celá rubrika je v dlouhodobější revizi - jde o zjednodušení terminologie - březen 2021 ČeV

@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela, 13. března 2021  |  Osnova pro systematické plánování - 1 s. (SP)

 Motto: "... člověče přičiň se a pámbu ti pomůže ..."

   Předkládaná "Osnova pro systematické plánování" je pokusem o návod, jak tuto starou lidovou moudrost rozvést do konkretních doporučení pro plánování osobního rozvoje. Podobně může sloužit i jako metodický podklad pro úvahy a písemné zaznamenání představ o vlastní životní náplni v daných konkretních podmínkách.

ČeV - březen 2021

   

@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela, 15. března 2021  |  verze pro tisk (SP)
Systematický přehled pravidel, tj. potřebných souvislostí a doporučení:

Souvislosti:

 1. Velký příspěvek je rozsáhlejší text (desítky až stovky stránek), členěný do více kapitol, obsahující též obrázky.
 2. Velký příspěvek nemůže ukládat na portál jeho autor samostatně, ale pouze prostřednictvím redaktora.
 3. Povinnou náležitostí velkého příspěvku je autonomní navigace s odkazy na jednotlivé kapitoly/soubory.
 4. Tematickou katalogizaci kapitol příspěvku do rejstříků prog-story zajišťuje redaktor formou vizitek se štítky.
 5. Hlavní zásadou je, aby autor příspěvku i redaktor portálu mohli pracovat samostatně a nezávisle.

Doporučení:

 1. Formát detailních souborů HTM a JPG  je sice možný, ale vhodnější jsou ucelenější větší soubory PDF.
 2. Základním kriteriem pro PDF není počet stran, ale velikost souboru, maximálně v řádu vyšších jednotek MB.
 3. Důvodem pro omezení velikosti není prostor pro ukládání, ale rychlost načítání ze strany návštěvníka webu.

Komentář:

 • Menší počet větších souborů PDF usnadňuje komunikaci autora s redaktorem, posiluje jejich vzájemnou nezávislost a celkově snižuje pracnost případné budoucí aktualizace.
 • Velikost souboru PDF je zásadně ovlivněna rozsahem vložených obrázků, u kterých je vhodné použít kvalitu pro web, která je výrazně méně náročná, než kvalita pro jejich tisk na papíře.  
 • Pokud se příspěvek skládá z více souborů PDF, pro souhrnnou autonomní navigaci je potřeba, aby autor vytvořil též jeho hlavní stránku HTM s relativními odkazy a předem redaktorovi předal funkční vzorek k ověření, aby se omezilo riziko problémů a víceprací.

@@@  novinky & komentáře |  autor: Vlastimil Čevela  |  text nahrazen novou verzí - 2021-únor

@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela

system 1981m   Máme-li úspěšně zkoumat nebo řešit nějakou složitou záležitost (systém, problém, projekt, dílo, ...), musíme si ji zjednodušit. Prakticky to znamená, že se nemůžeme hned zabývat jednotlivými detaily, ale vše podstatné, co ovlivňuje dosažení požadovaného cíle (účelu, výsledku, ...) musíme nejprve definovat jako několik "uchopitelných" dílčích částí (subsystémů, prvků, faktorů, ...). V tradiční terminologii se to rovná obecně známému doporučení, podívat se na věc "s nadhledem", tj. na vyšší rozlišovací úrovni a "vyhmátnout jádro problému". Teprve v dalším rozpracování postupně věci zkoumat (řešit, ..) na podrobnějších úrovních.

   ... Řešení problému systémovým přístupem má v mnoha případech jedno zcela zásadní kritické místo, které často znemožní dosažení předpokládaného efektu. Z definice metody vyplývá, že musí být brány v potaz "všechny prvky a vazby mezi nimi i vzhledem k podstatnému okolí". Bohužel je však dost obvyklým opomenutím, že se nevezme v potaz nutnost ošetření zpětné vazby ze strany prostředí, do kterého má být konkretně řešený systém implementován. Podpora, nezájem nebo odpor lidí, kterých se to nějak dotýká, vždy tvoří velice významný systémový prvek a pokud není dostatečně zohledněn, nemá snaha o zavedení i toho "nejsytémovějšího" řešení šanci na reálné fungování ...

   ... Uvedená připomínka souvisí s jedním z obecných principů, které ovlivňují dosažení cíle, tj. "nic se nemění samo od sebe, ale vždy to vyžaduje nějakou energii". V popisovaném případě je tou nutnou energií vhodná a účinná motivace lidí, jejichž pracovní činnost či významnost mají uvažované změny ovlivnit ...

Informace, která inspirovala autora k napsání této faktické poznámky:

ČeV, březen 2018

ROZPRACOVÁNO - pokus o jednoduché a všeobecně srozumitelné formulace - ČeV - srpen 2020

Systematický přístup 

znamená, že pro dosažení určitého konkretního cíle musíme najít a vyhodnotit vše podstatné, 
co by mohlo požadovaný výsledek ovlivnit. 

Technologie SP,

tj. praktický postup při takovém přístupu, vychází z "Metody systémového přístupu",
která se ve druhé polovině 20. století stala základním nástrojem vědeckého zkoumání.

Principy technologie SP

 • přesné, jasné a jednoznačně stanovení cíle, kterého má být dosaženo
 • rozlišení podstatného okolí
 • rozdělení na zvládnutelná počet dílčích částí
 • postup po různých úrovních podrobnosti
 • ,,, 

    

SYSTEMATICKÉ MODELOVÁNÍ - (SM)

 • vytváření zjednodušeného, částečně formalizovaného
  textového popisu složitých záležitostí

 

praktické využití SM

 1. popis určitého jevu či hypotézy,
  jako srozumitelný výklad podstaty věci
    
 2. popis řešení změny stavu či tvorby něčeho nového,
  jako naplnění konkretního zadání nebo vyřešení určitého problému

 

ORIGINÁL - používaná synonyma: objekt, reálný systém, soustava, ...

 • reálně existující jev, který má být popsán
  nebo zadání konkretního úkolu či problému,
  pro který má být popsáno jeho řešení

 

SYSTEMATICKÝ MODEL - (MODEL) - synonyma: systém, abstraktní systém, ...

 • systematicky zjednodušený, částečně formalizovaný textový popis orginálu,
  účelově sestavený dle zvoleného úhlu pohledu na něj
    
 • zásadním zjednodušením je, že originál popisujeme pouze v souladu
  se zvoleným úhlem pohledu, avšak popis musí povinně zahrnovat
  jeho všechny vlastnosti a vazby, které ovlivňují účel našeho zájmu
    
 • pro různé pohledy na originál (různý účel), je nutno tvořit různé modely,
  stejně tak jako pro popisy na různé rozlišovací úrovni podrobnosti

 

... ROZPRACOVÁNO ...
ČeV - duben 2020

1 celek
   Životní příběh člověka - pokus o systematický model

2 vazby
   >|  souhrn všech přímých i nepřímých působení (vlivů, zákonů, konvencí, ...) na člověka z okolního světa
   <|  souhrn všeho (práce, příkazy, chování, ...) čím člověk působí na své okolí

3 prvky
   dispozice, které jsou člověku dány a je obtížné je změnit (genetika, společenské prostředí, majetek ...)
   vědomí, které mu umožňuje vlastní rozhodování a reagování
   situace, které ho potkávají v průběhu života

4 cíle
   předkládaný systematický model je pokusem o širší pohled, ze kterého vyplývají některá praktická doporučení,
   která by pomohla pochopit a zvládnout situace, které se s průběhem času v životním příběhu člověka vyskytnou

5 komentáře