redakce časopisu,

32, xb (foto 9121 vpravo), xc (foto 9122 vlevo), xd (foto 9122 vpravo)

32

xb

xc

xd