snaha o zavedení i toho "nejsytémovějšího" řešení šanci na reálné fungování ...

   ... Uvedená připomínka souvisí s jedním z obecných principů, které ovlivňují dosažení cíle, tj. "nic se nemění samo od sebe, ale vždy to vyžaduje nějakou energii". V popisovaném případě je tou nutnou energií vhodná a účinná motivace lidí, jejichž pracovní činnost či významnost mají uvažované změny ovlivnit ...

Informace, která inspirovala autora k napsání této faktické poznámky:

ČeV, březen 2018

ROZPRACOVÁNO - pokus o jednoduché a všeobecně srozumitelné formulace - ČeV - srpen 2020

Systematický přístup 

znamená, že pro dosažení určitého konkretního cíle musíme najít a vyhodnotit vše podstatné, 
co by mohlo požadovaný výsledek ovlivnit. 

Technologie SP,

tj. praktický postup při takovém přístupu, vychází z "Metody systémového přístupu",
která se ve druhé polovině 20. století stala základním nástrojem vědeckého zkoumání.

Principy technologie SP

 • přesné, jasné a jednoznačně stanovení cíle, kterého má být dosaženo
 • rozlišení podstatného okolí
 • rozdělení na zvládnutelná počet dílčích částí
 • postup po různých úrovních podrobnosti
 • ,,, 

    

SYSTEMATICKÉ MODELOVÁNÍ - (SM)

 • vytváření zjednodušeného, částečně formalizovaného
  textového popisu složitých záležitostí

 

praktické využití SM

 1. popis určitého jevu či hypotézy,
  jako srozumitelný výklad podstaty věci
    
 2. popis řešení změny stavu či tvorby něčeho nového,
  jako naplnění konkretního zadání nebo vyřešení určitého problému

 

ORIGINÁL - používaná synonyma: objekt, reálný systém, soustava, ...

 • reálně existující jev, který má být popsán
  nebo zadání konkretního úkolu či problému,
  pro který má být popsáno jeho řešení

 

SYSTEMATICKÝ MODEL - (MODEL) - synonyma: systém, abstraktní systém, ...

 • systematicky zjednodušený, částečně formalizovaný textový popis orginálu,
  účelově sestavený dle zvoleného úhlu pohledu na něj
    
 • zásadním zjednodušením je, že originál popisujeme pouze v souladu
  se zvoleným úhlem pohledu, avšak popis musí povinně zahrnovat
  jeho všechny vlastnosti a vazby, které ovlivňují účel našeho zájmu
    
 • pro různé pohledy na originál (různý účel), je nutno tvořit různé modely,
  stejně tak jako pro popisy na různé rozlišovací úrovni podrobnosti

 

... ROZPRACOVÁNO ...
ČeV - duben 2020

1 celek
   Životní příběh člověka - pokus o systematický model

2 vazby
   >|  souhrn všech přímých i nepřímých působení (vlivů, zákonů, konvencí, ...) na člověka z okolního světa
   <|  souhrn všeho (práce, příkazy, chování, ...) čím člověk působí na své okolí

3 prvky
   dispozice, které jsou člověku dány a je obtížné je změnit (genetika, společenské prostředí, majetek ...)
   vědomí, které mu umožňuje vlastní rozhodování a reagování
   situace, které ho potkávají v průběhu života

4 cíle
   předkládaný systematický model je pokusem o širší pohled, ze kterého vyplývají některá praktická doporučení,
   která by pomohla pochopit a zvládnout situace, které se s průběhem času v životním příběhu člověka vyskytnou

5 komentáře