1) název

 • Životní nároky na dospělého absolventa školy - svět kolem nás ...

 

2a) nároky z okolí

 • zákonné povinnosti
 • bydlení
 • finančí zajištění

2b) výstupy do okolí

 • prakticky prokázat nezbytnou samostatnost, spolu s finanční a právní gramotností
 • osvojit si a udržet přiměřené pracovní návyky
 • prakticky uplatnit svoje znalosti, schopnosti a dovednosti k zajištění přiměřeného výdělku

 

3) přehled podstatných věcí

 • vize - motivace - rozvoj
  • mladý člověk by se měl především pokusit samostatně formulovat, čeho chce v dohledné době dosáhnout a proč si vybral zrovna takový "úkol" či "poslání"
  • také by měl uvažovat o svém dalším osobním rozvoji - publikované informace ukazují, že zvláště ve vysoce kvalifikačně náročných oborech patří možnosti osobního rozvoje někdy dokonce k více preferovaným požadavkům ze strany uchazečů o zaměstnání, než platové ohodnocení
     
 • pracovní návyky
  • pravidelný pracovní režim s přiměřenou dobou věnovanou cílevědomé práci je základním návykem, bez kterého nelze uspět ani v zaměstnání, ani při samostatném podnikání - dalšími pak jsou především dochvilnost, spolehlivost v plnění úkolů i slibů a převzetí zodpovědnosti za svoje konání
  • občasné brigády, neformální pracovní výpomoc, ani dohody o pracovní činnosti většinou nenutí k pravidelnému pracovnímu režimu a zaměstnavatelé se už z principu budou vyhýbat většímu rozsahu, aby jim nevznikaly náklady na platby pojištění, takže pro získání a upevnění pracovních návyků zpravidla nejsou vhodné
     
 • finanční bilance
  • k základním podmínkám samostatnosti patří správné zacházení s financemi v různých životních situacích - nástrojem k tomu je finanční bilance (tok peněz, cash flow), tj. průběžné porovnávání hotovosti a stavu účtu se současnými i budoucími závazky a pohledávkami
  • vstupem do praktického života vznikají 3 nové, zákonem vyžadované finanční povinnosti - daně, sociální pojištění a zdravotní pojištění - zatímco první dvě se nemusí platit vždy, zdravotní pojištění, které slouží k úhradě základní zdravotní péče musí povinně platit všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné i osoby bez zdanitelných příjmů, které trvale žijí v Česku
  • další nezbytnou záležitostí, o kterou se člověk musí umět postarat, pokud se chce považovat za dospělého a samostatného, je bydlení - ať už bydlí u rodičů nebo někde jinde, do finanční bilance je nutné náklady na bydlení zahrnout
  • podobně je potřeba počítat s nutností samostatně hradit náklady na živobytí, dopravu, ošacení, potřebné služby, atd ...
  • z výše uvedených nároků na výdaje vyplývá nutnost zajistit si také přiměřené příjmy, aby byla finanční bilance vyrovnaná
     
 • profesní kvalifikace
  • někteří lidé mají vyhraněný zájem o určitý obor a dle možností se mu věnují už v průběhu studia - jiní se teprve po absolvování rozhodují, co by vlastně chtěli dělat
  • určitě není nutné pracovat v oboru, který člověk vystudoval, ale přináší to 2 důležité výhody - především si tak může v praxi ověřit, prohloubit a doplnit znalosti, které studiem získal dřív, než je zapomene - kromě toho uchazeč o zaměstní s přiměřenou kvalifikací získá určitě vyšší nástupní plat, než bez ní
  • získání alespoň minimální praxe ve vystudovaném oboru pak nejen studium praktickým ověřením završuje, ale svědčí o zodpovědném přístupu - takový člověk totiž ukazuje, že si váží své práce a energie, které studiu věnoval
     
 • volnočasové aktivity
  • přiměřenou míru volnočasových aktivit, především formou rekreace, relaxace nebo sportu je vhodné považovat nejen za nezbytnou součást kvalitního života, ale i jako důležitou podmínku sociálního začlenění, navázání vtahů k budoucímu založení rodiny a ochranu před škodlivými vlivy závislosti na izolaci v pouze virtuální komunikaci či workoholizmu
     

4) cíle modelování

      tento referenční model by měl přehledně upozornit na vše podstatné, s čím se musí vyrovnat dospělý
   absolvent studia, v podstatě ze kteréhokoliv vzdělávacího stupně ...

      měl by sloužit jako "kuchařka" pro vytvoření individuálního konkretního modelu, na kterém by si absolvent
   sepsal svoje představy - přehledné členění pak umožní i jejich případnou konzultaci s blízkými lidmi ...

 

5) souhrnné poznámky ...

 • v návaznosti na definování konkretních představ ke splnění výše uvedených nároků je pak třeba v dalším stupni podrobnosti podobným způsobem vytipovat všechny faktory (prvky), které podstatným způsobem mohou ovlivnit jejich realizaci
 • přitom je nutno rozlišovat, co lze svojí aktivitou nebo svým rozhodnutím ovlivnit (vnitřní prvky a vazby) a co je dáno z vnějšku a tedy to ovlivnit nelze (vnější vazby na okolí)
 

ČeV - Modřice, srpen 2017, pro SM upraveno 2019
verze 1903-19