... lexikon SM je souhrnný přehled a výklad 15-ti pojmů, potřebných pro systematické modelování (SM) ...
(v jiných souvislostech může být jejich výklad jiný) ČeV, duben 2019

... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu ...

   při každém modelování musíme brát v potaz hledisko času - především jde o změnu vazeb, jako je změna zákonných předpisů, změna podmínek autorských práv k softwaru při změně provozovatele údržby IT projektu či jiných nároků z okolí nebo vlastností originálu, které mohou časem nastat …

   mohou to ale být i změny vlastností originálu s vazbou na počasí, či roční nebo denní dobu …

ČeV, duben 2019

... povinná náležitost [systematického] modelu v odstavci 1) ...

    stručné pojmenován originálu a úhlu pohledu, pro který je tvořen model, současně je to „název modelu“, takže může mít max. rozsah pouze 1 řádek a další potřebné podrobnosti je třeba v rámci modelu příslušně rozvést v odstavci 4) cíle ...

    „celek“ je tedy „myšleným výběrem z originálu“, ke kterému se vztahují modelované „vazby, prvky, motivace, čas a rizika“ ...

   každý „celek“ je nutno chápat jako „prvek“ v rámci širšího modelu na obecnější vyšší úrovni a obdobně všechny jeho prvky jsou na podrobnější nižší úrovni modelovány jako celky ...

ČeV, duben 2019

... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu v odstavci 4) ...

   klíčovým momentem pro stanovení určujících vazeb a prvků je správné stanovení cílů, kterých má být vytvořením modelu dosaženo, tj. který originál a z jakého úhlu pohledu nás zajímá ...

   v našem pojetí SM jde vlastně o podrobnější charakteristiku názvu „celku“ v odstavci 1) ...

   "cíle modelování“ v tomto odstavci 4) je nutno rozlišovat od „vazeb originálu na okolí“ v odstavci 2),
kterými je ve výčtu „výstupů do okolí“ popsán účel, kterému modelovaný originál slouží ...

ČeV. duben 2019

... viz model ... ČeV, duben 2019

... zjednodušený [systematický] model zkoumaného originálu, vytvořený metodou systematického modelování ...

v rámci SM je model definován jako celek, popisující jeden úhel pohledu na určitý originál na jedné úrovni podrobnosti, pro další úhly pohledu a podrobnější detaily je třeba vytvořit další modely dle potřeby ...

jde o částečně formalizovaný textový popis, který má tyto povinné náležitosti:
      - celkový maximální rozsah je 1 stránka, 2 str. jsou možné pouze se zřejmým zdůvodněním ...
      - v modelu nelze používat odborné pojmy, jejichž obsah není v rámci souvisejících modelů vyložen ...
      - text je rozdělen do 5 odstavců, které mají jednotně stanovenou obsahovou náplň
            1) celek - 2) vazby - 3) prvky - 4) cíle - 5) komentáře
        označení odstavců čísly s uvedenými obecnými názvy není povinné, při dostatečné celkové srozumitelnosti
        to mohou být pouze čísla nebo názvy, přiměřeně odpovídající konkretnímu obsahu
      - odstavec 1) může obsahovat pouze 1 řádek, bez výjimky
      - odstavce 2) - 3) - 4) obsahují výčet v doporučeném počtu 3 až 5, maximálně 7, bez výjimky
      - počet komentářů v odstavci 5) není v logicky zdůvodněných případech omezen
      - v některém z odstavců 2) až 5) musí být přiměřeně zmíněny vlastnosti: motivace, čas a rizika

RSM = referenční [systematický] model je obecný popis určité kategorie (třídy termín IT) originálů
KSM = konkretní [systematický] model je popis 1 konkretního originálu (instance termín IT)

účelem vytvořeného modelu je reálně existující nebo navrhovaný složitý originál zjednodušit:
    A - zabývá se jenom těmi vlastnostmi, které ovlivňují dosažení cílů našeho zájmu
   
B - podstatné vazby celku na souvislosti v okolí mimo něj, stejně tak jako jeho dílčí části = prvky,
         zobecní na zvládnutelný počet ...

ČeV, duben 2019      

... modelování je vytvoření zjednodušené reprezentace skutečnosti nebo učitého námětu ...

jedná se o běžně rozšířené postupy ve všech oborech lidské činnosti, od dětských modelů až po matematické simulace složitých jevů či procesů (. er - Modelování, simulace a matematika) Čev, duben 2019

... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu ...

   při modelování procesu, výkladu nebo projektu, jehož námětem jsou nějaké změny stavu, musíme vždy počítat s tím, že realizace nebo prosazení změny vyžaduje nějakou energii či motivaci, kterou je třeba výslovně zmínit a zhodnotit její reálnost a míru rizika jejího selhání ...

   motivace může být pozitivní ve formě odměny nebo negativní ve formě hrozby nějakou sankcí, ale třeba i vážným negativním důsledkem, když se navrhovaná změna neuskuteční …

   nejúčinnější, avšak nejobtížnější je osobním přístupem získat lidi k sounáležitosti s projektem …

ČeV, duben 2019

... originál je záležitost (objekt, námět, situace, pojem, ...), která je předmětem systematického modelování, jehož výsledkem je přiměřeně zjednodušený model ... ČeV, duben 2019

... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu v odstavci 3) ...

   kromě odfiltrování vlastností, které nemají vliv na výsledný účel nebo cíle SM je druhým základním zjednodušením, že si modelovaný „celek“ rozdělíme na zvládnutelný počet prvků, tj. dílčích částí,

   tyto „prvky“ by měly v souhrnu charakterizovat pouze to a nic jiného, než co je pro dosažení výsledku nezbytné …

   definování takových prvků vyžaduje kvalifikovanou analýzu v kombinaci s příslušně zobecňující syntézou, aby je bylo možno dle jejich určujících vlastností vhodným způsobem srozumitelně pojmenovat …

   při modelování celku chápeme každý „prvek“ jako „černou skříňku“, tj. zajímá nás souhrn jeho vlastností, které jsou určující pro celkový záměr a nezabýváme se vnitřním uspořádáním, ani vazbami na ostatní prvky - ty přijdou na řadu až v rámci jejich samostatných modelů, jako celků na podrobnější úrovni ...

ČeV, duben 2019

... viz model ... ČeV, duben 2019

... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu ...

   při každém modelování je nutno analyzovat i míru rizika, že věci nemusí fungovat tak, jak se předpokládá, podmínky nemusí být splněny, motivace ke změnám není dostatečně účinná apod. ...

   při modelování projektů s návrhy opatření nebo změn je velice důležité jako rizika výslovně uvádět též možné negativní důsledky, pokud předložené návrhy nebudou realizovány ...

ČeV, duben 2019

... systematické modelování je metoda pro zkoumání, pochopení a popis složitých záležitostí ...
současně také název procesu, jehož výsledkem je [systematický] model 

SM je založeno na principech systémového přístupu a modelování, využivaných ve vědecké, technické a přírodovědné praxi

SM jako metoda byla popsána a předložena na portále prog-story k ověřování a veřejné diskuzi v březnu 2019
v článku SYSTEMATICKÉ MODELOVÁNÍ (SM) - inspirace a vize, autorem metody SM je Vlastimil Čevela

Základní principy:

 • SM umožňuje položit jednoduchou otázku, resp. zadání, které vede k systematickému zkoumání podstaty
  věci a prezentaci výsledku ve formě stručného, minimálně náročného textového popisu - modelu
    
 • náplní SM je zjednodušení složité originální záležitosti tím, že ve formě modelu především:
  • záležitost definuje jako celek, spolu s úhlem pohledu na něj, který nás zajímá = cíle
  • zabývá se jenom podstatnými vlastnostmi celku, které ovlivňují dosažení cílů dle zadání
  • definuje podstatné vazby celku na souvislosti v okolí mimo něj, tj. vstupy a výstupy
  • definuje podstatné dílčí vlastnosti celku = prvky, které zobecní na zvládnutelný počet
     
 • kromě toho SM také bere v potaz a výslovně v modelu uvádí, že:
  • k realizaci nebo prosazení jakékoliv změny je vždy nutná nějaká energie, resp. motivace
  • nic není statické a tak i originální záležitost nebo okolí se může v průběhu času změnit
  • nic není dokonalé a tak je nutno vyhodnotit též rizika, že vlastnosti celku budou jiné

 Předpokládaná užitečnost SM:

 • podrobně sepsané povinné náležitosti modelu nejsou náhodým nápadem, ale vycházejí z mnohaletého využívání podobného modelování v oblasti projektování a programování složitých počítačových aplikací ...
 • jsou záměrně nastaveny tak, aby "samoregulujícím způsobem" dovedly jeho tvůrce k pochopení podstaty věci a srozumitelnému popisu všech podstatných vlastností originálu, dle úhlu pohledu na celek ...
 • tvorba modelu jako jednorázový proces bývá kvalifikačně i časově náročná, ale velice snadno může být tento proces využit právě k nácviku systematického postupu pro řešení nebo výklad prakticky jakéhokoliv zadání, jednoduchost a srozumitelnost výsledného modelu pak umožňuje snadné zhodnocení výsledku ...
 • vytvořený zjednodušený model by měl mít tu vlastnost, že všechny složitosti celku zviditelní a zjednoduší tak, aby vynikla podstata věci a tím nabízí kvalifikovaně podložený a jednotně systematicky uspořádaný podklad pro jednání či výklad, který stručně informuje "o co vlastně jde ..." 
 • SM nemůže nahradit systémový přístup, matematické modelování, simulace a další metody, které používají vědci a další odborníci, ale mohlo by kromě užitečnosti v oblasti vzdělávání také významně přispět, jak nedávno trefně poznamenal kolega Lacko z VUT, „ke zviditelnění dosud zamlžených stavů a procesů“, což by v mnoha případech nemuselo být málo - viz vybrané příklady ...

Poznámka:
   jak už bylo uvedeno v prvním odkazu výše, předložená vize-SM je v současné době zatím hypotézou, kterou je třeba přiměřeně upřesnit, ověřit na konkretních příkladech a následně přijmout nebo odmítnout ...

 ČeV, duben 2019

... systémový přístup je základní metodickou výbavou ve všech oblastech moderní praxe a vědeckého výzkumu ...

Metoda systémového přístupu se rozvinula z nutnosti řešit mimořádně složité úkoly při rozsáhlém nasazení sálových počítačů pro podporu řízení velkých firem a institucí ve druhé polovině 20. století. ČeV, duben 2019

... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu v odstavci 2) ...

   v tomto odstavci je třeba popsat všechny určující vazby modelovaného celku na okolí jako "vstupy" a "výstupy",   definování takových vazeb, vyžaduje kvalifikovanou analýzu v kombinaci s příslušně zobecňující syntézou, aby je bylo možno dle jejich určujících vlastností vhodným způsobem srozumitelně pojmenovat …

   jako „výstupy“ (<| text) definujeme vazby, kterými „celek“ působí směrem ven a jako „vstupy“ (>| text) pak vazby, kterými okolí modelovaný „celek“ ovlivňuje ...

   výstupem či vstupem je míněn nejen fyzický, informační či motivační produkt, ale také poskytovaná nebo využívaná služba, funkční vlastnost a podobně ...

   v rámci vazby uvedený výstup (produkt, poskytovaná funkční vlastnost či služba), je vlastně „účelem, ke kterému modelovaný originál slouží“ ...

   při modelování „celku“ na určité úrovni se zajímáme pouze o jeho vazby na okolí a výčet prvků, nikoliv o vazby mezi prvky navzájem - těmi se budeme zabývat až na další úrovní podrobnosti, kdy je příslušný „prvek“ modelován jako „celek“ a vazby na ostatní prvky jsou vlastně vazbami na jeho okolí ...

ČeV, duben 2019

 

... viz systematické modelování ... ČeV, duben 2019