... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu v odstavci 2) ...

   v tomto odstavci je třeba popsat všechny určující vazby modelovaného celku na okolí jako "vstupy" a "výstupy",   definování takových vazeb, vyžaduje kvalifikovanou analýzu v kombinaci s příslušně zobecňující syntézou, aby je bylo možno dle jejich určujících vlastností vhodným způsobem srozumitelně pojmenovat …

   jako „výstupy“ (<| text) definujeme vazby, kterými „celek“ působí směrem ven a jako „vstupy“ (>| text) pak vazby, kterými okolí modelovaný „celek“ ovlivňuje ...

   výstupem či vstupem je míněn nejen fyzický, informační či motivační produkt, ale také poskytovaná nebo využívaná služba, funkční vlastnost a podobně ...

   v rámci vazby uvedený výstup (produkt, poskytovaná funkční vlastnost či služba), je vlastně „účelem, ke kterému modelovaný originál slouží“ ...

   při modelování „celku“ na určité úrovni se zajímáme pouze o jeho vazby na okolí a výčet prvků, nikoliv o vazby mezi prvky navzájem - těmi se budeme zabývat až na další úrovní podrobnosti, kdy je příslušný „prvek“ modelován jako „celek“ a vazby na ostatní prvky jsou vlastně vazbami na jeho okolí ...

ČeV, duben 2019