rok 2015

 • Návrh přiměřeně flexibilní struktury prohlídkových okruhů virtuální expozice a její realizace na serveru Technického muzea v Brně ve zkušebním provozu
  realizace: Plánek expozice - Historický vývoj u nás - Tématické okruhy   

 • Sestavení technicko-organizačních pokynů pro činnost redaktora
  realizace: Příručka pro redaktora

 • Pořízení potřebného digitálního datového obsahu a vytvoření stránek, které dokumentují, jak bylo několik tisíc RVHP počítačů EC/JSEP a SM/SMEP, nasazeno v 70-tých a 80-tých letech minulého století v bývalém Československu
  realizace: Seznam firem a jejich cca 3500 počítačů - v členění dle typu, roku instalace, lokality - >>> okruh T  
                 pořízený seznam firem a jeho prezentace ve vybraných tříděních je významný datový základ,
                 který má zajímavý potenciál pro další výhledové využití:
                    - doplnění o další rodiny počítačů pro získání pohledu na celé národní hospodářství
                    - doplnění oborové klasifikace firem k získání pohledů podle jednotlivých odvětví 
                    - vytvoření přímého propojení od typů počítačů v prohlídkovém okruhu C na konkretní aplikace
                    - vytvoření programového vybavení pro volitelné možnosti různých výběrových pohledů
                    - popsání nasazení počítačů v ČSSR v souvislostech důsledně centralizovaného hospodářství

Další uvažované výstupy

 • Vyhodnocení komunikace s užším okruhem externích autorů ve zkušebním provozu virtuální expozice a sestavení technicko-organizačních pokynů pro činnost autorů a dalších aktivně spolupracujících přispěvatelů

 • Příprava zahájení oficiálního veřejného provozu virtuální expozice a souvisejících informačních materiálů k termínu výstavky a konference ADA 200 v prosinci 2015

 • Digitalizace 10 ročníků časopisu Dataservis - Zpravodaj pro výpočetní techniku ÚVT Tesla Praha 1969-1978 pro interní sbírkový fond Technického muzea v Brně, jako podklad pro uvažované budoucí zpracování historického vývoje počítačů TESLA