@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela  |  

výuka a vývoj na VŠ
   - FE VUT Brno, FS VUT Brno - LPS, VAAZ Brno, MU(UJEP) Brno

vývoj a výroba HW a SW
   - Zbrojovka Brno, VHJ ZJŠ Brno, FE VUT Brno, VÚMS Brno, PVT Brno, Dataservis Tesla Brno

podnikové aplikace VTV a HZD
   - MEZ/VÚES Brno, IBZKG Brno, FS VUT Brno - LPS, TOS Kuřim, PVT Brno, ČKD Blansko, PORS Brno,
     SDL Brno, Ingstav Brno, ZJŠ Brno, Geofyzika Brno

 

datum popis historických událostí ^ *)
pozn. **)
úvod První počítače v Brně a okolí do roku 1970  
1946 ... Zbrojovka Brno - Aritma Praha - přednášky A. Svobody  HW, SW
1951 ... Analogové počítače - VAAZ Brno 
1956 ... 1959
Obnovení VUT Brno - vznik FE a FS
1956 ... Spolupráce FE VUT Brno s VÚMS a se ZJŠ Brno HW, SW
1958 ... VHJ Závody Jana Švermy Brno HW, SW
1959 ... Laboratoř počítacích strojů (LPS) - FS VUT Brno
1961 ... FE VUT Brno, VAAZ a výzkum Řízení leteckého provozu HW, SW
1961 ...  LGP 30 - FS VUT Brno
1962 ... 1968 Funkční vzorek E1b - Zbrojovka a FE VUT Brno HW,
1962 ... Minsk 1 - MEZ / VÚES Brno VTV
1962 ... Technické výpočty v Projektovém odboru IBZKG VTV
1964 ... MInsk 22 - VAAZ Brno
1964 ... Oddělení matematických strojů - MU (UJEP) Brno
1965 ... Minsk 22 - VÚ IBZKG - Brno Slatina VTV, HZD
1965 ... Oddělení "Systémová projekce" - TOS Kuřim HZD, VTV
1966 ... 1967 SEA 3900 - PVT Brno HZD
1966 ... Datasaab D21 - FS VUT Brno - LPS VŠ, VTV
1966 ... Minsk 22 - FS VUT Brno - LPS
1966 ... Minsk 22 - Ústav užité geofyziky Brno VTV
1966 ... Minsk 22 - ZJŠ Brno HZD
1967 ... AP 4 - MU (UJEP) Brno
1967 ... Minsk 22 - PVT Brno HZD
1967 Tesla 200 na veletrhu v Brně HW, SW
1968 ... 1980 Analogové počítače - FE VUT Brno VŠ, HW, SW
1968 ... MSP 2A - FE VUT Brno
1968 ... MSP 2A - MU (UJEP) Brno
1969 ... IBM 360/20 - ČKD Blansko HZD
1969 ... Tesla 200 - Dataservis Tesla Brno HW, SW, HZD
1969 ... Tesla 200 - PORS Brno HZD
1969 ... Tesla 200 - Správa dopravních letišť Brno HW, SW, VTV
1969 ... VS Ingstav Brno HZD
1970 ... Datasaab D21 - TOS Kuřim HZD, VTV
1970 ... ZPA 600 - PVT Brno a spolupráce s VÚMS Praha HZD, SW


*)
tabulka obsahuje informace, které jsou doložené v rámci portálu prog-story - vzhledem k omezené dostupnosti historických zdrojů, nemusí být kompletní, doplňující informace jsou proto velice vítány - ČeV.

**) HW = vývoj a výroba, SW = vývoj a výroba, VŠ = výuka a vývoj, HZD = hromadné zpracování dat, VTV = vědecko-technické výpočty,

Vlastimil Čevela - září 2017

   

vývoj a výroba HW a SW

"... V roce 1946 se malá skupina osobností, které se zajímaly o stroje na zpracování informací, scházela na přednáškách Antonína Svobody na Českém vysokém učení technickém v Praze. Tato skupina se skládala ze studentů a z některých pracovníků vývojového oddělení podniku Zbrojovka v Praze. Tato továrna, vyrábějící mechanické děrnoštítkové stroje, byla později transformována na podnik s názvem Aritma Vokovice. Výsledkem prvního výzkumu, prováděného v tomto oddělení pod vedením Antonína Svobody, byl kalkulační děrovač T50, vytvořený na reléovém principu. ..."

[ Klapka > 1946 ... / ]
ČeV, září 2017

   

výuka a vývoj na VŠ

   ... od jednoúčelových mechanických analogových počítačů PUAZO pro řízení protiletadlové střelby přes velký počítač v expozici VT v TMB a další vývoj ...

[ Serba > 1951 ... 1989 / ]
ČeV, září 2017

   

výuka na VŠ 

I. - česká Vysoká škola technická (VŠT) byla v Brně zřízena roku 1899 a s válečnou přestávkou, kdy byla od 17. listopadu 1935 do r. 1945 uzavřena Německou okupační správou, fungovala do roku 1951

II. - v důsledku militarizace sovětského mocenského bloku byla usnesením ÚV KSČ ze 4. července 1951 VŠT zrušena a přeměněna na Vojenskou technickou akademií (později VAAZ) - následně pak 2. října 1951 bylo rozhodnuto, že ze zbytků, o které vojáci neměli zájem vznikla Vysoká škola stavitelství s katedrou slévárenství (VŠS)

III. - politické uvolnění po Stalinově smrti umožnilo, že ÚV KSČ usnesením z 15. dubna 1956 rozhodl o obnovení VŠ technické v Brně pod názvem "Vysoké učení technické" (VUT) - jejím základem byla VŠS a nově založená fakulta energetická - ta se pak v roce 1959 rozdělila na samostatné fakulty elektrotechnickou (FE) a strojní (FS)

[ VUT > 1956 ... 1959 ]
ČeV, září 2017

   

vývoj a výroba HW a SW

   "... V roce 1956 se na Katedře matematiky obnoveného VUT vytvořila skupina mladých asistentů, kteří se začali zajímat o praktické programování i teoretické otázky související s tehdy vznikající výpočetní technikou. ...

   Skupina navázala úspěšnou spolupráci s Výzkumným ústavem matematických strojů a s Akademií věd v Praze, kde se tehdy konaly pravidelené týdenní semináře na teoretická témata, související s počítači ... "

   V návaznosti na výše uvedené kontakty pak došlo oficiální široké a dlouhodobé vývojové spolupráci mezi ZJŠ Brno, brněnskou pobočkou VÚMS Praha a VUT Brno FE, která je podrobně popsána v samostatném příspěvku.

[ VUT > 1958 ... / ]
ČeV, září 2017

   

vývoj a výroba VT 

   "... V důsledku nedostatečně zajištěné výrobní základny pro progresivně se rozvíjející obor výpočetní techniky byla ke dni 1. dubna 1958 ustanovena pro výrobu a vývoj matematických strojů výrobně hospodářská jednotka Závody Jana Švermy Brno (VHJ ZJŠ Brno).

   Závody Jana Švermy se staly vedoucím podnikem výrobně hospodářské jednotky pro výrobní obor I. skupiny oborů přesné mechaniky v rámci Ministerstva všeobecného strojírenství (MVS) a k tomuto datu jim byly podřízeny hlavní domácí podniky, které se doposud věnovaly výpočetní technice. Jednalo se o tyto závody: n. p. Aritma Praha s pobočným závodem v Aši, vyrábějící stroje na děrné štítky, n. p. Kancelářské stroje Praha, tvořící dosavadní odbytovou základnu pro obor kancelářské techniky. Národní podnik Nisa, Proseč nad Nisou vyrábějící kalkulační stroje se sloučil s ZJŠ a stal se jejich pobočným závodem. Do oboru byla včleněna i společnost IBM pro ČSR s. r. o. v národní správě Praha, zabývající se výrobou a službami v oblasti strojů na děrné štítky elektromagnetického systému IBM a SAM. ..."

[ Zbrojovka > 1958-1965 / ]
ČeV, září 2017

   

výuka a vývoj na VŠ 

   "... V roce 1959 se začalo několik pracovníků katedry matematiky strojní fakulty VUT zabývat problematikou související s využíváním samočinných číslicových počítačů. Impuls vzešel od tehdejšího zaměstnance katedry prom. mat. J. Vlacha. Počítat se jezdilo do Prahy, většinou na sovětský počítač Ural, poněvadž ani v Brně ani v jeho nejbližším okolí žádné počítače nebyly. Bylo zřejmé, že práci skupiny nelze patřičně rozvinout bez zřízení výpočtového střediska na VUT a jeho vybavení počítačem.

   Vedoucí akademičntí funkcionáři školy, fakulty i katedry správně tehdy odhadovali velký význam moderních matematických metod a výpočetní techniky pro budoucnost. Podporovali proto velmi aktivně úsilí zmíněné skupiny o zřízení výpočtového střediska. ... ... Rektor VUT vydal rozhodnutí o zřízení Laboratoře počítacích strojů (LPS) při katedře matematiky a děkan fakulty vyčlenil pro její činnost několik místností v zadní budově na tř. Obránců Míru 21 (dnes Údolní). ..." 

   Na základě dobrých výsledků práce LPS na katedře matematiky a paralelně s ní pracující skupiny na fakultě stavební, následně ministerstvo školství rozhodlo, aby byl pro VUT zakoupen malý samočinný počítač LGP 30 (instalovaný r. 1961) a současně přidělilo LPS příslušná pracovní místa a nutné finanční prostředky.

[ VUT > 1959-1972 /, 1959 ... / ]
ČeV, září 2017

   

aplikovaný výzkum v oblasti SW i HW 

   "... První výzkumný úkol, který získala Katedra samočinných počítačů byl vývoj systému pro řízení leteckého provozu. ... Tento úkol byl důležitý především proto, že předpokládal poměrně masivní nasazení moderní výpočetní techniky ... ".

   " ... vývoj byl realizován ve spolupráci s týmem na Správě dopravních letišť, který na pracovišti v prostorách VAAZ v Brně pracoval na státním úkolu automatizace řízení letecké hoprovozu ...".

[ VUT > 1961 ... / ... Výzkum ]
ČeV, září 2017

   

výuka a vývoj na VŠ

   "... Ve dnech 21.- 26.7. 1961 uvedl Ing. Schorm, pracovník firmy Eurocomp v Mindenu (Spolková republika Německo) do zkušebního provozu malý samočinný počítač LGP – 30 (první SAPO na celé Moravě). Byla zřízena samostatná Laboratoř počítacích strojů, která se stala pracovištěm Fakulty strojní a jejím vedoucím byl 1. 11.  jmenován prof. Dr. Miloš Zlámal, DrSc. ..."

[ VUT ], [ LGP 30 ]
ČeV, září 2017

   

vývoj a výroba VT, výuka a na VŠ /

   "... Počítač E1b byl po stránce logické výborně a moderně koncipován. (Srovnatelný reléový počítač fy Zusse z Německé spolkové republiky /NSR/ byl sériový, a tím mnohem pomalejší.) Jeho spolehlivost však byla do značné míry poznamenána málo spolehlivou použitou součástkovou základnou.

podnikové aplikace VTV /PS/

   " ... V roce 1963 byl v Brně jediný počítač vhodný pro naše účely. Byl to elektronkový sovětský počítač MINSK 1 (jeden z prvních počítačů v Československu a vůbec první a jediný svého typu - red.). Jeho vlastníkem byl Výzkumný ústav elektrických strojů točivých, který sídlil na Mostecké ulici v Husovicích. Vypravil jsem se tam, abych zjistil podrobnosti o programování a možnostech pronájmu strojového času.

podnikové aplikace VTV /***/

   Podle zatím dostupných podkladů pravděpodobně patří Brnu jedno zajímavé prvenství v rámci celého tehdejšího Československa. Konkretně jde o úplně první číslicové vědeckotechnické výpočty pro potřeby běžné podnikové praxe.

výuka a vývoj na VŠ /

   " ... Dne 18. října 2003 by oslavil své sedmdesáté narozeniny doc. RNDr. Jiří Hořejš, CSc., průkopník informatiky v Československu, vynikající pedagog a uznávaný počítačový odborník, zakladatel Katedry matematických strojů a Ústavu výpočetní techniky na naší univerzitě. ...

podnikové aplikace VTV /PS/

   Počítač Minsk 22 ve Výzkumném ústavu První brněnské ve Slatině byl využíván nejen pro potřeby podniku IBZKG, ale i programátory z jiných brněnských podniků ...

příprava podnikových aplikací HZD i VTV /

     "... Na počátku šedesátých let v TOS Kuřim nastoupil jako ředitel Ing. Aleš Ševčík, CSc., progresivní technik, který využil politického uvolnění v té době a odjel na stáž a postgraduální kurz v USA na Harward Business University (v roce 1965), kde se seznámil s názory na využití počítačů v průmyslových podnicích v USA tehdejších amerických manažerů, kteří se s ním účastnili absolvování kurzu. Pro tuto myšlenku se nadchl a začal usilovat o zakoupení počítače pro TOS Kuřim.

   V té době nastoupil do TOS Kuřim Ing. Ladislav Beneš, který s ním začal připravovat koncept využití počítače pro podporu řízení v podniku. Zasadil se o zřízení oddělení „Systémová projekce“, které mělo připravit návrh nasazení počítače v TOS, už v roce 1965. ..."

podnikové aplikace HZD /

  ... informace o jednom mimořádném experimentu, který proběhl v podniku PVT Brno ...

výuka a vývoj na VŠ, podnikové aplikace VTV /

   " ... V roce 1965 se situací ve výpočetní technice v brněnské oblasti zabývala ekonomická komise KV KSČ v Brně. Dospěla k závěru, že v případě počítačů jde o velmi nákladná zařízení a není proto správné vybavovat počítači pracoviště, která nejsou kádrově vybavena tak, aby mohla v nejkratší době po uvedení do provozu zajistit maximální vytížení počítače. Daleko správnější je koncepce vytvářet centrální výpočetní střediska, jejichž služeb by mohlo využívat více zájemců současně. ...

výuka a vývoj na VŠ /PS/

   ... nákup počítače Minsk 22 byl součástí širších souvislostí kolem LPS na FS VUT Brno ...

podnikové aplikace VTV /

... další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, komentáře a doplnění jsou vítány ...

podnikové aplikace HZD /

... další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, komentáře a doplnění jsou vítány ... 

výuka a vývoj na VŠ /

ap-4   
   " ... Na univerzitě byl nejprve pořízen a nainstalován analogový počítač AP-4. Byl to zřejmě úplně první počítač, který kdy brněnská univerzita vlastnila (kromě oboru matematika měli s výpočetní technikou co dělat ještě lidé z oboru fyzika). Pro rozsáhlejší výpočty se však nehodil. Prvním skutečně univerzálním počítačem univerzity se stal teprve počítač MSP 2A. ...!

podnikové aplikace HZD /

... další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, komentáře a doplnění jsou vítány ...

příprava pro výrobu VT /

   V době konání konference "První počítače v Brně" v září 2017 je vhodné připomenout důležité kulaté výročí. Přesně před 50-ti lety v září 1967, byl na veletrhu v Brně vystaven 1. počítač Tesla 200, který zahájil velice významnou etapu (celkem 169 instalací) při nasazení výpočetní techniky u nás.

výuka a vývoj na VŠ /

   Výuka a vývojové práce na analogových počítačích, původně probíhající na VAAZ Brno, se včetně řady lidí po zásadních společesko-politických změnách v roce 1968 přesunula na FE VUT Brno. Zde pak později navazovala též spolupráce s VÚMS Praha na výoji hybridního systému HRA 7000 (ADT 3000), který jako exponát na jarním veletrhu 1975 v Lipsku (NDR) obdržel zatou medaili.

výuka a vývoj na VŠ -

   " ... V roce 1968 se katedra samočinných počítačů přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v objektu Božetěchova 2. Stěhovala se pochopitelně i stávající výpočetní technika. V rámci rekonstrukce objektu byl v traktu podél ulice Božetěchovy vybudován sál výpočetní techniky.

výuka a vývoj na VŠ /

   " ... V srpnu 1968 přibyl k počítači AP-4, umístěnému v suterénu budovy oboru matematika na Janáčkově náměstí, dlouho očekávaný přírůstek: první "sériově" vyráběný počítač československé výroby - počítač MSP 2A.

podnikové aplikace HZD /

... další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, komentáře a doplnění jsou vítány ...

oblastní podpora dodávek VT /

... další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, komentáře a doplnění jsou vítány ...

podnikové aplikace HZD /

  " ... Náš podnik Ingstav Brno nejprve ještě neměl počítač, a tak jsme od jara 1970 ladili programy v Cobolu na počítači TESLA 200 v brněnském závodě PORS na ulici Zubatého. To byl podnik se závody po celé republice, který zajišťoval zpracování dat pro zásobování potravinářského maloobchodu v celostátní síti prodejen PRAMEN-ZDROJ - prvotní doklady se na závodech denně centrálně děrovaly i zpracovávaly a výstupní sestavy se pak v noci dodávkovými auty rozvážely uživatelům. Měl jsem tak možnost sledovat, jak se původně volné strojové hodiny velice brzy zaplnily na třísměnný rutinní provoz. ..."

příprava podnikových aplikací HZD /

... Ingstav Brno patřil k největším stavebním podnikům v Československu. Jeho náplní byly především přehrady (Vír, Kružberk, ... později Nové Mlýny, Dalešice či Dlouhé Stráně, ...) a další vodohospodářské stavby (např. úpravny vody, kanalizační čistírny, závlahy, ...). Koncem 60-tých let připravoval velice významnou vlastní investici. Tou byla stavba nové budovy podnikového ředitelství (PŘ) na Koněvově 55, nyní Vídeňské ulici. Po dokončení v roce 1971 to údajně byla nejmodernější, už tehdy kompletně klimatizovaná, administrativní budova v Brně. Dvojité skleněné opláštění, halové kanceláře a v suterénu prostor pro počítačový sál a provoz VS s počítačem 2,5-té generace Tesla 200. Ingstav byl totiž první v rámci obou rezortů, tj. českého a slovenského stavebnictví, který si hodlal pořídit vlastní podnikový počítač.

podnikové aplikace HZD i VTV /

   "... Počítač Datasaab model D21 byl do podniku dodán během léta 1970. Švédské kamióny postupně dovezly jednotlivé části do investičního skladu, odkud pracovníci nádvorní čety v přesně specifikovaném pořadí podle dálnopisu nastěhovali do chodby před výpočetní středisko. Sál počítače a potřebné další prostory vznikly adaptací původně kancelářských prostor v přízemí hlavní správní budovy podniku.

   Pak vzápětí přijeli v neděli švédští technici. Během týdne nastěhovali jednotlivé části počítače na sál, propojili je, prováděli dílčí testy a v pátek odpoledne provedli celkovou zkoušku. Počítač byl protokolárně předán podniku TOS Kuřim k používání 20. 8 .1970.

podnikové aplikace HZD, vývoj standardního SW /

   "... V roce 1970 byl v brněnském závodě Podniku výpočetní techniky (PVT) instalován počítač ZPA 600, kde jsme začali prvními zakázkami pro statistický úřad. Brzy jsme zjistili, že převod z dekadické do binární číselné soustavy a z toho důvodu snímání dat a hlavně tisk je velmi pomalý a tak jsme začali jsme tyto úseky nahrazovat vlastními procedurami. Po ověření ze strany dodavatele programů, kterým byl VÚMS Praha nám bylo dáno za pravdu a byli jsme přizváni ke spolupráci na přípravě operačního systému MOS pro EC 1021 ..."

účel rubriky:

   ... formou stručných vizitek souhrnně upozornit na důležité milníky a instituce i osobnosti, které se významně angažovaly v počátcích přípravy a nasazení počítačů v brněnské aglomeraci v letech 1950 až 1970  ...

   ... přes odkazy na zdroje ze kterých je na vizitkách citováno nebo přes seznamy dle tématických štítků je následně možno přejít na další podrobnější informace a souvislosti ...

   ... vizitky, označené poznámkou /***/ obsahují "příklady souvislostí", které naznačují možnosti navigace na portálu prog-story k informacím v celosvětovém virtuálním prostoru - poznámka /PS/ pak znamená, že vizitka obsahuje "pamětnické střípky", tj. drobné dobové vzpomínky ...

ČeV, září 2017