Jaroslav Horyna - ÚVT Tesla, 3 s.

16, xb (foto 9429 vpravo), xc (foto 9430 vlevo)

16

xb

xc