1/19 - SDOT 2013 - Předmluva (úvodní slovo) - (ve sborníku není) - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 1 s.

   Tento rok se dnem 8. listopadu 2013 uskutečnil v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava 18. ročník konference Objekty a 39. ročník konference Tvorby software pod společným názvem Federated Conference on Software Technologies and Object Technologies (SDOT 2013).  
 
    Jedná se o významný okamžik života obou konferencí, a proto si stručně připomeňme jejich dosavadní historii. Déle trvající z obou z nich je konference Tvorba software, která v tomto roce dosáhla svého 39. ročníku, nicméně je nutné připomenout, že konference Tvorba software přímo navazuje na konferenci Programování, jejíž je přímou pokračovatelkou, a která byla v roce 1995 přejmenována na její současný název. Konference Programování svého vrcholu dosáhla v letech 1985 až 1995, kdy náš stát přecházel současně, jak sametově revoluční změnou svého politického směřování, tak bouřlivým rozvojem osobní výpočetní techniky a nových koncepcí v oblasti programování a softwarového inženýrství. Léta 1995 až 2005 pak byla spojena s přeměnou původně praktické konference navštěvované zejména odborníky z výpočetních středisek na menší akademickou konferenci. V této formě pak, pod vedením prof. Kaluži z VŠB-TU Ostrava, fakulty ekonomické, setrvala do loňského roku.
 
    Konference Objekty je spojena se jménem našeho kolegy doc. Vojtěcha Merunky z ČZU Praha, Fakulty provozně-ekonomické, jenž byl v roce 1996 iniciátorem jejího vzniku. Tematický obsah této konference byl přímo spojen s nástupem a rozvojem objektově orientovaného programování, které se stalo snad až příliš populární ikonou programování devadesátých let. Prvních 7 ročníků této konference se konalo v prostorách ČZU Praha za velkého zájmu účastníků, jak z akademické obce, tak z praxe. Od roku 2003 se konference Objekty stala tzv. cestovní konferencí a v organizování jejího konání se postupně vystřídalo několik vysokých škol (3x VŠB-TU Ostrava, 2x ŽU Žilina, 1x IHK Hradec Králové, OU Ostrava a VŠMIE Praha).  Díky tomu, že jedním z těchto hostitelů konference je i ŽU Žilina, můžeme hovořit o tom, že konference Objekty je přinejmenším konferencí Česko Slovenskou. 
 
    Obě konference se v průběhu posledních let potýkaly se dvěma velkými problémy. Prvním z těchto problémů byl úbytek účastníků z praxe. Důvodem je zřejmě pragmatičnost současných firem, které podporují účast svých pracovníků především na firemních konferencích, nebo snad lépe řečeno firemních prezentacích, firem, s jejímiž produkty softwarová firma pracuje a také určitá nechuť věnovat čas na účast na takových akcích, protože je přeci nutné především programovat a stíhat termíny, což je v oblasti softwarových projektů bohužel spíše běžná než výjimečná záležitost. 
 
    Druhý velký problém souvisí se skutečností, že metodika hodnocení vědy a výzkumu RVVI České republiky hodnotí pouze konference zahrnuté do seznamu konferencí Conference Proceedings Citation Index firmy Thomson Reuters. Přestože obě konference postupně přešly na přijímání příspěvků pouze v jazyce anglickém, doposud ani jedna z nich kýženého zařazení do tohoto seznamu konferencí nedosáhla.
 
    Letos se hostitelem obou spojených konferencí stala Vysoká škola polytechnická Jihlava. Věřím, že i letos se bude takto spojená konference všem účastníkům líbit, a že jim přinese nové inspirace v jejich vědecké a odborné práci.
 
Jménem řídícího, programového a organizačního výboru,
V Praze 26. 10. 2013
Martin Molhanec