xxx

echo Zobrazený text                  /* výpis konstanty (textu) ze skriptu
echo. /* výpis mezerového řádku
echo off/on /* vypnutí/zapnutí zobrazování příkazů

 

<<<  o zpráva z programu, komentář

pro ověřování je vhodné vytvořit samostatnou složku na lokálním počítači 
napoveda-k-prikazovemu-radku-systemu-windows - - - echo, pause, rem

 • CMD Windows není "case sensitivní", tj. nerozlišuje malá a velké písmena

Důvody pro seznámení s CMD Windows - cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

 • editor "Poznámkový blok" pro zápis programu a interpret CMD příkazů je na každém běžném počítači
 • při využití vhodně vybrané podmonožiny příkazů jsou výsledky zřejmé ihned
 • je to základní nástroj k profesionálnímu ovládání nejrozšířenějšího operačního systému
 • příkazy CMD Windows se zadávají jednotlivě z příkazového řádku,
  anebo spouštějí jako program v dávkovém souboru .CMD 
 • realizaci jednotlivých příkazů zajišťuje interpret v operačním systému,
  takže soubor s programem lze chápat i jako skript 

Začátečnická rizika při práci s CMD Windows

 • je bezpodmínečně nutné v příkladech používat jen vybrané "bezpečné" příkazy,
  nekvalifikované použití jiných příkazů by mohlo natropit různé i velké škody !!!
 • nutí to k přesnosti a pečlivosti, což je důležitá programátorská vlastnost
 • příkazy je sice možno zadávat přímo z příkazového řádku, 
  ale z důvodu bezpečnosti i čitelnosti je vhodnější forma programu jako souboru .CMD

Prostředí a způsob práce

 • původně příkazy a dávky .BAT v operačním systému MS DOS, nyní .CMD v prostředí MS Windows
 • pro příklady je vhodné vytvořit samostatnou složku "cmd-windows"
 • základním nástrojem pro zápis programu je editor Poznámkový blok (Notapad)
 • programy se zapisují ve formě prostého textu do souborů s příponou .CMD 
 • soubory s příponou .CMD jsou spustitelné dvojklikem, podobně jako .EXE

 

napoveda-k-prikazovemu-radku-systemu-windows
<<<  celková dokumentace a program Python

_dir.cmd .py.

@echo off
echo. > data.txt 
dir *.cmd/on/b > pom.txt
dir *.py/on/b >> pom.txt
dir *.txt/on/b >> pom.txt
sort pom.txt /o dir.txt
if exist dir.cmd del dir.cmd c:\windows\py.exe dir.py %* call dir.cmd pause rem notepad.exe data.txt "c:\program files\windows nt\accessories\wordpad.exe" data.txt

dir.cmd 

call vypis.cmd __doku.txt
call vypis.cmd _dir.cmd
call vypis.cmd data.txt
call vypis.cmd dir.cmd
call vypis.cmd dir.py
call vypis.cmd dir.txt
call vypis.cmd pom.txt
call vypis.cmd vypis.cmd

 vypis.cmd

if "%1"=="data.txt" goto E
echo -------------------------------------------------- %1 >> data.txt 
type %1 >> data.txt
echo.  >> data.txt
:E

 - - -

témata, o kterých zde ještě bude nutno stručně pojednat - ČeV

 • hierarchie složek
 • klasická a dlouhá jména složek a souborů
 • textový a grafický režim
 • čeština
 • atd - - -

pravidla pro jména souborů

 • úplné jméno souboru se skládá z dvou částí "jmeno.pripona"
 • klasicky se jméno píše bez diakritiky a bez mezer, tj. má-li více slov, oddělují se pomlčkami nebo podtržítky,
  tento způsob je doporučen i při začátečnickém i pokročilém programování
 • jména souborů obsahující mezery, je nutno v příkazech uvádět v uvozovkách,
  pokud je nutné uvést jméno i s cestou (path), je v uvozovkách celá cesta
 • přípona určuje tzv. "typ souboru", ke kterému je pak přiřazen jeden nebo několik programů,
  ten z nich, který je předvolený jako hlavní, je spouštěn při dvojkliku na příslušnou ikonu souboru,
  jméno souboru je přitom předáno programu jako konkretní parametr
 • příklady běžných přípon s předvoleným přiřazením - je nastavováno automaticky při instalaci programů,
  možno ho změnit pravím tlačítkem s volbou "Otevřít v programu"
     .txt - editor Poznámkový blok
     .cmd - interpret příkazů CMD Windows - (command)
     .htm, html - internetový prohlížeč, nastavený jako hlavní
     .exe - samostatně spustitelný program uvedeného jména - (executable)
     .doc, docx - textový editor Open / Libre Office, MS Word
     .jpg, jpeg - obrázkový editor Zoner Photo Studio
     .atd - - - - -

hvězdičková konvence - (wildcard character)

 • v příkazech, které mají jako parametry jména souborů je možné používat znak * (hvězdička), který zastupuje výběr všech souborů, které vyhovují zadanému pravidlu "* = libovolné znaky"

   V mnoha příkazech Windows, kde specifikujete určité soubory, se kterými chceme pracovat, můžeme používat tzv. hvězdičkovou konvenci (v angličtině se setkáme s pojmem wildcard). Ta znamená výběr všech položek, které vyhovují určitému pravidlu.

   Hvězdička značí libovolné znaky, takže například zadáním a*.txt místo názvu nějakého souboru sdělujeme, že nás zajímají všechny soubory, jejichž název začíná písmenem a a mají koncovku txt. Zápisem a*.* specifikujeme všechny soubory na a--- s jakoukoli příponou a zápisem a* úplně všechny položky na a, tedy i ty bez přípony. Místo hvězdičky lze použít i otazník, který může zastupovat jeden libovolný znak.


ČeV - říjen 2015

Redakční komentář

 • cílem je zvládnutí vybraných příkazů a práce s příkazovými skripty (dávkovými soubory),
  které budou potřebné pro dávkové spouštění úloh v dalších navazujících lekcích
 • komentovaný seznam "bezpečných" příkazů pro začátečníky, které je užitečné spolehlivě znát,
  (komentář se zobrazí po nastavení kurzoru na příslušný odkaz bez kliknutí)
  call
  , cd, cls, del, dir, echo, goto, if, md, pause, rem, sort, type

 

pozastavení programu - s automatickým vypsáním požadavku na pokračování klávesou Enter

 • pause

 vypsání textové zprávy - bez zastavení programu

 • echo textová zpráva ...

 vypsání mezerového řádku

 • echo.

potlačení zobrazení jednoho konkretního příkazu - znakem @

 • @příkaz ...

vypsání obsahu textového souboru

 • type soubor.txt

potlačení / obnovení zbrazování všech příkazů v programu (příkazovém skriptu) - i v navazujících podprogramech .CMD

 • echo off / on

přesměrování zbrazovaného výstupu příkazu do souboru ve formátu prostého textu (TXT, CMD, HTML, CSS, ...),
pokud existoval soubor stejného jména a typu (přípony) je bez varování přepsán (!)

 • příkaz ... > soubor.txt

vytvoření souboru, obsahujícího pouze 1 mezeru

 • echo. > soubor.txt

vytvoření souboru s 1 řádkem zadaného textu

 • echo zadaný text ... > soubor.txt

doplnění dalšího řádku do existujícícho souboru

 • echo další zadaný text ... >> soubor.txt

doplnění kopie dalšího souboru do již existujícícho souboru

 • type dalsi-soubor.txt >> soubor.txt

 jednoduchá kopie textového souboru - s možností změny typu (!)

 • type soubor-1.txt > soubor-2.cmd

bezpečné příkazy pro začátečníky - DIAKRITIKA, divoké znaky, dlouhé názvy windows, návěští

 

_skript.cmd 

@echo off
:A
notepad.exe _skript.cmd
echo ------------------
 
rem -------------------
if errorlevel 1 echo error !!!
if not errorlevel 1 echo * ok
echo.
goto A

 

 

různé odkazy pro pokročilé programování 

 

Úvod

Důvody pro seznámení se skriptovacím jazykem CMD Windows 

 • včetně editoru "Poznámkový blok" je dostupný na každém běžném počítači
 • při využití vhodně vybrané podmonožiny příkazů jsou výsledky zřejmé ihned
 • základní nástroj k profesionálnímu ovládání nejrozšířenějšího operačního systému

Začátečnická rizika při práci s CMD Windows

 • je bezpodmínečně nutné v příkladech používat jen vybrané "bezpečné" příkazy,
  nekvalifikované použití jiných příkazů by mohlo natropit různé i velké škody !!!
 • nutí to k přesnosti a pečlivosti, což je důležitá programátorská vlastnost
 • z důvodu bezpečnosti se vyžaduje spouštění příkazů v rámci dávky


Postup při vytvoření a úpravách příkazového skriptu jm.cmd

 • vytvoří se "Nový objekt - Textový dokument", uloží se jako prázdný a otevře (2 postupné kliknutí)
 • v otevřeném souboru se volbou "Uložit jako" vytvoří prázdný soubor jm.cmd
 • původní soubor "Nový objekt - ..." se zruší a nově vytvořený jm.cmd se aktualizuje dle potřeby
 • nový skript je možno tvořit také klonováním, tj. v jiném otevřeném skriptu "Uložit jako"
 • k následné aktualizaci skriptu je nutno použít volbu "Upravit" v pravém tlačítku myši

 

 Seznam "bezpečných" příkazů pro začátečnické příklady

   call, cd (change directory), cls (clear screen), del (delete), dir (directory), echo (on/off), goto (go to),
   help, if, md
(make directory), pause, rem (remark), sort, type 

   notepad.exe jm.pri - - - - - spustí editor pro textový soubor, definovaný jménem a příponou

   příkaz /? - - - - - vypíše popis příkazu, analogicky: help příkaz  

http://total-commander.eu/napoveda-k-prikazovemu-radku-systemu-windows

Další potřebná anglická terminologie

   batch, cmd (command), exe (execute), file, path, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zadání příkladů

Čísla jednotlivých zadání jsou také doporučeným pořadím pro jejich řešení
požadované výstupy:
   a) stejnojmenné články v pracovním projektu "webnode.cz",
       rubrika "Popisy a příklady" na webu, které obsahují textový popis dle zadání, 
       nebo kopii zdrojového textu příkazového skriptu

   b) samostatná složka "cmd-win" na lokálním počítači
       s programovými sktipty zadaných jm.cmd

 

01 - Anglicko-český slovník příkazů a další terminologie - slovnik
       ke každému příkazu doplnit též odkaz na popis jeho formátu v seznamu TotalCMD,
       odkazy otevírat v novém okně, formáty si prostudovat a připravit příp. dotazy       

02 - Seznam příkazů v aktuálním systému Windows - prikazy.cmd
       použít příkaz "help" bez parametrů a v článku uložit zdrojový text skriptu

03 - Formáty jednotlivých příkazů - formaty.cmd
       skript vypíše formáty všech příkazů (příkaz /?)
       výpisy budou odděleny mezerovým a podtrhovacím řádkem

04 - Výpisy a zastavení programu - echo-atd.cmd
       postupně ve skriptu naprogramovat výpisy:
         zpráva, napsaná v programu 
         mezerový řádek (echo.)
         hodně dlouhý text 
         řízeně zalamovaný text (na nový řádek) 
         potlačit a zapnout zobrazení příkazů
         zastavit program s vypsáním zprávy
         vymazání obrazovky
         výpis obsahu souboru v textovém formátu - např. prikazy.cmd

05 - Vytvořit nový soubor dávkovým spuštěním editoru - new.cmd

06 - V rámci dávky vyvolat postupné spuštění skriptů z příkladů 02 až 04 - skripty.cmd
         před spuštěním každého z nich zobrazit zprávu "- - - jméno skriptu",
         po ukončení jeho práce pak zobrazit zprávu "- - - o.k."