redakce, 5 s.

23b, 24, xb (foto 9246 nebo 7 vpravo), xc (foto 9248 vlevo), xd (foto 9248 vpravo)

23b

24

xb

xc

xd