Seznam článků

@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela

zjednodušený systematický popis

účel

 • předložený model popisuje obec z pohledu občana, resp. společenství obyvatel, kteří v obci bydlí
 • vlivy okolí jsou zahrnuty v rámci prvků, které s nimi souvisí (radnice, infrastruktura, ...)

cíle

 • spokojený a přiměřeně kvalitní život obyvatel
 • dobré hospodaření radnice a důvěra občanů ve vedení obce
 • průběžné odstraňování problémů a perspektiva rozvoje

prvky

 • infrastruktura
 • radnice
 • občané
 • problémy
 • rozvoj
 • inf-kanál RO (radnice-občané)
 • inf-kanál OR (občané-radnice)
   

vazby

 • veřejné hodnocení průběžného stavu infrastruktury
 • veřejně průhledné a kontrolovatelné hospodaření radnice
 • veřejně zdůvodňované řídící rozhodování radnice
 • veřejné vnímání a odstraňování problémů 
 • veřejně jasná perspektiva rozvoje

pojmy

 • infrastruktura (vybavenost) - zde v nejširším pojetí vše, co staticky ovlivňuje popisované systémové cíle.
  konkretně technická (sítě), dopravní, informační (vzdělávací), služeb (obchodních, sociálních, zdravotních, ...), pracovních příležitostí, volnočasová (relaxační a rekreační), památková, přírodní, ale i zátěžová z okolí (!)
    
 • radnice - zde řídící orgán obce, který kromě toho též zprostředkovává vazby s okolím,
  konkretně vedení obce, zastupitelstvo a zaměstnanci obecního (městského) úřadu
    
 • občané - model je popsán z hlediska zájmů občanů, kteří v obci bydlí,
  cíle podnikatelů, lidí dojíždějících za prací, návštěvníků či projíždějících nebo okolních obcí mohou být jiné (!)
    
 • problémy - život běžně přináší řadu větších či menších předpokládaných či nečekaných problémů, které tak nebo jinak ovlivňují život v obci - proto je třeba definovat mechanizmus pro jejich aktivní vyhledávání (prevenci)
  a sledování postupu řešení
    
 • rozvoj - nikdy nic není statické a vše se neustále mění - proto je jednou ze základních potřeb občanů, znát perspektivu rozvoje obce, včetně příp. finančích či jiných omezení, proč to či ono zatím nelze realizovat,
  nástrojem k tomu by měl být srozumitelný a reálný výhledový plán, doplněný zásobníkem rozvojových úkolů
     
 • informační kanál RO - představuje technické a organizační řešení pro poskytování informací ze strany radnice směrem k občanům - s jeho pomocí by měly být realizovany všechny informační výstupy (popisované vazby), lze na něj nahlížet jako na velice důležitou veřejnou službu, která by měla být kvalitně poskytována zdarma

 • informační kanál OR - by měl nabídnout technické a organizační řešení pro realizaci zpětné vazby i aktivních námětů, upozornění nebo připomínek ze strany občanů - nejde přitom jen o získání a zaznamenání informací,
  ale i o vytvoření mechanizmu. který zajistí jejich patřičné využití v rámci řízení obce směrem k dosažení cílů

 

ČeV - březen 2015, uprav. červenec a srpen 2017


Veřejná pracovní diskuze s kolegou Branislavem Lackem - srpen 2017

(ilustruje, že každý model systému se tvoří postupně v diskuzi stran, zainteresovaných na jeho tvorbě)

Lacko - Nedostatky příkladu / ČeV - komentáře k připomínkám

 • Není uveden účel, pro který model obce, vytváříme jako systém. To je ale důležité, protože mnohé věci budou nebo nebudou proti realitě modelovány systémem při jeho návrhu.

  ano - pro lepší srozumitelnost jsem doplnil účel modelu - v odstavci "cíle" je formulace obecných věcí, které by měly v rámci obce fungovat, určitě to lze formulovat i jinak, ale ty tři body zahrnují vše podstatné - nebo něco důležitého chybí?

 • Není definováno okolí systému, přitom je jasné, že tento systém není uzavřen sám do sebe.

  ano - opomněl jsem definovat - bylo rámcově doplněno

 • Je nutno prvky: „inf-kanál RO (radnice-občané)“ a „inf-kanál RO (občané. radnice)“ opravdu chápat jako prvky a ne jako vazby: občané – radnice, radnice -občané?

  informační kanály jsou prvky, jejichž účelem je zajištění komunikace - mohou mít různou formu realizace

 • Obecně jsou problémy, když je více cílů definováno s využitím spojky A. Každý cíl má být definován samostatně. Problémy – hospodaření obce, vztahů mezi občany, problémy s hrozícími záplavami nebo povodněmi atd.

  formulace, které definují cíle byly zvoleny tak, aby srozumitelně a co nejméně slovy zahrnuly vše podstatné,
  co se může vyskytnout - povodně a jakákoliv jiná rizika jsou zahrnuty ve třetím bodě  rámcových cílů
  a v na ně navazujících prvcích (infrastruktura, problémy, rozvoj)


 • Vymezení prvků je příliš obecné: např. infrastruktura – Která?  Obchodní síť, silniční síť, rozvod vody, rozvod elektřiny, atd. 

  pro názornost jsem doplnil definice pojmů - jejich definice je záměrně co nejobecnější, ale měly by zahrnovat vše podstatné - pro účely pohledu na této nejvyšší úrovni je obecné označení "infrastruktura" dostatečné
    

  uvedu příklad:
     - radnice by měla mít a přes informační kanál RO prezentovat aktuální stav infrastruktury (viz vazba)
     - toto je rámcová povinnost, kterou lze obecně vyžadovat a kontrolovat - o jakou konkretní infrastrukturu
       v té které obci půjde už je předmětem řešení na podrobnější rozlišovací úrovni
     - konkretně se pak může jednat třeba o adresář škol, zdravotnických zařízení, služeb, volnočasových
       možností, památek, atd, atd ... - pokud jsou takové průběžně aktualizované informace o obci k dispozici,
       určitě to významně přispívá ke kvalitě života jejich obyvatel (a vede radnici k zájmu o ně !!!)
     - taky by měla být veřejně prezentována "zátěžová infrastruktura z okolí", např. že ulicemi města projíždí
       denně x-tisíc vozidel, že jsou y-dnů v roce překročeny limity emisí či hluku, atd, atd, ...
     - podstatné ale na této nejvyšší úrovni je, aby si radnice vůbec uvědomila, že nějaká taková vazba
       je pro kvalitu života v obci důležitá a věnovala jejímu vytvoření a údržbě patřičnou pozornost !!!

      
 • Radnice jedná se o prvek, obsahující volené zástupce obce a zaměstnance obce, nebo prostory Radnice jako takové, ve kterých probíhá práce lidí a občanů. atd. Do obce patří školy (v Modřicích jsou tři), místní firmy, apod. (např. farní úřad (v Modřicích naštěstí jen římskokatolický nebo městské muzeum či městská knihovna, které mají dost velkou samostatnost). Zajímavým prvkem mohou být i návštěvníci obce – turisté.

  radnice je chápána jako řídící prvek pro dění v obci, její budova patří do technické infrastruktury

  muzeum, knihovna, školy patří do informační a vzdělávací infrastruktury - církve by tam mohly patřit taky,
  ale lze je chápat i jako volnočasové, podobně jako turistiku, sport, spolky, ...


 • Chybí vstupy z okolí do systému a výstupy systému do okolí (logicky, když okolí nebylo definováno)

  ano - opomněl jsem okolí definovat - bylo rámcově doplněno

 • Je vhodné finální model systému prezentovat graficky jednoduchým schématem oválů a šipek.

  editor, který je na portále prog-story k dispozici neumožňuje vhodné grafické zobrazení,
  proto byla zvolena textová forma

 • Samostatným problémem je, že není zmínka o stavech systému, tudíž ani o stavech prvků. Takže chybí informace i chování systému.

  otázkou je, jak vlastně v tomto případě chápat stav systému - přiznám se, že nevím :o(

 
Souhrnný komentář:

 • předložený model je pokusem formulovat vše podstatné ve formě jakési osnovy, která by mohla být základem pro hodnocení té či oné obce (města, městské části, ...) - viz jednotlivé body v odstavci "vazby" - to je hlavní důvod pro celkovou stručnost a maximální zobecnění pojmů - velice přivítám každé upozornění, že v tom něco důležitého chybí - zmíněnou nedokonalost definice infrastruktury či definování okolí jsem upravil
     
 • pojem "infrastruktura" by měl být vodítkem pro popis konkretně existující (nebo neexistující) vybavenosti,
  atd, atd, ...

 • v odstavci "vazby" jde o víceméně obecné pojmenování vztahů mezi občany a radnicí a návaznosti na související prvky - tedy o abstrakci za účelem vytypování těch nejpodstatnějších věcí - prosím o sdělení,
  zda tam něco důležitého chybí
    
 • v rámci tohoto modelu jsou "občané" chápáni jako "černá skřínka" a modelují se jejich vztahy s radnicí,
  takže vztahy občanů mezi sebou jsou považovány za její vnitřní detail - pravdou ale je, že dobrá informovanost je velice důležitou podmínkou pro pěstování vzájemné komunitní sounáležitosti a spolupráce občanů s vedením města i mezi sebou ...
     
 • od počátku jsem měl problém, jak to celé pojmenovat - ono to totiž souvisí hlavně s řízením obce, ale nenašel jsem zatím nic lepšího, než co jsem uvedl - dá se diskutovat i o něčem vhodnějším ...

 

závěrečné poznámky:

 • ... velice užitečným příspěvkem do diskuze by byla případová studie ve formě modelu konkretní obce nebo městské části - určitě by to bylo výrazně poznamenáno úhlem pohledu autora, ale mohlo by to být dobrým námětem k diskuzi ...
    
 • ... zpracování modelu by v řadě případů ale také bylo velice "výbušným materiálem" - dává totiž návod k systematickému zpracování neřešných problémů v obci ...

související odkazy: