redakční popis rubriky s vizitkami institucí - příklad "~ OKD Ostrava"

 • * E, instituce, oblast nár. hospodářství
 • instalovaný počítač, ...

pořadí odkazů v rubrice "instituce (s)"

 • ~ instituce, příp. její detailní rubrika
 • exponáty, ...
 • lidé, ... a další

redakční popis rubriky "jazyky programování"

 • zobrazení vizitek (úplné, číst dále, jak odkazy, ...)
 • štítky na vizitce
  • * A, * jazyk *
  • počítač, ..., resp. skupina počítačů (sálové, mini, 8-bit a pod.)
  • oblasti hlavního využívání (VTV, HD, řízení technol. procesů, ...)
   

pořadí odkazů v rubrice "jazyk (s)" - příklad: *Algol*

 • * jazyk *
 • exponáty, ...
 • osobnosti, instituce a další zdroje (příklady), s jazykem významně spojené

redakční popis rubriky s vizitkami počítačů - příklad "menší individuální dovozy"

 • způsob zobrazení vizitek ...
 • * B, typ počítače
 • souvislosti, týkající se počítače (výrobce, distributor, výstava, kde se koupil a pod)

pořadí odkazů v rubrice "počítač (s)" - příklad "GIER"

 • typ počítače
 • * jazyky *, ...
 • ~ instituce, kde je instalován (? které s ním pracují ???), ...
 • exponáty, ...
 • další souvislosti - jména, stránky a pod.

účel

 • virtuální expozice vznikla jako individuální námět redaktora s tím, že se kromě počátečního projektového záměru nepočítá s žádnou další projektovou dokumentací, ale podobně jako "dobře napsaný program" by také "dobře navržená expozice" měla být dostatečně srozumitelně samodokumentující

 • v duchu této zásady tedy příručka popisuje postupně upřesňovanou koncepci realizace expozice s vysvětlením, proč byl zvolen ten či onen postup redakční práce a současně shrnuje činnosti, které spadají do kompetence redaktora tak, aby mohla být vodítkem i v případě personální změny na této pozici

 • spolu se spíše neformálním povídáním v ráci redaktorského "Blog-ČeV" pak příručka poskytuje řadu užitečných informací nejen pro spolupracující autory, ale i pro návštěvníky expozice, které zajímá, "jak je to celé míněno" ...

 

Doplňující souvislosti

 • základní dokument - Projektový záměr 1409-24
 • archiv - Postup výstavby virtuální expozice - představa 1411-02
 • archiv - Autorské a redakční texty, neformální podklady - představa 1410-30

účel

 • upozornit návštěvníky na nově vytvořené nebo významně aktualizované prvky PROG-STORY
 • dokumentovat časovou posloupnost dokončování prvků expozice a jejich významných změn
 • zpřístupnit aktuální novinky na významných českých profesních portálech a světovou statistiku

prvky a vazby

 • kategorie článků jako odkazovacích vizitek, stručně popisujících novinku
 • titulek článku není zobrazován a nadpis na 2. řádku textu je odkazem na novinku
 • pod nadpisem je jeden nebo několik informačních bloků
  • záhlaví bloku (malým písmem 8pt):
      vlevo text "obsah", vpravo jméno autora a "měsíc rok" poslední aktualizace článku,
      jméno = jméno a příjmení u autorských článků, jinak "ČeV" nebo "redakce"
  • jeden nebo několik řádků stručné informace

poznámky

 • články jsou na stránce řazeny sestupně dle data "rrmm-dd" v úvodu skrytého nadpisu

ČeV - říjen 2015, listopad 2016

   Autorské texty by měly bez redakční úpravy prezentovat témata, která jejich tvůrce vnímá jako významná, anebo přímá, či zprostředkovaná svědectví o čemkoliv, co autor považuje za vhodné veřejně sdělit. Obecně se vychází z úvahy, že užitečnost a kvalitu autorských textů zhodnotí jejich čtenáři. Redaktor si však současně vyhrazuje možnost, některé texty odmítnout, vyžádat si jejich úpravy a doplnit k nim komentář nebo odkaz na další souvislosti.

   Forma autorských i redakčních textů bude stanovena po získání dostatečných praktických zkušeností z ověřovacího provozu této virtuální expozice. Obsahově by ale v každém případě bylo užitečné, aby byly (pokud je to možné) v rámci příspěvku nebo v doprovodném sdělení pro redaktora uvedeny odkazy na zdroje, které mohou prezentované informace doložit. Samozřejmostí by pak mělo být datum napsání textu a jméno autora - s anonymními příspěvky se nepočítá.

   Autorské texty mají v rámci virtuální expozice dvojí účel. Především by měly nabídnout  různé úhly autentického pamětnického pohledu i míry podrobnosti k probíraným tématům, ale také popisy individuálních osobních zážitků, zajímavostí a zkušeností. V tomto směru by tak měly oživovat a v detailu doplňovat redakční texty, které budou spíše věcné.

   Kromě toho pak by měly sloužit, jako jeden z důležitých podkladů pro souhrnné redakční texty, ve kterých budou též příslušně citovány. Z výše uvedených důvodů by se autoři měli přednostně zaměřit na méně rozsáhlá témata a dílčí svědectví. Takový přístup umožní přesnější začlenění do odpovídajících částí virtuální expozice. Souhrnné příspěvky sice mohou přinést nový celkový pohled, ale v příslušné tématické oblasti budou soutěžit o zájem čtenářů s případnými dalšími autory a s redakčním přehledem.

 

dle způsobu pořízení

 • struktura stránek a redakční texty 
  datový obsah vytváří redaktor - vývojové etapy, tématické prohlídkové okruhy, panely, propojení
 • autorské texty 
  redaktor vytvoří článek dle názvu navrženého autorem, datový obsah vkládá autor bez redakčních úprav,
  autor navrhne a redaktor schválí přiřazení článku k obsahově souvisejícím panelům prohlídkových okruhů
 • původní historické dokumenty v datovém fondu expozice
  původní texty, obrázky, databáze (sborníky TSW a Programování Ostrava)
 • nově vytvořené odvozené dokumenty v datovém fondu expozice
  rešerše, citace, souhrny atd, ...
 • odkazy na on-line a ostatní externí zdroje informací
  odkazy na webové stránky, knihy v knihovnách, on-line i fyzické expozice, ...
 • náměty a příklady k praktickému programování 
  zatím jako postupně tvořený pilotní projekt
 • doplňující komentáře k výše uvedenému
  zatím se ověřují vhodné možnosti

 

účel rubriky     >>>

 • poskytnout základní informace o tištěných publikacích s tématikou "prog-story" a o jejich uložení tak, aby je bylo možno fyzicky vyhledat - (periodika jsou v rubrice E / (s) historické akce a časopisy)
 • do rubriky jsou postupně s budováním expozice zařazovány především historické publikace ze 20-tého století,
  z následných let pak spíše výběrově ...
 • současně rubrika slouží též jako rozcestník pro on-line přístup k publikacím, které byly digitalizovány (sborníky, příručky, ...) - podrobnosti >> popis formátu řádku dále

formát rubriky

 • stránkovaný seznam s volitelným počtem odkazovacích řádků a číslováním stránek na dolní liště
 • celkový počet řádků není omezen, tj. rubrika je trvalá, bez následné archivace
 • řádky jsou řazeny vzestupně dle data vydání (, druhu a názvu) publikace, na kterou odkazují

formát odkazovacího řádku v seznamu

 • datum vydání publikace ve formátu RRRR s označením druhu (kniha, příručka, sborník, ...)
 • název, shodný s názvem prvku, na který odkazuje  
 • / pokud na konci řádku není poznámka *f.., odkaz směřuje k on-line prohlížení
 • / když je na konci řádku poznámka *f1, *f2, ... prvek je dostupný pouze fyzicky,
    odkaz pak směřuje na vizitku s charakteristikou prvku a informacemi o jeho fyzickém uložení 

obsah vizitek - katalogových lístků publikací

 • xxx

ČeV - říjen 2015
ATUÁLNÍ NOVINKY - komentáře

trvale přítomná navigace

 • statická hlavní nabídka - vodorovná nahoře - 1. řádek
 • rozbalovací podrobná nabídka - svislá vpravo - rozbalovaná automaticky nebo na kliknutí
 • cesta k aktuálně zobrazované stránce - vodorovná nahoře - 2. řádek

stránky ve formátu seznamů

 • (a) seznam kategorií (all)
 • (k) seznam článků v kategorii
 • (s) seznam článků s určitým štítkem

stránky ve formátu článků

 • běžný textový článek
  • vždy patří do pouze jedné kategorie
  • může být označen různými štítky 
   a tedy být odkazován v různých seznamech (s)
 • skupina článků určité kategorie ve formátu "blog",
  každý z nich je současně "běžným článkem",
  přechod z článku do "blogu" = zpět po "cestě" ve 2. řádku nahoře 
 • ve kterémkoliv článku může být odkaz na dokumenty
  nebo v něm být zařazen obrázek

stránky ve formátu dokumentů

 • dokumenty (zpravidla FTP či TXT) nebo obrázky
 • odkazované vždy z některého článku
 • standardně otevírané v novém okně/panelu

stránky ve formátu fotogalerií

 • sady obrázků - jednotná forma zatím v ověřování

externí informační zdroje

 • odkazy na cizí stránky
 • odkazované vždy z některého článku
 • standardně otevírané v novém okně/panelu

 

ČeV - leden 2016 

přehled

 • AKTUÁLNÍ NOVINKY 
     - možnost ukázat na cokoliv a dát možnost to komentovat - změnit zpětné odkazy "- - - Komentáře - - -"
     - na jedenom místě informace od redaktora o novince i příp. reakce publika
     - možnost upozornit na novou aktualizaci staršího článku, při zachování historie
 • Blog-ČeV
 • Případ Raspberry - Malina
 • Prog. praxe - i/o komunikace ...

ČeV - 6. srpna 2016 (posl. změna)

pokus o modelování jednotlivých prvků prog-story
účel:
   definovat potřebné náležitosti prvků a vazeb

formáty stránek

 • ČLÁNEK - BLOG - SEZNAM (s)

obsahové prvky

použité symboly

 • k = kategorie (cesta), o = odkaz, s = štítek, (...) = opakování

souvislosti

ABC lexikon

model prvku prog-story ...

hradil-josef ^ - příklad
peska-jiri ^ - příklad
verosta-vladimir ^ - příklad
sokol-jan ^ - příklad

formát ČLÁNEK

 • název = "příjmení jméno"
 • k - D - lidé / všichni lidé
 • s - abc-lidé, . skupina lidí (...), instituce (...)
  **) dosavadní štítky se jmény budou postupně zrušeny - - - (!)

autorství exponátů prog-story

 • o - exponát (příspěvek) *)
 • . . .

charakteristika daších aktivit
   dle potřeby, vč. odkazů na externí zdroje

- - - - -

k = kategorie (cesta), o = odkaz, s = štítek, (...) = opakování

ABC lexikon

*) původně byly v článcích uvedeny odkazy na obsahy jednotlivých ročníků sborníků, kde měl autor příspěvek,
   při napadení hackery v 1. pololetí roku 2016 byly ale nesmyslně přesměrovány, takže se musely zrušit,

   v rámci probíhající revize jsou postupně nahrazovány odkazy (o) dle tohoto modelu,
   děkuji za trpělivost, říjen 2016, ČeV

 

model prvku prog-story ...

okd-ostrava ^ - příklad

formát ČLÁNEK

 • název = * instituce *
 • k - různé kategorie jako .skupiny institucí
  • C ... > historické podniky ... > odvětví
  • E ... > vybrané školy ...
 • s - abc-instituce, instituce, .skupina xxx (...)

souvislosti v rámci prog-story (exponáty, jména lidí)
   dále viz tlačítko "příslušné instituce"

charakteristika instituce
   dle potřeby, vč. odkazů na externí zdroje

- - - - -

k = kategorie (cesta), o = odkaz, s = štítek, (...) = opakování

ABC lexikon

model prvku prog-story ...

1976-programovani-havirov ^ - příklad
1976-vyber-a-vyuka-novych-programatoru-v-zvt-okr ^ - příklad

formát BLOG

 • k - M - muzejní sbírky TMB > sbírka > prvek
 • s - abc-exponát, skupina-? (...)

obsah

 • o - příspěvek
 • . . .

příspěvky

 • článek
  • s - abc-exponát, instituce (...), téma (...)
  • o - text příspěvku (samostatný / detail)
  • o - autor (...)

- - - - -

k = kategorie (cesta), o = odkaz, s = štítek, (...) = opakování

ABC lexikon

model prvku prog-story ...

Assembler ^ - příklad
programovaci-jazyky-minsk-22-a-32 ^ - příklad

formát ČLÁNEK

 • název = * téma *
 • k - různé kategorie jako .tematické skupiny
  • A ... >
  • B ... >
  • C ... >
 • s - abc-téma, téma, .tematická skupina (...)

souvislosti v rámci prog-story (- - -)
   dále viz tlačítko "příslušné téma"

charakteristika tématu
   dle potřeby, vč. odkazů na externí zdroje

- - - - -

k = kategorie (cesta), o = odkaz, s = štítek, (...) = opakování

ABC lexikon

 • zadáním jsou obsahově rozsáhlé rámcové cíle popsané na stránce Úvod, které nelze realizovat jednorázově, ale prakticky představují průběžnou komunikaci mezi tvůrci expozice a jejími návštěvníky

 • pro formu virtuální expozice podobného charakteru nejsou k dispozici žádné vzory
    
 • datovým základem expozice je sada 40 sborníků příspěvků ze seminářů Programování a Tvorba softwaru z let 1975 až 2014 v rozsahu asi 9500 stran, které budou v nejbližší době předány do sbírkoho fondu Technického muzea v Brně
    
 • postupná realizace stanovených cílů vyžaduje kromě zmíněného základu vyhledávání a odborné zpracovávání informačních zdrojů předem neznámého počtu a rozsahu, což v každém případě představuje časově náročný dlouhodobý proces
    
 • z uvedených důvodů byl jako prostředí pro budování expozice zvolen standardní redakční systém Joomla, který umožňuje nejen širší spolupráci s různými autory, ale především velice užitečné nástroje k vytvoření a operativním úpravám obsahové struktury

 • přímým důsledkém volby redakčního systému jsou jistá omezení, co se týče grafického řešení stránek, protože od počátku je využíváno pouze to, co systém "umí v základní výbavě a nastavení" a případné odborně i časově náročné grafické řešení šité na míru může přijít na řadu až po vytvoření přiměřeně zajímavého obsahu
    
 • obdobná omezení jsou v možnostech tvorby celé struktury expozice, protože základní podmínkou je postupné budování věcného obsahu, takže se redakční práce neobejde bez automaticky tvořených seznamů (s)

 

symboly v názvu článku (nebo v odkazu či v textu)

 • ***    - - - v daném kontextu zvláště významný článek - vždy na konci názvu, štítek TOP ***
 • : .     - - - tématická skupina, která je dále členěná
 • :       - - - tématická skupina (kategorie)
 • .       - - - téma
 • ~      - - - instituce a informační zdroje
 • rok   - - - exponát
 • příjmení - - - lidé, osobnosti
 • (s)    - - - seznam (u spojovacích článků předřazená mezera)
 • '       - - - fyzický exponát, který nemá virtuální obdobu - na konci názvu, uložení udává kategorie nebo štítek
 • ^       - - - odkaz na interní stránku expozice, otevíraný v novém okně (externí odkazy jsou v novém okně vždy)
 • -/-     - - - rozpracovaný článek - (starší pracovní poznámka redaktora, nově už nepoužívaná)
 • .#.    - - -  publikace ???
 • (a)    - - - autorský text
 • .abc. - - - ABC rejstřík - rozpracované články
 • .e.    - - - externí virtuální exponát - (nepoužívá se pro institiuce !!!)
 • - k    - - - název je názvem kategorie - (stránka = blog kategorie) 
 • . er   - - - rozcestník na externí informační zdroje (v názvu bez mezery, v citacích s mezerou ". er")
 • .x.y. - - - aktuálně rozpracované články - (pracovní poznámka redaktora)
 • .z.    - - - rozpracované základní pojmy prog-story - (pracovní poznámka redaktora)
 • ------------
 • ns   - - - programování neuronových sítí
 • pr    - - - programování robotů 
 • ok  - - - revidované kategorie a seznamy
 • t     - - - revidovaná témata

ČeV - květen 2016

 

Redakční systém Joomla má k dispozici několik editorů (přepínání je vpravo dole) - Jce je z nich nejvýkonnější,
účelem tohoto článku je nabídnout postup k seznámení se s nástroji editoru se současným nácvikem angličtiny,
metodou článku není popis k memorování, ale námět k postupnému samostatnému poznávání funkcí - - -

vybrané základní ovládací prvky

 • tlačítka Upravit, Vytisknout, příp. E-mail - "nabídka u ozubeného kolečka" při prohlížení
 • tlačítka Uložit, Zrušit - při práci s editorem

psaní a zalamování textu

 • průběžné psaní odstavce jako delšího textu bez manuálního zalamování řádků, tj. bez využívání tlačítka Enter
 • ruční zalomení, tj. přechod na nový řádek bez odsazení kombinací tlačítek Shift+Enter
 • nový odstavec, tj. pokračování po odsazení řádku tlačítkem Enter

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

funkce nejčastěji užívaných tlačítek k doplnění českého významu a k vyzkoušení ve cvičném článku,
anglická nápověda se zobrazí, když se na tlačítko dá kurzor, překladač je zde - https://translate.google.cz/#en/cs/,
další anglicky psaný popis je pod tlačítkem Help? - Editor Buttons

 • Help, Button, Enter, Shift -
 • Justify, Align -
 • Open in a new window -
 • Content -
 • Target -
  - - -
 • Bold
 • Italic -
 • Align full -
 • Align center, left, right -
 • Select text color -
 • Select background color -
 • Paste -
 • Indent, Outdent -
 • Ordered list, unordered list -
 • Default -
 • Lower, upper -
 • Circle, Disc, Square -
 • Insert horizontal ruler -
 • Unlink, Insert/edit link -

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

vkládání interního odkazu (otevírání ve stejném okně)

 • kliknout na tlačítko Insert/Edit link
 • vyhledat článek v nabídce datového obsahu expozice - Content, kliknutím se z něj dosadí URL
 • do okénka Text doplnit zobrazovaný text pro odkaz

vkládání externího odkazu (otevírání v novém okně)

 • pravým tlačítkem myši zkopírovat adresu odkazované stránky do schránky
 • kurzor na místo odkazu a klik na tlačítko Paste (nebo přes pravé tlačítko myši)
 • do pracovního okna Paste vložit adresu ze schránky a klik na tlačítko Insert
 • kurzor na odkaz, tlačítko Insert/Edit link a v nabídce Target vybrat Open in new window

-------------------------------------------------------------- prostor pro cvičné příklady:

--------------------------------------------------------------

zde budou postupně doplněny další pokyny - - - ČeV

 

ROZPRACOVÁNO - 1601-26

Články > Blog kategorie

Základní údaje

 • Titulek nabídky - xxxxx
 • Alias - "Backspace" dosadí dle titulku - !!!
 • Umítění položky - automaticky = Uživatel / Main Menu
 • Nadřazená položka - xxxxx
 • Typ ... / Blog ... / Zvolit kategorii - xxxxx

Možnosti kategorie

 • Titulek kategorie - [Zobrazit]

Možnosti vzhledu blogu

 • Počet hlavních článků - 0
 • Počet úvodních článků - 10 / 50
 • Počet sloupců - 1
 • Počet odkazů - 0
 • Řazení článků - [Řazení ve správci článků] / [Titulek Z-A (AKTUÁLNÍ NOVINKY)]

Možnosti

 • Zobrazit titulek - [Skrýt (AKTUÁLNÍ NOVINKY)]
 • Titulky článků jako odkazy - [Ne]

 

Články > Seznam všech kategorií

Základní údaje

 • Vybrat kategorii nejvyšší úrovně - xxxxx

 

Články > Jeden článek

Články > Seznam kategorie (okruh P u jazyků)

Články > Vytvoření článku (Nový článek)

User Article Manager (Moje články)

Štítky > Označené položky

Štítky > tags (všechny)

Oddělovač

Obálka ??? (xxx)

Phoca Gallery > Seznam obrázků (zobrazení podle kategorií)

 

 

účel stránky    

 • popsat jeden sborník nebo vydání časopisu, obsahující tématicky různé příspěvky 
 • návštěvníkům nabídnout celkový přehled a k němu vizitky příspěvků s jejich podrobnější charakteristikou
 • vizitky současně slouží ke katalogizaci příspěvků (exponátů) z různých pohledů pomocí štítků

formát stránky

 • každá stránka představuje samostatnou kategorii (nabídku ve formátu "blog")
 • v úvodu je článek s přehledem příspěvků a následují články všech vizitek
 • vizitky jsou řazeny shodně s přehledem příspěvků (pořadí nových článků, jinak upraví redaktor)

formát úvodního přehledu

 • informace v záhlaví a pravidla pro štítky budou formalizovány dodatečně
 • požadově číslovaný seznam příspěvků
  • odkazovací název na příslušnou vizitku
  • jméno autora
  • název organizace, kterou autor reprezentuje
  • rozsah příspěvku (str)
 • odkaz na celou stránku, tj. příslušnou nabídku . . . < dále >

fomát vizitky 

 • název s předřazením roku vydání "RRRR - "
 • štítek "virtuální exponáty" (příp. "fyzické exponáty") - další štítky definuje redaktor
 • odkaz na virtuální exponát . . . "p/c - text příspěvku" - (p = poř. číslo dle přehledu, c = celkem)
 • jméno autora, název organizace a rozsah dle přehledu
 • odkaz na celou stránku, tj. příslušnou nabídku . . . < sborník >

pokyny pro úpravu stránky - (přihlášení: redakce)

 • název lze tvořit kopírováním z úvodního přehledu
 • řádek s odkazem rovněž kopírováním z přehledu s následnou úpravou odkazovacího textu
 • odkazy na exponáty z vizitky musí mít nastavení "Open in new window"
 • po vytvoření všech vizitek s odkazy je nutno upravit odkazy v přehledu
 • nadále nepovedou na exponáty, ale na články vizitek a po úpravě musí mít nastavení "Not set"

účel

 • možnost standardně komentovat nabídky prog-story na nejvyšší úrovni
 • v návaznosti pak byla zřízena i kategorie "Individuální komentáře"

prvky a vazby

 • kategorie článků
 • nadpis článku je odkazem na prvek nabídky

poznámky

poznámky
   - indiv. komentáře - názvy tematických skupin začínají ".. X - název", X = sekce

 


ČeV - listopad 2016

dále je popsán stručný systémový model:

redakční systém  - >>> 

 

skupiny uživatelů

 • správce systému
 • redaktor expozice
 • autor článků
 • aktivní návštěvník - komentář, mail, registrace se zatím nepředpokládá
 • běžný návštěvník

 

činnost správce systému

 • instalace a správa redakčního systému v operačním systému na serveru poskytovatele
 • vytvoření a správa administračního prostředí
 • vytvoření a správa návštěvnického prostředí

 

režim zobrazování a způsob práce se stránkami webu

 • administrační prostředí  (back-end)
 • návštěvnické prostředí  (front-end)

 

činnosti v adiministračním prostředí  

 • datový obsah - redaktor expozice
  • správa článků
  • správa kategorií
  • správa médií
  • správa uživatelů (nastavení oprávnění)
 • struktura zobrazení - redaktor expozice
  • správa nabídek
  • úpravy v nastavení modulů
  • úpravy v nastavení komponent
 • konfigurace - správce systému
  • správa šablon
  • instalace a konfigurace komponent, modulů, jazyků, ...

    

činnosti v návštěvnickém prostředí  

 • prohlížení stránek
  • procházení dle zobrazených nabídek
  • využití možnosti full-textového vyhledávání
  • čtení článků
 • další možnosti autora článků
  • aktualizuje svoje zveřejněné autorské texty
 • další možnosti redaktora expozice
  • vytváří a zveřejňuje autorské texty
  • schvaluje a upřesňuje přiřazení autorských textů
  • vytváří redakční texty a s nimi postupně naplňuje obsahovou strukturu expozice

 

Uživatelé a tvůrci virtuální expozice

 1. běžný návštěvník - pouze prohlíží stránky
 2. aktivní návštěník - využívá komentář / diskuzní fórum / formuláře
 3. registrovaný autor - píše a upravuje vlastní články (vkládá obrázky a soubory)
 4. redaktor expozice - spravuje strukturu a věcný obsah webu, registruje a metodicky vede autory
 5. administrátor webu - spravuje programové vybavení a šablonu webu

Režim práce se stránkami 

 1. prohlížení - návštěvník, autor, redaktor - možnosti komentářů jsou ověřovány, fórum zatím není realizováno
 2. prohlížení s možnou aktualizací v rámci "front-end" obrazovky - autor, redaktor
 3. správa struktury, registrace autorů a věcného obsahu v rámci "back-end" obrazovky - redaktor

Obsahové prvky webu

 1. hlavní nabídka (Main Menu) - zobrazovaná vždy
 2. uživatelská nabídka (User Menu) - zobrazovaná ve front-end
 3. blok Přihlášení - zobrazovaný vždy
 4. blok Nejnovější články - zobrazovaný vždy
 5. blok Upravované - zobrazovaný vždy - 10 naposledy upravovaných článků (zveřejněných)

 

struktura expozice

 • úvod, plánek expozice, ABC lexikon
 • prohlídkové okruhy - 1 základní (časový vývoj), 7 tematických, 3 doplňující
 • skupiny témat v rámci prohlídkových okruhů
 • témata v rámci skupin, mohou být přiřazována k různým etapám vývoje
 • "exponáty" - články, které mohou být přiřazovány k různým tématům

lidé

 • běžní návštěvníci
 • aktivní návštěvníci - ozvou se
 • autoři
 • redaktor (administrátor)
 • správce systému

 forma zobrazovaných informací

 • jednotlivé články, stránka jako blog s více články
 • seznam článků k určitému tématu nebo skupině témat
 • celkový abc rejtřík témat (seznam všech štítků)
 • seznamy autorských textů v kategoriích podle jmen
 • seznamy redakčních textů v kategoriích podle prohlídkových okruhů


Struktura ukládání dat

 • sytémová databáze (php)
  • články *)
   • nekategorizované
   • zařazené do kategorie
    • autorské texty
    • redakční texty
  • média a dokumenty
   • zatím jsou využívány pouze redakčně
  • *) nezveřejněné články jsou přístupné pouze redaktorovi expozice a správci systému
 • souborová databáze (FTP)
  • soubory v kořenovém adresáři, nezařazené do složek
  • redakční složky souborů

Poznámka
   - pokud je článek nezveřejněný, nevyskytuje se ani v soupisech štítků, ani v nabídce pro odkazy

 

 1. správce médií - vytvořit složku v rámci images/phoca-gallery
    
 2. komponenty - phoca gallery - vytvořit novou kategoii