Gustav Tomek - VŠE Praha, 4 s.

21, 22, 23, 24b

21

22

23

24b