... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu v odstavci 4) ...

   klíčovým momentem pro stanovení určujících vazeb a prvků je správné stanovení cílů, kterých má být vytvořením modelu dosaženo, tj. který originál a z jakého úhlu pohledu nás zajímá ...

   v našem pojetí SM jde vlastně o podrobnější charakteristiku názvu „celku“ v odstavci 1) ...

   "cíle modelování“ v tomto odstavci 4) je nutno rozlišovat od „vazeb originálu na okolí“ v odstavci 2),
kterými je ve výčtu „výstupů do okolí“ popsán účel, kterému modelovaný originál slouží ...

ČeV. duben 2019