... systematické modelování je metoda pro zkoumání, pochopení a popis složitých záležitostí ...
současně také název procesu, jehož výsledkem je [systematický] model 

SM je založeno na principech systémového přístupu a modelování, využivaných ve vědecké, technické a přírodovědné praxi

SM jako metoda byla popsána a předložena na portále prog-story k ověřování a veřejné diskuzi v březnu 2019
v článku SYSTEMATICKÉ MODELOVÁNÍ (SM) - inspirace a vize, autorem metody SM je Vlastimil Čevela

Základní principy:

 • SM umožňuje položit jednoduchou otázku, resp. zadání, které vede k systematickému zkoumání podstaty
  věci a prezentaci výsledku ve formě stručného, minimálně náročného textového popisu - modelu
    
 • náplní SM je zjednodušení složité originální záležitosti tím, že ve formě modelu především:
  • záležitost definuje jako celek, spolu s úhlem pohledu na něj, který nás zajímá = cíle
  • zabývá se jenom podstatnými vlastnostmi celku, které ovlivňují dosažení cílů dle zadání
  • definuje podstatné vazby celku na souvislosti v okolí mimo něj, tj. vstupy a výstupy
  • definuje podstatné dílčí vlastnosti celku = prvky, které zobecní na zvládnutelný počet
     
 • kromě toho SM také bere v potaz a výslovně v modelu uvádí, že:
  • k realizaci nebo prosazení jakékoliv změny je vždy nutná nějaká energie, resp. motivace
  • nic není statické a tak i originální záležitost nebo okolí se může v průběhu času změnit
  • nic není dokonalé a tak je nutno vyhodnotit též rizika, že vlastnosti celku budou jiné

 Předpokládaná užitečnost SM:

 • podrobně sepsané povinné náležitosti modelu nejsou náhodým nápadem, ale vycházejí z mnohaletého využívání podobného modelování v oblasti projektování a programování složitých počítačových aplikací ...
 • jsou záměrně nastaveny tak, aby "samoregulujícím způsobem" dovedly jeho tvůrce k pochopení podstaty věci a srozumitelnému popisu všech podstatných vlastností originálu, dle úhlu pohledu na celek ...
 • tvorba modelu jako jednorázový proces bývá kvalifikačně i časově náročná, ale velice snadno může být tento proces využit právě k nácviku systematického postupu pro řešení nebo výklad prakticky jakéhokoliv zadání, jednoduchost a srozumitelnost výsledného modelu pak umožňuje snadné zhodnocení výsledku ...
 • vytvořený zjednodušený model by měl mít tu vlastnost, že všechny složitosti celku zviditelní a zjednoduší tak, aby vynikla podstata věci a tím nabízí kvalifikovaně podložený a jednotně systematicky uspořádaný podklad pro jednání či výklad, který stručně informuje "o co vlastně jde ..." 
 • SM nemůže nahradit systémový přístup, matematické modelování, simulace a další metody, které používají vědci a další odborníci, ale mohlo by kromě užitečnosti v oblasti vzdělávání také významně přispět, jak nedávno trefně poznamenal kolega Lacko z VUT, „ke zviditelnění dosud zamlžených stavů a procesů“, což by v mnoha případech nemuselo být málo - viz vybrané příklady ...

Poznámka:
   jak už bylo uvedeno v prvním odkazu výše, předložená vize-SM je v současné době zatím hypotézou, kterou je třeba přiměřeně upřesnit, ověřit na konkretních příkladech a následně přijmout nebo odmítnout ...

 ČeV, duben 2019