příklad informačního systému

charakteristika

 • zastupitelé jsou zvoleni občany proto, aby je zastupovali při jednáních s vedením obce,
  radnice (obecní či městský úřad) ze zákona poskytuje pro jednání zastupitelstva servis
  a tedy je zodpovědná i za objektivní a srozumitelné poskytování informací občanům o tom,
  jak jejich zájmy jednotliví zastupitelé skutečně případ od případu zastupují
 • z jednání zastupitelstva by měl být zvukový záznam dle kterého radnice sepíše zápis,
  který by měl poskytnout úplné a nezkreslené svědectví o tom, co kdo na jednání řekl
  a jak na to bylo v diskuzi reagováno - úplnost je důležitá proto, aby byly zaznamenány
  skutečně všechny argumenty pro a proti od jednotlivých diskutujících

 • zápis z jednání zastupitelstva, spolu s případným navazujícím stručnějším výtahem
  pro zveřejnění v místním tisku není už ze své podstaty vůbec jednoduchou záležitostí
  a navíc může být záměrně, z nedbalosti či neznalosti zkreslený nebo neúplný,
  proto je potřeba pro jeho vytvoření, publikování i archivaci/mazání stanovit jednoznačná pravidla

 
prvky a vazby

 • radnice definuje pravidla, např. informační řád, zveřejněný v seznamu závazných předpisů,
  pro jednoznačný postup při zpracování souvisejících informací a jejich publikaci v místním tisku

 • každý zastupitel musí mít právo v případě potřeby zkontrolovat podle zvukového záznamu,
  zda jeho vystoupení i odpověď, kterou obdržel byly v zápise uvedeny ve smyslu, jak byly řečeny,
  to znamená, musí mít možnost nahlédnout do textu zápisu ještě před jeho předáním k ověření

 • bez vypořádání všech případných námitek ze strany zastupitelů k citaci jejich vlastních vystoupení
  společným jednáním se zapisovatelem a ověřovateli zápisu, není možné zvukový záznam smazat

 • bez schválení ze strany pověřených ověřovatelů není možné zápis z jednání zastupitelstva zveřejnit

 • v souladu s platnou zákonnou úpravou nemůže být zastupitelům odepřeno právo, zveřejnit svoje
  doplňující komentáře v místním tisku, společně se zveřejněným zápisem nebo výtahem z jednání

 • při zveřejňování názorů zastupitelů je možné v informačním řádu z důvodu zajištění přehlednosti
  omezit rozsah jednotlivých příspěvků, ale nikoliv jejich počet, ani formulace

 • demokratická společnost už ze svého principu umožňuje různé názory a je pouze na tom kdo je říká,
  zda je dokáže formulovat tak, aby pro ně získal podporu těch, co je slyší nebo čtou


záverečná poznámka

 • uvedená charakteristika s popisem prvků a vazeb sice není žádným právním předpisem,
  ale snad dostatečně souhrnně, logicky a srozumitelně definuje vše co je potřeba k tomu,
  aby informační systém o jednáních obecního zastupitelstva plnil svůj účel

 • pokud by měl někdo ze čtenářů dojem, že se v něm něco podstatného opomenulo,
  autor popisu rád přivítá jakoukoliv připomínku, uplatněnou přes komentáře

ČeV - březen 2015