Současná práce uživatele s počítačem probíhá převážně v tzv. "Interaktivním" režimu, tj. počítač okamžitě reaguje na zadané pokyny. Kliknutím tlačítkem myši nebo stiskem klávesy otevíráme a zavíráme aplikace, přes odkazy se přesouváme na jiné stránky, v editoru píšeme text, který se současně zobrazuje a příp. kontroluje, atd, atd, ...

   Jsou ale i situace, kdy počítači zadáme určitý povel a on pracuje automaticky podle "příkazů", které jsou k tomuto povelu přiřazeny. Běžným příkladem je zapnutí počítače, kdy se podle předem připravené posloupnosti příkazů pro operační systém automaticky realizuje natažení potřebných aplikací do paměti a další činnosti, potřebné ke zobrazení pracovní plochy a zahájení činnosti. 

   Nejčastějším příkladem pak je otevření webové stránky prohlížečem, tj. aplikací (Chrome, Firefox, Edge, ...). Po kliknutí na příslušný odkaz si prohlížeč na webu najde příslušnou stránku, tj. prostý textový soubor v programovém kódu ".htm", kterou pak řádek po řádku přečte a dle "příkazů" v něm obsažených ji postupně sestaví a zobrazí. 

   Pokyny pro počítač zde obecně pojmenováváme jako "příkazy" v uvozovkách, protože terminologie programových kódů je různá podle využívaného jazyka. Např. konkretními "příkazy" jazyka "HTML" pro webové stránky jsou tzv. "tagy", což jsou anglická slova nebo zkratky ve špičatých závorkách. Na každé webové stránce se na ně můžeme podívat pravým tlačítkem myši přes volbu "Zobrazit zdrojový kód stránky".

   Soubor, ve kterém jsou zmiňované "příkazy" napsány můžeme obecně pojmenovat jako "programový kód", který je v uvedených příkladech využíván v tzv. "příkazovém režimu". To znamená, že je operačním systémem nebo konkretní aplikací (prohlížečem) řádek po řádku čten a "příkazy" jsou postupně prováděny.

   Zásadní výhodou "příkazového" režimu práce je, že si pokyny pro počítač můžeme připravit předem, vyzkoušet a ověřit, zda podle nich počítač realizuje to, co potřebujeme (t.j. můžeme je "odladit") a pak opakovaně naprosto stejně spolehlivě používat. 

   Konkretními příklady programových kódů jsou: 

  • "příkazový skript Windows" - "*.cmd"
  • "program v jazyku Python" - "*.py"
  • "webová stránka v jazyku HTML" - "*.htm"
  • atd, atd, ...
  • stavebnice Mini-web kromě 3 výše uvedených používá vlastní programové kody:
    • "kód pro řízení práce" - "Rizeni-prace.txt"
    • "zadávací kód stránky" - "jmeno-str.txt"

 

ČeV - leden 2022