@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |
RUBRIKA ROZPRACOVANÁ, 
ČeV - červen 2020

@@@  novinky & komentáře  |

Úvod

 • Historii nových inženýrských oborů, zabývajících se IT, programováním a nasazením VT nemůžeme studovat ani popisovat samostatně, protože byla zásadně ovlivněna "podstatným okolím", tj. společenskými podmínkami, ve kterých se odehrávala.
    
 • Je potřeba si uvědomit, že zatímco v USA a dalších vyspělých západních zemích nastal po skončení války poměrně konstatním tempem postupující rozvoj, v Evropě silně podpořený Marshalovým plánem, u nás to bylo úplně jinak.
    
 • V bývalém Československu, podobně jako v dalších zemích "socialistického tábora", se ve sledovaném období od roku 1945 společenské podmínky přímo zásadně několikrát změnily a panovaly zde totalitní praktiky, které si současníci vůbec nedovedou představit - viz [ společenské podmínky ] ^^^ štítek.

 

Toto okolí se pokusíme stručně charakterizovat z následujících pohledů:

 • Sdílení informací a znalostí
 • Řízení národního hospodářství a lidských zdrojů
 • Ekonomický a technický rozvoj

 

Pro celkovou orientaci si celé období rozdělíme do charakteristických časových etap:

 • 1945 - 1947
  skončila 2. světová válka a bylo nutno nahrazovat značné ztráty:
  • materiální (přechod na válečnou výrobu a zpět, bombardování, válečné události, ...)
  • personální (emigrace, vraždění židů a dalších lidí, ztráty vojáků a odbojářů, odsun Němců, ...)
  • informační (několikaletá izolace od světového technického vývoje, ...)
  • organizační a řídící (následkem výše uvedených ztrát se mnohde začínalo znovu ...) 
  • ekonomické (ČSR pro nesouhlas Sovětského Svazu odmítla Marshallův plán ekonomické podpory hospodářství, který jinde v Evropě výrazně urychlil poválečnou obnovu a nastartování dalšího rozvoje ...)

 • 1948 - 1960 
  všeobecné poválečné budovatelské nadšení bylo vystřídáno tvrdou totalitní linií
  • Byla realizována násilná likvidace soukromého sektoru v celém národním hospodářství, tj. především byli často ze dne na den bez náhrady vykázání ze svých majetků vlastníci továren, zámků i jiných institucí. Zakázány byly i všechny drobné živnosti a soukromě hospodařící zemědělci byli buď donuceni ke vstupu do družstva anebo připraveni o majetek a někdy i vysídleni ze svého bydliště ...
     
  • Lidé byli oficiálně hodnoceni (kádrováni) podle svého "třídního původu" (např. z "buržoazní", "kulacké" nebo "živnostenské" rodiny) a smýšlení (např. zda mají "kladný poměr k lidově demokratickému zřízení" či "k dělnické třídě", jsou-li "nábožensky založeni" a chodí do kostela či podobně - v době normalizace po r. 1968 pak za postoj k Sovětské okupaci). Při nevyhovujícím hodnocení pak byli nejen zbavování svého profesionálního postavení a nemohli získat místo, odpovídající jejich dovednostem a kvalifikaci, ale i jejích dětem bylo znemožňováno studium. Příslušné hodnocení bylo prakticky trvalé, protože "kádrové materiály" se povinně předávaly na každé nové působiště - teprve po změnách v roce 1989, tj. po 40 letech byly dány k dispozici těm, kterých se týkaly !!!
      
  • Uvedená omezení více či méně ovlivnila životy velké části občanů či jejich rodin, řadu lidí pak přímo postihly vykonstruované procesy s odsuzováním k mnoha letům vězení, do táborů nucených prací nebo na vojně zařazení do pomocných technických praporů. Důsledkem takévé situace mj. bylo, že nějaká desítka tisíc lidí po únoru 1948 emigrovala. V reakci na odmítnutí Marshalova plánu ze strany Sovětského Svazu, USA a další západní země uvalily embargo na vývoz strategického zboží, technologiíí a znalostí. U nás bylo zavedeno prakticky centrální řízení státu, které ale bylo podřízeno spíše politickým, než hospodářsko-ekonomickým hlediskům a direktivním požadavkům ze Sovětské strany na preferování či zastavení některých velkých projektů. Tyto skutečnosti v souhrnu samozřejmě významně utlumily rozvoj ve všech pohledech, zmiňovaných v úvodu.
      
 • 1960 - 1970 
  postupné uvolnění - kulturní a pak i hospodářsko-politické, které však bylo zastaveno srpnovou okupací 1968
   
 • 1970 - 1990
  neprve relativní rozvoj, nastartovaný v předchozím období, ale s postupem normalizace opět důsledná izolace, z politických důvodů omezování uplatnění lidí, obnovené embargo a opět značná emigrace - především se ale potvrdilo, že direktivně řízené hospodářství a potlačení svobodné iniciativy vede nejen k technickému zaostávání a ekonomickému úpadku, ale především ke ztrátě důvěry lidí ve vedení státu, což koncem roku 1989 skončilo odmítnutím "socialistického modelu" a zásadní změnou režimu
     
 • 1990 a dále
  celkové zásadní uvolnění a postupné začlenění do celosvětové výměny informací a hospodářsko-ekonomické soutěže
  • po téměř půl století většinou izolované totality nutně poznamenané nedostatkem znalostí a zkušeností, samozřejmě též chybějícími financemi na potřebné investice a bohužel v některých případech i záměrně v neprospěch občanů deformovaným provedením transformace na nový model tržního hospodářství - viz 1991-chyby-kolem-privatizace-atd-tomas-jezek-priklad-sp


ČeV -  16.6.2020