Alexander Haas - katedra matematických strojov - SF SVŠT, 2 s.

35b, 36a

35b

36a