@@@  |  ABC  lexikon ^^^ menu  

PRŮVODCE  | 

obsah - angažovanost v souladu s cíli expozice

   - cílem okruhu D je připomenout jména těch, kdo přispěli k rozvoji programování a nasazení VT u nás:
         1) autoři on-line dostupných příspěvků a organizátoři akcí, postupně mapovaných v expozici prog-story
         2) aktivní spolupracovníci na vývoji expozice prog-story
         3) lidé, jejichž aktivity (autorství, organizátorství, vzdělávání, ...) jsou ve virtuálních exponátech prog-story

    zdůvodnění výše uvedených kriterií:
         zvolený způsob by měl umožnit, aby u každého jména byl důvod zařazení doložen konkretním výsledkem,
         se kterým se čtenář může on-line seznámit  

poznámky:
   - obsah je postupně upřesňován s doplňováním témat a exponátů do virtuální expozice
   - rejstřík je zaměřený na lidi v Československu a nástupnických státech ČR a SR
   - zahraničními osobnostmi se zabývá jen výjimečně - ty lze vyhledávat např. na  >>> Wiki 

ČeV - duben 2017

@@@  |  PRŮVODCE  |

   Muzejní virtuální sbírky, volně přístupné on-line,  popisují určitou ucelenou tematickou oblast, akci a pod., která je současně doložena též fyzickými předměty či dobovými dokumenty ve sbírkovém fondu muzea (v expozici VT, v depozitáři, v muzejní odborné knihovně) nebo v jiné veřejně přístupné instituci.

ČeV - únor 2017

info minsk  
... doplnění k fyzické expozici Technického muzea v Brně, tj. souhrnný pohled na vývoj a výrobu počítačů Minsk v tehdejším Sovětském Svazu, fotogalerie s detailními snímky exponátů, původní texty z celostátního sympózia "Minsk 2/22" v roce 1966, dokumentující celkový stav i výhled nasazení počítačů u nás a především řada originálních pamětnických vypravění ... (30 + s 60)

<<< prospekt info-minsk 1906-26, ČeV, červen 2019

. Souhrnné historické pohledy

souhrnne historicke pohledy   ... interní a externí autorské články, které nabízejí souhrnný pohled na delší časové období - - -
autoři pocházejí z různých prostředí a proto se jejich pohledy mohou i dost zásadně lišit - - -
v rubrice je aktuálně připraven seznam záznamů od jednoduchých článků až po odkazy na rozsáhlé externí portály se stovkami textů a fotografiemi ...
(30)

ČeV, 1. května 2019

info tesla   ... rozšíření fyzické expozice Technického muzea v Brně o souhrnný pohled na vznik projektu a realizaci výroby i služeb, spojených s dodávkami počítačů Tesla 200/300, doplněný dobovými texty, které kromě množství technických podrobností dokumentují též jejich praktické využívání v národním hospodářství tehdejšího Československa ...
   ... prezentováno v rámci konference "50 let od zahájení sériové výroby Tesla 200" ...
(s 130 + s 280)

<<< prospekt info-tesla 1909-10, ČeV, září 2019

. Vývojové etapy

    ... systematické rozdělení postupného vývoje programování a nasazení počítačů podél časové osy ve specifických podmínkách bývalého Československa a nástupnických států s vyznačením témat, která jsou hlavním předmětem zájmu v rámci portálu prog-story ... (7)

ČeV, květen 2019

~ TOS Kuřim: z historie nasazení IT

tos kurim 2013     

... velký strojírenský podnik nedaleko Brna, uchované dokumenty a jejich autoři ... (s 30)

ČeV, květen 2019

~ ŽĎAS Žďár nad Sázavou: z historie nasazení IT

lps077x     

... velký strojírenský podnik na Vysočině, uchované dokumenty a jejich autoři ... (s 10)

ČeV, květen 2019

@@@  |  ABC lexikon ^^^ menu  

PRŮVODCE EXPOZICÍ

   VÍTEJTE ve virtuální expozici na portálu prog-story  Technického muzea v Brně ^. Podobně, jako tradiční fyzické expozice, tak i my nabízíme návštěvníkům Prohlídkové okruhy (sekce) >>> menu s úvodní Mapou stránek >>> menu. Musíme ale respektovat výchozí podmínky, tj. nutnost průběžného vývoje, a nízkonákladovou formu realizace, která přináší některá omezení a nutnost publikovat i pracovní verze stránek. Proto je v Mapě stránek uváděn též aktuální stav rozpracovanosti a dole za tímto textem jsou postupně doplňovány vizitky s odkazy na stránky, které již nabízejí přiměřeně uspořádané informace.

   Zcela zásadní je, že portál funguje jako "tematický rozcestník v celosvětovém virtuálním prostoru" - z hlediska přístupu ke konkretním on-line zdrojům informací není totiž rozlišováno, zda se jedná o vlastní interní soubory, uložené na serveru prog-story anebo o externí stránky někde na druhém konci světa. Odkazovací vizitky externích stránek jsou pouze označeny kódem .e., aby je bylo možno spočítat.  

   Cíle expozice ^^^ hlavní menu rámcově definují celkový záměr a hlavní zájmovou oblast, kterou je rozvoj programování a nasazení výpočetní techniky v Československu přibližně mezi lety 1950 až 1990. Až na krátké období kolem r. 1968 byl v té době politicky blokován mezinárodní styk i výměna zkušeností z jedné strany a z druhé platilo embargo na strategicky důležité výrobky vč. výkonné VT. Centralizované socialistické hospodářství ČSSR, ani totalitní blok vedený Sovětským svazem jako celek, ale nedokázaly produkovat potřebné množství komponent a počítačů v kvalitě, výkonu a spolehlivosti, běžně dosahované ve vyspělých zemích.

   Přes tyto nepříznivé podmínky, se však i u nás už v té době firemní sálové počítače a minipočítače v širokém měřítku v národním hospodářství prakticky uplatňovaly. V oblasti programování, kde nad zaostávající technikou převažují myšlenkové algoritmy, pak byly využívány postupy se světem srovnatelné a vzhledem k nutnosti často řešit nestandardní situace někdy i výjimečné. Úkolem redaktora portálu je proto postupně objevovat, uchovávat a zpřístupňovat doklady především o této etapě naší technické historie. Obsahově jsou to dobové texty, fotografie nebo referáty z různých akcí a následně sepsané příspěvky či pamětnické vzpomínky.

Pro návštěvníky, kteří jsou zde poprvé jsme vybrali ukázky, co se lze na našem portálu dozvědět:

Vlastimil Čevela, Modřice - poslední aktualizace 1. května 2019