... zjednodušený [systematický] model zkoumaného originálu, vytvořený metodou systematického modelování ...

v rámci SM je model definován jako celek, popisující jeden úhel pohledu na určitý originál na jedné úrovni podrobnosti, pro další úhly pohledu a podrobnější detaily je třeba vytvořit další modely dle potřeby ...

jde o částečně formalizovaný textový popis, který má tyto povinné náležitosti:
      - celkový maximální rozsah je 1 stránka, 2 str. jsou možné pouze se zřejmým zdůvodněním ...
      - v modelu nelze používat odborné pojmy, jejichž obsah není v rámci souvisejících modelů vyložen ...
      - text je rozdělen do 5 odstavců, které mají jednotně stanovenou obsahovou náplň
            1) celek - 2) vazby - 3) prvky - 4) cíle - 5) komentáře
        označení odstavců čísly s uvedenými obecnými názvy není povinné, při dostatečné celkové srozumitelnosti
        to mohou být pouze čísla nebo názvy, přiměřeně odpovídající konkretnímu obsahu
      - odstavec 1) může obsahovat pouze 1 řádek, bez výjimky
      - odstavce 2) - 3) - 4) obsahují výčet v doporučeném počtu 3 až 5, maximálně 7, bez výjimky
      - počet komentářů v odstavci 5) není v logicky zdůvodněných případech omezen
      - v některém z odstavců 2) až 5) musí být přiměřeně zmíněny vlastnosti: motivace, čas a rizika

RSM = referenční [systematický] model je obecný popis určité kategorie (třídy termín IT) originálů
KSM = konkretní [systematický] model je popis 1 konkretního originálu (instance termín IT)

účelem vytvořeného modelu je reálně existující nebo navrhovaný složitý originál zjednodušit:
    A - zabývá se jenom těmi vlastnostmi, které ovlivňují dosažení cílů našeho zájmu
   
B - podstatné vazby celku na souvislosti v okolí mimo něj, stejně tak jako jeho dílčí části = prvky,
         zobecní na zvládnutelný počet ...

ČeV, duben 2019