DB prog-story - 27.01.2021-06:38 ... #1 ... #2 ... #3 ... #4 ... #5 ... #6 ... #7
#| #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
import f   # standardní funkce (prog-story 5989), 
#      Python 3.9.1, autor: Vlastimil Čevela, 25.1.2021

#1 datetime
# DaT = ""
#  f.datetime(DaT) ........ vrátí aktuální datum a čas (dd.mm.rrrr-hh:mm) 

#2 editace 
# C = 0/"", max 9999
# Str = ""
# Del = 0, max 60
#  f.eeee(C) ........ editace čísla do fix formátu, vrátí řetězec " .. CCCC" 
#  f.fix_str_b(Str,Del) ... k řetězci Str doplní mezery do délky Del
#  f.fix_str_p(Str,Del) ... k řetězci Str doplní tečky do délky Del

#3 listing (zápisy formou transakce)
# L = [datetime, listing.txt, archiv.txt, Tra, Lim]
# Tra = 1 .... trasování pomocí f.lst(L,F,Text)
# Lim = Int .. limit vstupních dat pro ukončení čtení
# F = "" ... název funkce pro trasování
#  f.lst_empty(L,New) ...... úvodní řádek, (if New = 0 open "a", else "w")
#  f.lst(L,F,Text) ......... běžný řádek (if Tra = 1 or Text = "*text")
#  f.lst_alw(L,F,Text) ..... řádek vypíše vždy
#  f.lst_datetime(L) ....... do L[0] vloží aktuální datum a čas  
#  f.lst_sez(L,Sez) ........ seznam po řádcích
#  f.lst_sez_alw(L,Sez) .... seznam vypisuje vždy
#  f.lst_sez_poz(L,Sez) .... seznam vč. pozic 

#4 seznamy 
# Sez = []
# Pol = ""/0
# InpF = ""
# OutF = ""
# X = []
# Y = []
# Sez2 = [X,Y]
# App = 0/jinak ... zápis na pokračování ne/ano 
#  Sez.append(Pol) ......... Py - přidá položku do seznamu
#  Sez.index(Pol) .......... Py - vrací pozici položky v seznamu / ValueError
#  f.sez_app_f(Sez,InpF) ... přidá do seznamu řádky textového souboru InpF
#  f.sez2_app_f(Sez2,InpF) . přidá do X a Y řádky textového souboru InpF
#  f.sez_ass(Sez2,Pol) ..... k položce v seznamu X vrátí odpovídající dle Y
#  f.sez_new(Sez,Pol) ...... přidá do seznamu položku, pokud tam nebyla
#  f.sez_out_f(Sez,OutF,App) ... vypíše seznam do souboru
#  f.sez_poz(Sez,Pol) ...... vrátí pozici položky v seznamu / "*"
#  f.sez_str(Sez) .......... vrátí celý seznam jako "str"
#  f.sez_sort(Sez) ......... setřídí seznam dle češtiny UTF-8

#5 skládání a spuštění skriptu
# FcePar ... parametry výstupních sestav (#0, ... dle Par v rámci J = [])
# FceInp ... procedury vstupů (#0, ... dle přiřazení *Inp ve FcePar)
# FceOut ... procedury (#0, ... dle přiřazení *Out ve FcePar)
# w ........ výsledný skript, sestavený z vybraných 3 komponent
#  f.ini_py(L) .................... vytvoří pracovní w_job.py
#  f.create_py(L,Job,Par) ......... postupně vybere komponenty wX.py
#   read_py(L,W,FilX,KodX,Out) ... detail čtení a výběru komponenty
#  f.end_py(L) .................... ohlásí ukončení skládání 
#  f.run_py(L,Par) ................ spustí pracovní skript w_job.py

#6 textové soubory
# InpF, OutF ...... jména souborů
# Text = "" ....... zapisovaný text
# App = 0/jinak ... zápis na pokračování ne/ano 
#  f.copy(L,InpF,OutF,App) ........ kopírování I>O, vypíše počet ř. 
#  f.write_trans(OutF,Text,App) ... zápis Textu jako transakce 

#7 změna skladby řádku
# Radek = "" ..... posloupnost "textX;"
# Inp = [] ....... shodná posloupnost "jméno-textuX" 
# Out = [] ....... nová posloupnost "jméno-textuX"
#  f.corr(Radek,Inp,Out) ... vrací řádek dle seznamu Out

 
... #1
## ------------------------------------------------------------------------------
DaT = ""
def datetime(DaT):
  import datetime
  x = datetime.datetime.now()
  DaT = x.strftime("%d")+"."+x.strftime("%m")+"."+x.strftime("%Y")+"-"+x.strftime("%H")+":"+x.strftime("%M")
  return DaT

... #2
## ------------------------------------------------------------------------------
Cis = ""
def eeee(Cis):
  if len(Cis) < 2:
    Cis = "..... "+Cis
  elif len(Cis) < 3:
    Cis = ".... "+Cis
  elif len(Cis) < 4:
    Cis = "... "+Cis
  else:
    Cis = ".. "+Cis
  return Cis

Str = ""
Del = 0
def fix_str_b(Str,Del):
     #0....*....1....*....2....*....3....*....4....*....5....*....6
  Mez = "                               "  
  Pom = Str[0:len(Str)]+Mez[0:(Del-len(Str))]
  return Pom
def fix_str_p(Str,Del):
     #0....*....1....*....2....*....3....*....4....*....5....*....6
  Tec = " ............................................................"   
  Pom = Str[0:len(Str)]+Tec[0:(Del-len(Str))]
  return Pom

... #3
## ------------------------------------------------------------------------------
New = 0
def lst_empty(L,New):
  F = "lst_empty"
  if New == 1:
    OutSb = str(L[1])
    Out = open(OutSb, "w")
    Out.close()
    lst(L,F," ")

L = []  
F = ""
Text = ""
def lst(L,F,Text):
  OutSb = str(L[1])
  if L[3] == 1 or Text[0:1] == "*":
    if Text[0:1] != "-":
      Out = open(OutSb, "a")
      Out.write("\n"+F+"/"+Text)
      Out.close()
def lst_alw(L,F,Text):
  OutSb = str(L[1])
  Out = open(OutSb, "a")
  Out.write("\n"+F+"/"+Text)
  Out.close()

def lst_datetime(L):
  import datetime
  x = datetime.datetime.now()
  L[0] = x.strftime("%d")+"."+x.strftime("%m")+"."+x.strftime("%Y")+"-"+x.strftime("%H")+":"+x.strftime("%M")
  return L

Sez = []
def lst_sez(L,Sez):
  for Pol in Sez:   
    lst(L,"... ",str(Pol))
Max = 0    
def lst_sez_alw(L,Sez,Max):
  Poc = 1
  for Pol in Sez:
    if Poc > Max:
      break
    lst_alw(L,"... ",str(Pol))
    Poc += 1

def lst_sez_poz(L,Sez):
  Poz = 0
  for Pol in Sez:
    Poz += 1
    Pom = str(Poz)+" ... "
    lst_alw(L,Pom,str(Pol))


... #4
## ------------------------------------------------------------------------------
Sez = []
Pol = 0
InpF = ""
def sez_app_f(Sez,InpF):
  Inp = open(InpF, "r")
  for Radek in Inp.readlines():
    Radek = Radek.strip(",\n")
    Sez.append(Radek)
  Inp.close()
  return Sez

X = []
Y = []
Sez2 = [X,Y]
def sez2_app_f(Sez2,InpF):
  Inp = open(InpF, "r")
  for Radek in Inp.readlines():
    Rad = Radek.strip("\n")
    Rad = Rad.split(";")
    Sez2[0].append(Rad[0])
    Sez2[1].append(Rad[1])
  Inp.close()
  return Sez2

def sez_ass(Sez2,Pol):
  Poz = f.sez_poz(Sez2[0],Pol)
  if Poz != "*":
    New = Sez2[1][Poz]
  else:
    New = "*"
  return New

def sez_new(Sez,Pol):
  try:
    Poz = Sez.index(Pol)
  except ValueError:
    Sez.append(Pol)
  return Sez

OutF = ""
App = 0
def sez_out_f(L,Sez,OutF,App):
  F = "sez_out_f"
  if App == 0:
    Out = open(OutF, "w")
  else:  
    Out = open(OutF, "a")
  Poc = 0  
  for Pol in Sez:
    Out.write(str(Pol)+"\n")
    Poc += 1
  Out.close()
  f.lst(L,F,str(Poc))


def sez_poz(Sez,Pol):
  try:
    Pol = Sez.index(Pol)
    return Pol
  except ValueError:
    Pom = "*"
    return Pom
  
def sez_str(Sez):
  Pom = ""
  for Pol in Sez:   
    Pom = Pom+str(Pol)+","
  return Pom

def sez_sort(Sez):
  import locale
  locale.setlocale(locale.LC_ALL,'czech')
  Sez.sort(key=locale.strxfrm)

... #5
## -------------------------------------------------------
L = []
Par = 0
Step = 0
def ini_py(L):
  F = "ini_py"
  lst(L,F," ")
  Job = open("w_job.py", "w")
  Job.write("# pracovni job: \n")
  Job.write("L = [] \n")
  Job.write("P = [] \n")
  Job.write("D = [] \n")
  Job.write("def job(L,P,D): \n")
  Job.write("  import f \n")
  Job.close()
def end_py(L):
  F = "end_py"
  lst(L,F," ")

  
def create_py(L,Par,W,Step):
  F = "create_py"
  W = ["FcePar.py", "-", "FceInp.py", "-", "FceOut.Py", "-", 0, 0]
  W[1] = "#"+str(Par)
  W[7] = str(Step)

  Job = open("w_job.py", "a")
  Job.write("  import w"+str(Step)+"\n")
  Job.write("  w"+str(Step)+".inp(L,w"+str(Step)+".par(L,P),D) \n")
  Job.close()
  
  FilW = "w"+str(Step)+".py"
  Out = open(FilW, "w")
  Out.write("import f, c \n")  
  Out.close()
  
  read_py(L,W,W[0],W[1],Out,FilW) 
  read_py(L,W,W[2],W[3],Out,FilW) 
  read_py(L,W,W[4],W[5],Out,FilW) 


  Pom = " W: "+sez_str(W)
  lst_alw(L,F,Pom)
  return W

W = []
FilX = ""
KodX = ""
FilW = ""
def read_py(L,W,FilX,KodX,Out,FilW):
  Out = open(FilW, "a")
  F = "read_py"
  Pom = "-1: "+sez_str(W)
  lst(L,F,Pom)
  Inp = open(FilX, "r")
  Pla = 0
  for Radek in Inp.readlines():
    A = Radek.strip("\n")
    B = A.split(",")
    if B[0] == KodX:
      if W[3] == "-":
        W[3] = B[1]
        W[5] = B[2]
      Pla = 1
    if A[0:2] == "# ":
      Pla = 0
    if Pla == 1:
      Out.write(Radek)
      W[6] += 1

  Pom = "-2: "+sez_str(W)
  lst(L,F,Pom)
  Inp.close()
  Out.close()
  return W


L = []
def run_py(L):
  lst_alw(L," "," ")
  F = "run_py"
  lst(L,F," ")
  import w_job
  P = []
  D = []
  w_job.job(L,P,D)

... #6
## ------------------------------------------------------------------------------
InpF = ""
OutF = ""
App = 0
def copy(L,InpF,OutF,App):
  F = "copy"
  Inp = open(InpF, "r")
  if App == 0:
    Out = open(OutF, "w")
  else:  
    Out = open(OutF, "a")
  Poc = 0
  for Radek in Inp.readlines():
    Poc += 1
    Out.write(Radek)
  Inp.close()
  Out.close()
  Pom = "*"+InpF+","+OutF+","+Q+", počet řádků: "+str(Poc)
  lst(L,F,Pom)

OutF = ""
Text = ""
App = 1
def write_trans(OutF,Text,App):
  if App == 0:
    Out = open(OutF,"w")
  else:
    Out = open(OutF,"a")
  Out.write(Text)
  Out.close()
... #7
## ------------------------------------------------------------------------------
Radek = ""
Inp = []
Out = []

def corr(Radek,Inp,Out):  
  Rad = Radek.split(";")
  Radek = ""
  if len(Out) == 2 and Out[1] == "*/":
    Pol = Out[0]
    Poz = Inp.index(Pol)
    Radek = Radek + Rad[Poz] + ";"
  else:
    for Pol in Out:
      Poz = Inp.index(Pol)
      try:
        Radek = Radek + Rad[Poz] + ";"
      except ValueError:
        Radek = Radek + "Err *****;"
#  Radek = Radek[0:len(Radek)-1]
  return Radek

#/